Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0039-C0001
Номер на проект: 30.06.2011
Наименование: "Повишена конкурентоспособност и разширяване пазарните позиции на "Суперабразив"ЕООД, с.Крън чрез инвестиции във високотехнологично оборудване"
Бенефициент: "СУПЕРАБРАЗИВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Повишаване на пазарния дял и конкурентоспо-собността на „Суперабразив” ЕООД чрез инвес-тиране в иновативни технологии и високотехно-логично оборудване.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Доставка, монтаж и пуск на високотехно-логично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 783 574 BGN
Общ бюджет: 1 262 803 BGN
БФП: 757 682 BGN
Общо изплатени средства: 757 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 757 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 757 682 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
757 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 644 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 644 030 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
644 030 BGN
В т.ч. Национално финансиране 113 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 113 652 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 652 BGN
Финансиране от бенефициента 522 383 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Въведени нови технологии/ продукти
Индикатор 8 Брой закупени и въведени високотехнологични машини
Индикатор 9 Брой въведен специализиран софтуеър
Индикатор 10 Брой въведени иновативни технологии
Индикатор 11 Пазарен дял на регионален пазар на нов пазар - ОНД
Индикатор 12 Обем на износа спрямо нетните приходи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз