Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0262-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Спокойствие за възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез получаване на подкрепа и внимание у дома”
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Д1: Формиране на управленски екип Д2: Подбор на преки доставчици на социалните услуги – Социални асистенти и Домашни помощници Д3: Подбор на крайни бенефициенти Д4: Обучение на Социалните асистенти и Домашните помощници Д5: Същинско предоставяне на услугата Д6: Супервизия Д7: Публичност Д8: Наблюдение и оценка на проекта
Дейности: Формиране на управленски екип Изграждане на цялостна визия и план на проекта. Формиране на екипа по проекта, детайлно организиране и разпределение на дейностите за периода на проекта; създаване на вътрешна система за мониторинг и оценка; начини за отчитане на проведените дейности. Работна среща на целия екип по проекта.
Подбор на преки доставчици на социалните услуги – Социални асистенти и Домашни помощници Подбор на социални асистенти и домашни помощници. Създаване на комисия за подбор. Разработване на критерии за подбор на доставчиците в „Методика за подбор на Социални асистенти и Домашни помощници” Назначаване на избраните на трудов/граждански договор.
Подбор на крайни бенефициенти Проучване статуса на потенциални ползватели на социални услуги, въз основа на оценката на потребностите, изготвена от Външен изпълнител. Сключване на тристранен договор за социални услуги. „Напасване на двойките”. Среща между потребителя и определения от екипа на проекта доставчик. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображение на наблюдаващия срещата, се прави нов подбор. Подписване на „Документ за взаимно съгласие”
Обучение на социалните асистенти и домашни помощници Подготвяне на план и програма за обучение и развитие на доставчиците. Задължително въвеждащо обучение; поддържащо обучение, надграждащо обучение. Въвеждащото обучение се провежда непосредствено след приключване на подбора в рамките на 3 дни. Поддържащото обучение се провежда след 5-тия месец от предоставянето на услугата на потребителите в рамките на 1 ден
Същинско предоставяне на услугата Битови и персонални услуги (текущо и основно почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, снабдяване, заплащане на сметки и др.); Медицински услуги (лекарства, кръвно налягане, придружаване, помощ и грижи в болница при необходимост); Социални услуги (четене, придружаване извън дома, организиране на занимания, подпомагане при хоби-дейности, подкрепа при кризисна ситуация и др.); Административни услуги (документи, ТПС, др.). Изчисляване и събиране на такси за услугите, в зависимост от личните доходи на потребителите.
Супервизия Индивидуална и групова супервизия на преките доставчици на услугата. Осъществява се от консултант-супервизори. Провеждане на индивидуална супервизия с всеки от преките доставчици с цел превенция на пренатрупване на напрежение и стрес в социалната работа; овладяване на нагласите на прекия доставчик и повишаване качеството на работата с потребителите.
Публичност Популяризиране на проекта чрез информационна кампания и периодични публикации в интернет страницата на община „Марица”. Публикуване в регионални печатни медии на пълна информация за целите и дейностите по проекта, за напредъка по проекта и за постигнатите резултати. Отпечатване на информационни листовки и брошури, изработка на банер. Популяризиране на дейностите и инициативите на ЕСФ и на ОП „РЧР” като част от тези инициативи. Организиране и провеждане на начална и заключителна конференции.
Наблюдение и оценка на проекта Наблюдение и вътрешна оценка. Разработен детайлен план за подготовка и изпълнение на всяка задача; създаване на вътрешна система за наблюдение и контрол. Мониторнигови посещения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 792 BGN
Общ бюджет: 180 376 BGN
БФП: 180 376 BGN
Общо изплатени средства: 164 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 958 BGN
2011 49 715 BGN
2012 75 790 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 115 BGN
2011 42 258 BGN
2012 64 422 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 844 BGN
2011 7 457 BGN
2012 11 369 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 670 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 262
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 262
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 262
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 262
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 262
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 262
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 262


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз