Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/001
Наименование: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Кокиче", с. Зебил- филиал "Пролет", с. Звенимир и ЦДГ "Мир", с. Калугерене, община Главиница"
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: Постигане на устойчиво местно развитие и подобряване качеството на живот в населените места на община Главиница, чрез осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност в сградите на ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал „Пролет” с.Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, общ. Главиница.”
Дейности: Дейност 1. Подготовка,организация и управление на Проекта” Дейност 1. Подготовка,организация и управление на Проекта”
Дейности 2 „Организиране и провеждане на Информационна кампания” Дейности 2 „Организиране и провеждане на Информационна кампания”
Дейност 3. „Обследване за енергийна ефективност на Филиал ЦДГ „Пролет” с. Звенемир към ЦДГ „ Кокиче „ с. Зебил - и ЦДГ “Мир” с.Калугерене. Дейност 3. „Обследване за енергийна ефективност на Филиал ЦДГ „Пролет” с. Звенемир към ЦДГ „ Кокиче „ с. Зебил - и ЦДГ “Мир” с.Калугерене.
Дейност 4. „ Изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти Филиал ЦДГ „Пролет” с. Звенемир към ЦДГ „ Кокиче „ с. Зебил - и ЦДГ “Мир” с.Калугерене. Дейност 4. „ Изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти Филиал ЦДГ „Пролет” с. Звенемир към ЦДГ „ Кокиче „ с. Зебил - и ЦДГ “Мир” с.Калугерене.
Дейност 5 „Извършване на оценки за съответствие на инвестиционните проекти. Дейност 5 „Извършване на оценки за съответствие на инвестиционните проекти.
Дейност 6. „Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител на енергоспестяващите мерки и съпътстващите ги СМР” Дейност 6. „Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител на енергоспестяващите мерки и съпътстващите ги СМР”
на Дейност 7. „ Възлагане и изпълнение на Строителен надзор и Авторски контрол .” на Дейност 7. „ Възлагане и изпълнение на Строителен надзор и Авторски контрол .”
Дейност 8. „Извършване на строително-монтажни работи за въвеждане на ЕСМ.” Дейност 8. „Извършване на строително-монтажни работи за въвеждане на ЕСМ.”
Дейност 9. “Финансов Одит ” Дейност 9. “Финансов Одит ”
Дейност10. „Въвеждане на обекта в експлоатация и окончателно приключване на проекта.” Дейност10. „Въвеждане на обекта в експлоатация и окончателно приключване на проекта.”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 300 BGN
Общ бюджет: 296 479 BGN
БФП: 296 479 BGN
Общо изплатени средства: 252 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 296 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 109 272 BGN
2012 0 BGN
2013 142 736 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
252 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 252 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 109 272 BGN
2012 0 BGN
2013 142 736 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
252 008 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 ***Спестени емисии СО2 от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 6 &&%(@@ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз