Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/032-01
Наименование: Повишаване на ЕЕ на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови
Бенефициент: Община Братя Даскалови
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 22.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Братя Даскалови
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури сградите на общинската образователна инфраструктура в с. Братя Даскалови и с.Черна гора с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР- внедряване на ЕСМ в сградите на СОУ”Христо Ботев”, с. Братя Даскалови и ОУ»Св.св.Кирил и Методий» с.Черна гора.
Дейност 4: Извършване НСН и въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 860 202 BGN
Общ бюджет: 681 509 BGN
БФП: 673 129 BGN
Общо изплатени средства: 572 159 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 673 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 307 915 BGN
2014 264 245 BGN
2015 0 BGN
572 159 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 572 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 307 915 BGN
2014 264 245 BGN
2015 0 BGN
572 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 9 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 (Д) Г%%#!^& Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз