Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0023-C0001
Номер на проект: 3МС-02-14/01.06.2011
Наименование: "ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "СТЕБОР" ООД ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ"
Бенефициент: „Стебор” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: 1. Подобряване на конкурентноспособността на фирмата на българският и европейски пазар: 1.1. Увеличаване на пазарният дял 1.2. Подобряване качеството на предлаганата продукция
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екип за ефективно изпълнение и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Избор на консултантска фирма
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Първоначален одит на 'Стебор' ООД
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разработване, внедряване и обучение на СУ- ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Подготовка за сертифициране по ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Инвестиция в активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 7:Избор на лицензирана фирма, която ще сертифицира СУ: ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 : Сертифициране по ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Визуализация, информация и публикации на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 10: Одит
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 978 BGN
Общ бюджет: 14 713 BGN
БФП: 10 981 BGN
Общо изплатени средства: 10 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 981 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 333 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 647 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 647 BGN
Финансиране от бенефициента 5 772 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Увеличение на производителността на труда: Произведена годишно продукция на един зает в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз