Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0152-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0102
Наименование: Дневни центрове за възрастни хора с деменция
Бенефициент: Българска туристическа компания ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на социални услуги в отговор на специфичните проблеми на хората с деменция, техните близки и роднини. Подобряване качеството на живот на потребителите, предотвратяване на социалното маргинализиране и изключване и преодоляване на неговите последици.Подпомагане и разширяване на възможностите за самостоятелен начин на живот.
Дейности: 1. Сформиране на проектен екип, екип от експерти(обучители,супервизори и консултанти) и набиране на персонал . Окончателен подбор на специалистите по проекта и ангажираният персонал. Провеждане на работна среща за уточняване на конкретните ангажименти на всеки участник; сработване на екипа за постигане на добри резултати; доуточняване на системата за вътрешен мониторинг и контрол на проекта. Сключване на договори с ангажираните лица.По проекта планираме да бъдат разкрити нови работни места за: Социални работници, социални асистенти, помощен персонал, санитари, медицински специалисти, психолог и невролог-дементолог. Дейността включва: - Назначаване на конкурсна комисия; - Подаване на заявки за новите работни места в Бюрото по труда и в други обекти - Публикуване на обява за работа; - Събиране и разглеждане на подадените документи; - Насрочване на дата и провеждане на събеседване; - Назначаване и оформяне на документите на одобрените кандидати; -Използване услугите на консултант по подбора на кадри.
2. Публичност и разгласа на проекта Разработване на цялостна програма за популяризиране на самия проект и включените в него дейности, включваща широка разгласа сред специализирани институции и организации, потенциално заинтересовани лица. Лични срещи с експерти и специалисти; оповестяване в масмедиите; обяви на ключови за заинтересуваните хора места. Разработване и издаване на специални флайъри, брошура и други материали за разгласа. Организиране и провеждане на начална и финална конференции, фокус-групи и три семинара на които експерти ще представят европейски модели за приложението на социални услуги в общността за възрастни хора с деменция и ще разяснят нуждата от незабавно стартиране на процеса на предоставяне на социални услуги в общността и създаването на дневни центрове за възрастни хора с деменция в София. Ще бъдат поканени семейни лекари, средства за масова информация, роднини и близки на хора с деменция, за да поставят и те своите проблеми. Изработване на печатни материали,уеб-сайт.Прес-съобщения и контакти,писмена кореспонденция с институции, организации и медии с информация за хода на проекта.
3. Ремонтни дейности и обзавеждане Извършване на ремонт в част от помещенията - подмяна на настилки, шпакловане и боядисване на стени. Дейността ще бъде организирана в 3 основни етапа: -Подготовка: ще бъдат подготвени и проведени процедури за избор на изпълнител/и съгласно ЗОП и НВМОП; -Реализиране на ремонтните работи в сградата на ДЦ-седмична грижа; Доставка на оборудване; -Осигуряване на необходимите разрешителни за дейността от всички съгласувателни инстанции (РИОКОЗ, РСПАБ и др.)
4. Въвеждане и предоставяне на услугата „Дневен център за възрастни с деменция”. Набиране и подбор на участниците в проекта. Проектът предвижда конкретна работа с 15 преки бенефициента, за което е необходим първоначален подбор на потенциалните участници. Набирането ще се извършва по всички достъпни за целта начини – чрез препоръки от техни лекуващи ги лекари, приятели, по телефона, чрез писма, интернет и т.н. Целта на проекта е да достигне до възможно по-голям брой бенефициенти. Основни критерии при окончателния подбор на участниците ще бъдат попълнените анкети и степента на развитие на заболяването и тежестта на придружаващите заболявания. Подбора на бенефициентите преминава през няколко основни етапа: Изготвяне на социална оценка от оценъчен екип на подалите заявление потребители от социални експерти. Сформира се комисия за подбор на потребители, която класира кандидатите за потребители с помощта на консултант по подбора. Изготвя се оценка на риска и подробен индивидуален план за предоставяне на услугите за всеки потребител с подкрепата на консултантския екип. Индивидуалния план ще се изготви с участието на потребителя или негов законен представител и ще бъде съобразен със специфичните му потребности и изисквания.Индивидуалния план ще се актуализира минимум веднъж на 6 месеца. Създаване на методики за работа с потребители; създаване на инструкции за персонала, подкрепящи документи и указания; разработване и въвеждане на нови специализирани програми за работа с потребителите. Разработване и въвеждане на програми за арт-терапия и трудо-терапия на потребителите.
5. Въвеждане и предоставяне на услугата „Дневен център със седмична грижа”. Набиране и подбор на участниците в проекта. Проектът предвижда конкретна работа с 20 преки бенефициента, за което е необходим първоначален подбор на потенциалните участници. Набирането ще се извършва по всички достъпни за тези хора, както и техните близки начини – чрез препоръки от техни лекуващи ги лекари, приятели, по телефона, чрез писма, интернет и т.н. Целта на проекта е да достигне до възможно по-голям брой бенефициенти. Основни критерии при окончателния подбор на участниците ще бъдат попълнените анкети и степента на развитие на заболяването. Подбора на бенефициентите преминава през няколко основни етапа. -Изготвяне на социална оценка от оценъчен екип на подалите заявление потребители от социални експерти. -Сформира се комисия за подбор на потребители, която класира кандидатите за потребители с помощта на консултант по подбора. Изготвя се оценка на риска и подробен индивидуален план за предоставяне на услугите за всеки потребител с подкрепата на консултантския екип. Индивидуалния план ще се изготви с участието на потребителя или негов законен представител и ще бъде съобразен със специфичните му потребности и изисквания.Индивидуалния план ще се актуализира на 6 месеца. -Създават се методики за работа с потребители; създават се инструкции за персонала, подкрепящи документи и указания; разработват се програми за работа с потребителите. -Основните дейности в Дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират възрастните хора с паметови нарушения и/или деменция. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите. -За постигането на тези цели в Дневния център се организират дейности, свързани с: • Ежедневни потребности и хранене със съобразена диета за всеки бенифициент; • Образователни потребности; • Поддържане/възстановяване на елементарни ежедневни умения и навици по отношение на домакинството, хигиената и храненето; • Поддържане и развиване на различни трудови и развлекателни умения – грижа за цветя, фотография, плетиво, рисуване, моделиране, музикотерапия и други приложни дейности; • Придобиване на нови познания съобразно интересите; • Леки спортни занимания; • Разработване на стъпки за арт-терапия и трудо-терапия • Работа със семейството. В проекта планираме да проведем дейности за осмисляне на свободното време и повишаване информираността на възрастните хора като ежедневен преглед и прочит на националната и местна преса и съвместен анализ на актуалните социални, икономически и политически вътрешни и външни събития; Организиране на дни за прочит на художествена литература съгласно разработения месечен график и предпочитанията на възрастните хора; Подбор на занимателни и образователни предавания в електронните медии – радио и телевизия, дискусии по тях; Ежеседмична прожекция на филми на DVD по предложени заглавия от потребителите и последващи дискусии върху тях. За реализацията на тази дейност социалният работник и координатора по проекта ще разработят и приложат анкета относно предпочитаните от бенефициентите предавания, излъчвани от електронните медии и предпочитани филми и на базата на обобщените резултати избраните теми ще бъдат включени в седмичния и месечни графици на Дневния център. -Участниците в проекта могат да осъществяват социални контакти помежду си като крайни бенефициенти, както и да се организират срещи с клубове за възрастни хора в град София; Социалният работник и координатора по проекта ще осъществяват контакти с клубове за възрастни хора на територията на град София и ще организират провеждането на срещи веднъж на два месеца. При организирането на тези срещи ще се определят: Дата и място на провеждането; Участници в срещите; Примерна програма, съобразена с интересите и очакванията на участниците; Осигуряване на материали при необходимост. -Трудотерапията ще бъде устроена спрямо индивидуалните планове за работа, така че всяко лице да вижда обществената полезност на своя труд, защото всеки труд представлява неотделимо съчетание от физически и умствени усилия заедно със социално обоснована мотивировка за нея. Основният принцип при организирането и провеждането на трудотерапията ще бъде индивидуалния подход. Всяка задача ще бъде точно, ясно формулирана и поставена. Ще се взимат под внимание възрастта, миналите и съпътстващи заболявания, характерът и видът на предхождащото лечение. Индивидуалните потребности ще бъдат съчетавани в групова работа, така че да поощрим общителността на участниците и да стимулираме удоволствието от постигнатите резултати. За постигане на целта ще редуваме различни трудотерапевтични дейности от занимателната и функционална трудотерапия. Трудотерапевтичните дейности ще се извършват съобразно предварително изработена програма. Със занимателната трудотерапия ще се стремим да подбудим творческите и естетически потребности на личността и нейното развитие. Ще акцентираме в използването на материали и техники на приложните изкуства: Изобразителна дейност: Изработване на елементи на украшения и художествени предмети от бита; Изработване на изкуствени цветя от хартия или пластмаса; Изработване на картички, мартеници, пликчета; Различни видове рисуване или боядисвате. Конструктивна дейност: Моделиране на предмети от картон, хартия, природни и подръчни материали; Изработване на пана от различни природни или текстилни материали; Изработване на мозайки от мъниста, цветни камъчета, цветя и др. Във функционалната трудотерапия ще включим работа по теми: Битов труд: Плетене; Шиене; Бродиране; Гладене; Работа с платове – изработване на дрехи, апликации върху фланелки и възглавници; Работа с дърво – поставки за цветя; Къщички за птици; Боядисване на пейки и ограда на дневния центърр боядисване на столове и маси и др. Цветарство: Размножаване на цветята – семена, грудки, луковици; Засаждане и грижи за цветята в помещенията и двора на Дневния център; Цветята естетика и хоби. Хигиена: Лична хигиена; Битова хигиена – хигиена на околната среда.
6. Обучение на персонала и супервизия Изследване на силните страни на новоназначените служители и съобразно с тях изграждане на силен екип за предоставяне на социални услуги на целевата група. Съдържанието на обучението ще следва съвместното идентифициране на потребности и нужди от целевата група, изработване на общи дейности и планове за социалното им включване, обогатяване с техники за активно слушане, техники за асертивно поведение и елементи от съвместно планиране. По време на обучението ще отделим и специално внимание за запознаване на екипа със специфичните потребности на възрастните хора с деменции, промените в здравословното им състояние, рисковите фактори, свързани с тях, процеса на остаряване, специфичната им роля в обществото, както и правните възможности за гарантиране на правата им. Провеждане на тридневно първоначално обучение и две надграждащи тридневни обучения-съответно на петия и деветия месец от началото на проекта. Обучението ще се проведе в София, в рамките на 3 дни – 21 часа. За обучението ще се ползват двама водещи с минимум 800 часа практически опит Супервизия и поддържащо методическо консултиране: Освен обучения, предложението предвижда осигуряването на индивидуални и групови супервизии на персонала, където всеки член на екипа ще може да представи случай или професионален проблем, възникнал в хода на работата му. През целия период на работа всеки член на персонала, работещ директно с бенефициентите ще получава един път месечно индивидуална супервизия и ще има възможност да участва веднъж месечно в групова супервизия.
7. Мониторинг Наблюдение и вътрешна оценка. Разработване на детайлен план за подготовка, изпълнение и отчет на всяка задача; създаване на вътрешна система за наблюдение и контрол; разработване на общ работен проектен план; разработване на индивидуални форми за отчет на работата на всеки участник в проекта Външна оценка. Форми за обратна връзка, оценка и наблюдение от всички публични изяви, от специализираните фокус групи, от конференциите и в интернет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 965 BGN
Общ бюджет: 200 216 BGN
БФП: 200 216 BGN
Общо изплатени средства: 200 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 790 BGN
2011 0 BGN
2012 154 426 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
200 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 922 BGN
2011 0 BGN
2012 131 262 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 869 BGN
2011 0 BGN
2012 23 164 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 032 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Подкрепена съществуваща социална услуга в общността
Индикатор 3 Подготвени и разпространени информационни и разяснителни материали
Индикатор 4 Прессъобщения и публикации в медиите
Индикатор 5 Специалисти включени в обучителните модули
Индикатор 6 Възрастни хора с деменция обхванати от услугата ДЦ
Индикатор 7 Възрастни хора с деменция обхванати от услугата ДЦ-седмична грижа
Индикатор 8 Лица започнали работа след осигуряване на грижа за техни близки и роднини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз