Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0096-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0080
Наименование: Деинституционализация чрез изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми “Орфей”.
Бенефициент: Сдружение за психосоциална рехабилитация "Орфей"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Създаване на възможности за подобряване на жизнените условия и качеството на живот на хора с увреждания - с психични проблеми и да се разширят възможностите им за реадаптация към извънболнична среда чрез изграждане на ЦСРИ.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта. Изпълнението и управлението на проекта са задължение на екипа за организация и управление, състоящ се от ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Този екип ще бъде пряко отговорен за техническото и финансово управление на проекта. Ръководителят на екипа ще организира ежемесечни работни срещи на екипа по проекта за определяне на задълженията на всеки от екипа за организиране и реализиране на съответната дейност, заложена в проекта, която е планирано да се осъществи през съответния месец, както и за обсъждане на текущи проблеми по реализацията на проекта. Затова ще се изготви детайлен график за изпълнение на дейностите с разписани отговорности. За всяка работна среща на екипа ще се съставя протокол. Екипа ще извършва вътрешен мониторинг на проекта. Ще контролира на място предоставянето на социални услуги и ще следи за качеството им. За извършване на външна оценка за реализацията на проекта ще бъде сформирана мониторингова комисия, в която ще участват представители на трите партниращи си организации. Най малко 3 пъти (в начало, среда и край на проектните дейности) екипа по проекта ще представя отчет за хода на реализацията на проекта пред мониторинговата комисия.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедурата по избор на доставчици (фирма-изпълнител на СМР и фирми - доставчици на материали). По проекта ще се проведат две тръжни процедури по ПМС №55 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ – едната за избор на фирма изпълнител на СМР, а другата за избор на фирма доставчик на обзавеждане. Подготовката на необходимите тръжни документи и обявленията за медиите за двете процедури ще се извърши от нает от Сдружение „Орфей” експерт-консултант по подготовка на тръжни документи. Ръководителя на проекта и координатора ще контролират тази дейност. За извършване на избор на фирмите-доставчици по проекта ще бъде сформирана комисия за избор (по инициатива на координатора по проекта), в която ще участват представители на трите партньорски организации. За доставчици ще бъдат избрани фирмите, оферирали най-изгодните икономически параметри. Процедурите за избор на подизпълнител гарантират спазването на принципите за прозрачност, безпристрастност и лоялна конкуренция. Тази дейност ще завърши с подписване на договор с избраните подизпълнители.
Дейност 3. Строително-ремонтни дейности в ЦСРИ „ОРФЕЙ” и доставка на оборудване, и материали. Помещенията, планирани за реализация на проекта са в сравнително добро техническо състояние. Строително монтажните работи (СМР), които са предвидени по проекта имат за цел създаване на добри условия за предлагане на социалната услуга. Предвидени са предимно дейности за подобрения – изкърпване на мазилки, латекс по стени и тавани, направа настилка от теракот, направа настилка от ламиниран паркет. За оптималното функциониране на ЦСРИ „Орфей” ще бъдат подобрени чрез СМР по изготвена количествено-стойностна сметка и обзаведени по съответния начин следните помещения: Офис за персонала (19,95 кв.м.) – работни бюра с компютри, шкаф за документи, работна маса. Голяма зала – (32 кв.м.) – работни маси, столове, библиотечен шкаф, телевизор, ДВД плейър, Хи-Фи уредба, шкаф за медия (ДВД и дискове), мека мебел. Малка зала – (25 кв.м. площ) – работни маси, столове, библиотечен шкаф. Входно антре/кът за изчакване и разговори (20,5 кв.м.) – маса, столове, секционен шкаф. Кухненски офис – (8,2 кв.м). Санитарни помещения – (15 кв.м); Собствен двор и тераса – (над 150 кв.м) – пластмасови маси и столове за външно ползване. Предвижда се доставка на материали за обученията в социални умения включващи наръчници, работни тетрадки, методики за работа, , папки, химикалки и други, необходими за провеждане на обученията. За предоставена на услугата ще са необходими и консумативи като санитарни материали, почистващи препарати и други. Ръководителя на екипа ще контролира извършването на СМР и доставката на оборудване, материали и консумативи.
Дейност 4. Подбор и обучение на персонала Поддейност I. Провеждане на процедура за избор на персонал. В ЦСРИ "Орфей" – гр.Кърджали ще работят: Ръководител – 1; Педагог - 0,5; Социален работник - 1; Медицинска сестра - 1; Рехабилитатор - 1; Трудотерапевт - 1; Хигиенист/санитар – 0,5; Персоналът (общо 7 души) е определен по методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01/280 от 24.03.2008 г. на министъра на труда и социалната политика. Поради спецификата на целевата група (30 лица с психични заболявания) ще бъдат допълнително наети на часови/временни договори лекар психиатър и консултант психолог, които ще следят състоянието на клиентите на центъра. В задълженията на наетите психиатър и психолог е включено и периодично наблюдение (на 3 месеца) върху постоянния персонал на ЦСРИ с цел предотвратяване на синдрома на ”професионално изгаряне” (burnout синдром). Набирането и подборът на персонала ще се извършва от 5 членна комисия по подбора, инициирана от координатора на проекта в която участват екипа по проекта и по 1 представител на трите партньорски организации. Комисията по подбор ще работи, следвайки следната процедура: Изготвяне на длъжностни характеристики; Определяне на критерии за подбор; Обявление в местна медия работни места; Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; Подбор на кандидатите чрез интервю; Тази поддейност ще завърши с подписване на договор с избрания персонал за предоставяне на услугата. Поддейност II. Обучението ще е организирано в една група (целият персонал). Ще е разделено и ще се проведе в 6 двудневни модула в рамките на месец 05. Водещата организация ще наеме 4 обучители. Обучението ще включва разработване на програма от за обучение в следните насоки: Психични заболявания. Психози, афективни разстройства; Психосоциална рехабилитация и интеграция на психиатрични пациенти; Психиатрично сестринство; Трудотерапия, арттерапия и мелотерапия; Социални дейности и правни услуги свързани с психиатричната болест. Логистиката на обучението включва: Наем на зала за провеждане обученията, наем на мултимедийно оборудване, кетъринг услуги, осигуряване обучителни материали и консумативи. За всеки проведен модул ще се води протокол с посочени имена на обучители/лектори, обучавани, тема на модула. Организацията и провеждането на обученията ще са отговорност на ръководителя и координатора на екипа по проекта.
Дейност 5. Функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция „Орфей”. В Център за социална рехабилитация и интеграция „Орфей” ще се предлагат следните услуги, които са описани в методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни” (№ 9100-293 от 12.12.2006г.): 1. Програма “Трениране на социални умения” - насочена е към повишаване на психологическата и социална грамотност, преодоляване на негативните симптоми, ефективното участие на хората с психични увреждания в собственото им лечение. Програмата включва 5 модула - “Основни разговорни умения”, “Търсене на работа”, “Самостоятелно справяне при лекарствена терапия”, “Самостоятелен контрол на симптомите”, “Пълноценно прекарване на свободното време”. Изборът на модул зависи от моментната нужда на участниците в програмата. Ще се извършва един път седмично за два часа в две групи с 10 до 15 души. Обучението се води от двама водещи. Използвани материали са Наръчник на водещия, работни тетрадки за участниците, мултимедийно представяне на ролеви модели, табло, флипчарт, хартия, папки, химикали. 2. Програма "Психологическо консултиране" - осигурява възможност за индивидуална работа по психологически проблеми на клиентите на Центъра – участници в програмите. Консултират се лица, двойки и семейства. Психологическата консултация се води от психолог. 3. Програма "Психиатрично консултиране" - осигурява възможност за проследяване и своевременна реакция по психиатрични и медицински проблеми на клиентите на Центъра – участници в програмите. Психиатрична консултация се води от лекар-психиатър. Консултирането се провежда ежедневно и при заявена нужда от страна на клиента. 4. Програма “Работа със семейството” - програмата осигурява възможност за повишаване на знанията и уменията във връзка с психичната болест, за по-добри семейни взаимоотношения. Ще се провеждат групови сесии 1 път на два месеца за 2 часа по предварително установен план. Групите са с капацитет до 15 човека. Водещ/и на групите са психиатър, психолог или социален работник (определят се според темата на сесията). 5. Програма “Социален клуб” - програмата помага за социалната интеграция и личностното усъвършенстване на хората с психични проблеми. Социалният клуб е място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за почивка. Членовете на клуба участват в редица индивидуални и групови дейности, пригодени за техните потребности и възможности. Дейностите са занимателни и образователни. Включва и дейности относно: Отбелязване на национални и религиозни празници; Честване на рождени дни и именни дни; Излети сред природата; Посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други; Организиране на пикници и екскурзии и др. В Социалния клуб ще работят следните клубове по интереси: – Литературен клуб - в литературния клуб се събират пациенти, които проявяват интерес към литературата. Ще се обсъждат различни литературни теми от книги, разкази, стихотворения, статии от вестници. В клуба ще се предостави възможност за изява на личното творчество на пациенти. Тази дейност включва еднократно участие на 10 клиенти и двама водещи в конкурс „Моите душевни преживявания” организиран ежегодно от Сдружение „Човеколюбие” гр.Пазарджик. – Арт-клуб – Клиентите на центъра рисуват, моделират, изработват сувенири по свой избор и под насоките на водещ арттерапевт. – Видео клуб - Гледат се DVD филми по желание на клиентите на центъра. След гледане на филм се провежда сесия по обсъждане на филма. Дейността във видеоклуба включва и периодични посещения на кино прожекции (на 2 седмици) и театрални представления (1 път месечно), закупуване на 200 ДВД филми (изграждане на видео архив към клуба). – Мело-клуб (Музикална терапия) - Слушат се релаксиращи мелодии, музика по предварителна програма. Дейността в мелоклуба цели и закупуване на 200 диска с музика (изграждане на музикален архив към клуба). – Свободни занимания – игри, спортна дейност, слушане на музика и т.н. Ежедневно. Отговорници – социален работник, трудотерапевт. Дейностите в програма "Социален клуб" са разпределени и се извършват по график през цялата седмица. Групите са от 10 до 15 души. Дейността се води от двама водещи. Използвани материали са книги от библиотека, флипчарт, хартия, папки, химикали, телевизор, ДВД плейър, ХиФи уредба, материали за рисуване, четки, бои, глина и т.н. За всяка сесия се води протокол, в който се отбелязват: Дата и час, модул на обучение, имена на водещите, имена на участниците, план за съответната сесия. 5. Програма “Библиотека „Орфей” - в момента се ползва библиотеката на ДПБ – Кърджали, която разполага с повече от 2500 заглавия (предимно класическа българска и преводна рускоезична литература). Библиотеката е достъпна за клиентите на ЦСРИ, за професионалисти в областта на психичното здраве и заинтересовани граждани. Тази дейност предвижда и закупуване на 300 тома съвременна художествена и специализирана литература. Предвижда се и абонамент за поне 2 всекидневника и 2 списания, които ще се съхраняват и използват ежедневно от клиентите на ЦСРИ. 6. Програма „Рехабилитация на битови умения” - включва дейности по почистване на Центъра и двора, Цветарство в градинката на Центъра. Отговорник – трудотерапевт и хигиенист. 7. Програма “Здравословен живот” - програмата разширява сферата на познанията в областта на здравето, придобиване на умения за полагане на грижи за собственото здраве и обмяна на личен опит между участниците в областта на здравето. Тази дейност включва еднократно участие на 10 клиенти и двама водещи в ежегоден шах-турнир организиран от Сдружение „Човеколюбие” гр.Пазарджик. Планират се и 4 посещения на исторически обекти в област Кърджали за 30 души ползватели на социалната услуга (комплекс Перперикон, светилище Татул и др.). При всички дейности обратната връзка от потребителите на социалната услуга е решаваща за изготвянето на индивидуалните планове и за критериите за включване в определена дейност. Всички дейности се мониторират от ръководителя на центъра. Отчитат се пред ръководителя на проекта.
Дейност 6. Провеждане на информационна кампания. Информиране и публичност І.Организиране и провеждане на информационна кампания в общността, която включва: 1. Дипляни - Издаване на 500 дипляни за самата услуга „ЦСРИ” – месец 04, отговарят - ръководителя и координатора на екипа по проекта. Разпространението на дипляните ще се извършва редовно и ритмично до приключване на проекта. 2. Радиопредавания – ще се осъществят 2 радиопредавания (в началото на предлагане на социалната услуга месец 06 и 08) с цел информиране на общността за проблемите на хората с психични увреждания. Отговарят ръководителя и координатора на екипа по проекта. 4. Провеждане на национална конференция със 70 участници - Тази дейност включва организацията и провеждането на една еднодневна национална конференция за 70 души (50 психично здравни специалисти и 20 лица с психични проблеми). На конференцията ще бъдат представени и обсъдени теми свързани с областта на социалните услуги – реализация, проблеми, устойчивост, нови методи и програми, ще се споделят добри практики, ще се даде гласност на потребители на социални услуги. Сдружение „Орфей” ще представи целите на проекта, основните дейности и постигнатите резултати. Ще бъдат поканени представители на пресата, психично-здравни специалисти от цяла България работещи в областта на предоставянето на социални услуги за хора с психични проблеми. Конференцията ще се води от модератор. Ще се поканят шест лектори (4 от страната, 2 от регион Кърджали), които ще представят аналогични на проектните дейности социални услуги в различни региони на Република България. Мястото на провеждане и точната дата на конференцията ще бъде съгласувано с водещата организация и партньорите. Логистиката на конференцията включва: Наем на зала за провеждане с мултимедийно оборудване, кетъринг услуги за участниците, осигуряване материали за лектори и участници. Организацията ще се осъществи от екипа на проекта. ІІ. Информираност и публичност на дейностите по проекта, които включват: 1.Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция (месец 02) и заключителна пресконференция (месец 14). - проектните дейности включват организацията и провеждането на две пресконференции, които ще отбележат началото и края на проекта. На пресконференциите ще бъдат представени целите на проекта, основните дейности и очакваните/постигнати резултати. На пресконференциите ще бъдат поканени представители на пресата (най-малко 10), партньори и конкуренти, пациенти на болницата и представители на местната власт. Мястото на провеждане и точната дата на пресконференциите ще бъде съгласувано с водещата организация и партньорите. 2.Публикации в пресата - за информиране на обществото за хода на проектните дейности се предвижда публикуването на три статии в пресата. Първата ще бъде публикувана при старта на проекта, втората при отварянето на Дневния център и третата при приключване на проектните дейности. 3.Разпространение на рекламни брошури - издаване на 500 брошури за целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, съдържащи информация и за ЕСФ и ОП”РЧР”, начина и размера на финансиране; 4.Стикери и информационни табели - на закупените материали и оборудване ще бъдат поставени стикери (общо 450 броя – 70 на материали за конференция, 50 на материали за пресконференции, 170 на наръчници и работни тетрадки, 11 на материали за обученията, останалите 150 за оборудване, комисии и други материали в ЦСРИ), които ще дават информация, че оборудването е закупено със средства по програма ЕСФ и ОП”РЧР”. По време на строително-ремонтните дейности на сградата на Дневния център, ще бъде поставена временна табела (месец 1), която ще дава информация, че сградата се ремонтира със средства, отпуснати по програма ФАР на ЕС. След приключване на ремонта временната табела ще бъде заменена с постоянна информационна табела (месец 4). 5. Периодично публикуване на информация за проекта в сайта на община Кърджали - отговаря координатора на екипа по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 764 BGN
Общ бюджет: 140 951 BGN
БФП: 140 951 BGN
Общо изплатени средства: 137 317 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 350 BGN
2011 38 123 BGN
2012 62 844 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 317 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 898 BGN
2011 32 404 BGN
2012 53 417 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 453 BGN
2011 5 718 BGN
2012 9 427 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 597 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой проведени обучения на персонала, работещ ЦСРИ;
Индикатор 3 Брой нает персонал
Индикатор 4 Брой пресконференции 096
Индикатор 5 Брой публикации 096
Индикатор 6 Брой проведени радиопредавания
Индикатор 7 Брой проведена национална конференция
Индикатор 8 Брой лица от специализираните институции, реинтегрирани в общността 096
Индикатор 9 Брой лица, ползващи социални услуги в общността 096
Индикатор 10 Брой близки и роднини на лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 11 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността 096
Индикатор 12 Брой обучен персонал
Индикатор 13 Брой лица, участващи в национална конференция.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз