Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/004-01
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 07.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на изготвеното проектно предложение е внедряване на мерки за енергийна ефективност в част от образователната инфраструктура в община Димитровград. Тя е в пълно съответствие с целта на Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, която е да се осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, за постигне на балансирано и устойчиво градско развитие.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта.
дейност 2. Процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинските образователни институции: ЦДГ № 1, ОДЗ № 4, ОУ „П.К.. Яворов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Димитровград и ОУ „В. Левски” в с. Ябълково
дейност 4 Авторски и строителен надзор на строителните дейности
дейност 5 Дейности по осигуряване на публичност и информиране
дейност 6 Въвеждане на обектите в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 088 217 BGN
Общ бюджет: 2 315 489 BGN
БФП: 2 308 620 BGN
Общо изплатени средства: 1 962 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 308 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 772 BGN
2012 1 391 355 BGN
2013 491 199 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 962 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 962 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 772 BGN
2012 1 391 355 BGN
2013 491 199 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 962 327 BGN
В т.ч. Национално финансиране 346 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 7 576 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 :Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз