Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0618-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на „ГАМА КОНСУЛТ” чрез въвеждане на система за управление на информационната сигурност и система за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги
Бенефициент: "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на „ГАМА КОНСУЛТ” чрез запазване на съществуващите и завоюване на нови пазари, както на национално така и на международно ниво, чрез въвеждане на система за управление на информационната сигурност в съотвтествие с международен стандарт ISO 27001 и система за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги в съотвтествие с международен стандарт ISO 20000.
Дейности: Дейност 1: Избор на консултантска фирма за подготовка на фирмата за въвеждане на система за управление на сигурността ISO 27001 и система за качество на ИТ услуги ISO 20000, чрез избор на подходяща оферта (месец 1-2)
Дейност 2: Одит на състоянието и изготвяне на анализ от консултантската организация относно готовността на фирмата за въвеждане на системата за управление ISO 27001 и 20000 (месец 3-4)
Дейност 3: Провеждане на въвеждащо обучение и подготовка за въвеждане на системи за управление съгласно двата (месец 5-8)
Дейност 4: Внедряване на двете системи (месец 9-11)
Дейност 5: Процедура за избор и договаряне с производители/доставчици на планираното оборудване и софтуер (месец 1-4)
Дейност 6: Доставка, монтаж и тестване на оборудване и софтуер (5-8)
Дейност 7: Процедура по избор на сертифицираща организация (месец 8-9
Дейност 8: Сертифициране по стандарта ISO 27001 и ISO 20000 (месец 11-12)
Дейност 9: Визуализация (текущо)
Дейност 10: Одит на проекта
Разходи за изготвяне на проектното предлоижение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 287 BGN
Общ бюджет: 146 564 BGN
БФП: 108 457 BGN
Общо изплатени средства: 108 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 108 457 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 92 189 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 189 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 269 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 269 BGN
Финансиране от бенефициента 39 803 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Увеличаване на приходите
Индикатор 6 Увеличаване на печалбата
Индикатор 7 Намаляване на оперативните разходи
Индикатор 8 Намаляване на себестойността на предлаганите ИТ услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз