Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/007-03
Наименование: Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения.
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Подобряване на жизнената среда и превенция на рисковете и щетите за живота на населението на община Трявна чрез изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения.
Дейности: дейност 1 Управление и мониторинг на проекта
дейност 2 Осигуряване на информация и публичност (дейността се извършва 1,2,3,20,21,22,23 и 24 м.)
дейност 3 Провеждане на процедури за избор на изпълнители за извършване на СМР и строителен надзор
дейност 4 Извършване на СМР по обекти
дейност 5 Изпълнение на строителен надзор
дейност 6 Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 563 BGN
Общ бюджет: 621 423 BGN
БФП: 616 492 BGN
Общо изплатени средства: 585 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 616 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 349 977 BGN
2013 235 690 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
585 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 524 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 313 138 BGN
2013 210 881 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
524 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 840 BGN
2013 24 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 649 BGN
Финансиране от бенефициента 4 931 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз