Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0063-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „За независим и достоен живот в Община Каолиново”
Бенефициент: Община Каолиново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каолиново
Описание
Описание на проекта: 1.Сформиране на екип за управление на проекта; 2.Организиране на система за контрол върху изпълнението на дейностите; 3.Популяризиране на дейностите по проекта; 4.Представяне на проекта пред местната общност и медии; 5.Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата; 6.Подбор на бенефициентите на услугата; 7.Разработване на индивидуален план за предоставяне на услугата; 8.Подбор на домашни помощници; 9.Обучение на домашни помощници; 10.Назначаване на подбраните домашни помощници; 11.Сключване на договори с потребителите на услугата. 12.Разработване и водене на досиета на ДП и досиета на потребителите; 13.Предоставяне на социална услуга ”ДП”; 14.Осигуряване здравословни и безопасни условия; 15.Мониторинг.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта. Община Каолиново ще формира екип, който ще бъде отговорен за управлението и реализацията на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими следните позиции в Екипа за управление на проекта: Ръководител на проекта – Ръководи, участва в планирането и контролира изпълнението на всички дейности по проекта. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта и участва в отчитането на всички извършени разходи. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Организиране на система за контрол върху изпълнението на дейностите След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за коригиране на работата Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Популяризиране на дейностите по проекта Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” с описание на обхвата на услугата “Домашен помощник” и реда за предоставянето й
Представяне на проекта пред местната общност и медии Провеждане на Пресконференция за обявяване началото на проекта и Заключителна пресконференция за обявяване на резултатите от проекта с участието на екипа за управление на проекта, избрани ДП, бенефициенти на услугата, представители на медиите.
Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен подробен списък ще се посетят бенефициентите и ще направят индивидуална оценка за нуждите на всеки от тях със съдействието на представители на общината и кметовете по населени места.
Подбор на бенефициентите на услугата Екипът за управление на проекта съвместно със социалните работници, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Разработване на индивидуален план за предоставяне на услугите Изготвя се на база на индивидуалната оценка и анализ на индивидуалните потребности от услуги.
Подбор на домашни помощници Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” гр. Каолиново и екипът на проекта ще подбере безработни лица, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея.
Обучение на домашни помощници Предвижда се провеждането на 3-дневно обучение на 40 предварително подбрани ДП. За обучители ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно специализираната Методика за предоставяне на социалните услуги в общността
Назначаване на подбраните домашни помощници Кандидатите за домашни помощници се интервюират с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа. Показалите удовлетворителни резултати се назначават на трудов договор, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените се предоставя длъжностна характеристика включваща подробно описание на дейностите, които трябва да изпълняват.
Сключване на договори с потребителите на услугите На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Община Каолиново като доставчик на услугата и съответния бенефициент.
Разработване и водене на досие на ДП и досиета на потребителите Екипът на проекта ще разработи досие на ДП, както и досиетата на потребителите.
Предоставяне на социална услуга „домашен помощник” Текущо почистване /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/; Основно почистване /измиване на прозорци, врати, баня и др./; Поддържане на личната хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване и др./; Хранене /приготвяне на храна, подпомагане при хранене, сервиране, отсервиране/; Битови услуги /закупуване на хр. продукти, хигиенни м-ли, вещи от първа необходимост със средства на клиента и др./
Осигуряване на здравословни и безопасни условия Разработване на планове, инструкции, правила и оценка на риска за осигуряване здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Бенефициентът запознава домашните помощници и потребителите с горепосочените документи и им предоставя копие от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите.
Мониторинг Изготвяне на План за мониторинг, включващ: текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка качеството на работа на домашните помощници, оценка потребностите от обучение на домашните помощници, посещения на потребителите ежемесечно и при сигнали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Аспект" ООД
"Контеса 2000" ООД
"ТИЙМ ПРЕВЕНТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 285 BGN
Общ бюджет: 196 335 BGN
БФП: 196 335 BGN
Общо изплатени средства: 178 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 457 BGN
2011 108 405 BGN
2012 30 923 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 538 BGN
2011 92 144 BGN
2012 26 285 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 967 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 919 BGN
2011 16 261 BGN
2012 4 639 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 818 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ BG051PO001-5.2.07-0063-C0001
Индикатор 5 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0063-C0001
Индикатор 6 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз