Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0074-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/012-01
Наименование: "Предпазване на населени места в Община Доспат от наводнения - село Барутин"
Бенефициент: Община Доспат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 07.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Доспат
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши качеството и средата на живот и да се ограничат и предотвратят рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в село Барутин чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предпазване и от наводнения и предотвратяване настъпването на неблагоприятни последици.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за организация, управление и отчетност на проекта)
дейност 2 (Управление и отчетност на проекта)
дейност 3 (Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнител и доставчици. Сключване на договори за обществени поръчки)
дейност 4 (дейността се извършва 18,19,21 и 22 м.) (Упражняване на авторски надзор)
дейност 5 (дейността се извършва 17,18,19,21 и 22 м.) (Упражняване на строителен надзор)
дейност 6 (дейността се извършва 17,18,19,21 и 22 м. ) (Изпълнение на СМР)
дейност 8 (дейността се извършва от 1 до 11 и от 17 до 23 м.) (Информация и публичност)
дейност 9 (дейността се извършва от 1 до 11 и от 17 до 23 м.) (Одит на проекта)
дейност 7 (Въвеждане в експлоатация)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 014 260 BGN
Общ бюджет: 813 158 BGN
БФП: 813 158 BGN
Общо изплатени средства: 772 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 813 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 337 242 BGN
2013 471 410 BGN
2014 - 36 144 BGN
2015 0 BGN
772 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 691 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 301 742 BGN
2013 421 788 BGN
2014 - 32 340 BGN
2015 0 BGN
691 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 499 BGN
2013 49 622 BGN
2014 - 3 805 BGN
2015 0 BGN
81 317 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 5 $%^!)) Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от наводнения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз