Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0013-C0001
Номер на проект: 3МС-02-7/01.06.2011
Наименование: „Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в „Газинженеринг” ООД”
Бенефициент: „Газинженеринг” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на „ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ООД, чрез въвеждане на международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Провеждане процедура за избор на консултант”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Подготовка за въвеждане на система за управление качеството”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Анализ и планиране”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Разработване и внедряване на система за управление качеството”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Внедряване на система за управление на качеството”
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Провеждане процедура за избор на доставчик на ДМА”
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 „Доставка, монтаж и въвеждане на оборудването в редовна експлоатация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 „Провеждане на процедура за избор на сертифицираща организация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 „Подготовка за сертификация на системата”
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 „Сертификация на системата за управление на качеството”
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 „Публичност и информиране”
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 „Одит на проекта”
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 916 BGN
Общ бюджет: 56 775 BGN
БФП: 42 581 BGN
Общо изплатени средства: 42 581 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 581 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 581 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 194 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 194 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 387 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 387 BGN
Финансиране от бенефициента 16 305 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Поддържане на актуален комплект документи на Система за управление на качеството в съответсвие с БДС EN ISO 9001:2008
Индикатор 5 Въведени сертификати
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта (в лева)
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз