Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0100-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0053
Наименование: Мобилна социална услуга за семейството
Бенефициент: Фондация “Институт за социални услуги в общността”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване, предоставяне и популяризиране на “Мобилна социална услуга за семейството” в подкрепа на социалното включване на семейства с деца с увреждания и с хронични заболявания.
Дейности: Дейност 1: Дейности по организация и управление на проекта Дейността ще стартира след сключване на договора с ОП”РЧР” и ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта. За управлението и администрирането на проекта във всяка община ще бъде отделена по 1 стая в офисите на кандидата и партньорите, оборудвана с 1 компютърно място (осигурени от собствените ресурси) и отделни мобилни телефонни линии само за нуждите на проекта. 1.1. Провеждане на среща на директора на ИСУО с екипа за управление и договаряне на дейността му. 1.2. Сключване на договори с членовете на екипа. 1.3. Разпределяне на конкретните ангажименти в екипа, в съответствие с договорите и проектните дейности. 1.4. Разработване на детайлен график на дейностите (със съпътстващи организационни и технически дейности). 1.5. Разработване на план за процедурите за възлагане на изпълнител. 1.6. Планиране на взаимодействието и комуникацията с партньорите. 1.7. Разработване на система за мониторинг и оценка и на график за мониторинговите посещения в общините. 1.8. Разработване на общи правила за популяризация на проекта и ЕСФ, съобразно изискванията на ОП”РЧР”. 1.9. Оценка на риска и план за управление на рисковете, свързани с постигане на целите на проекта (периодичност на междинните плащания, организация на отчитането на разходите, процедура за включване на нови потребители при отпадане на първоначално подбраните, др.).
Дейност 2: Сформиране и подготовка на 3 мобилни екипи за предоставяне на социалната услуга на потребителите Дейността се осъществява от екипа за управление, партньорите, 2-ма изпълнители и 2-ма обучители ( външни консултанти) чрез: 2.1. Сформиране на 3 мобилни екипа за пряка работа със семействата в състав: - Ръководител “Мобилен екип” – осъществява връзките с институции и други услуги, необходими на децата и родителите; - 2-ма социални работници – за оценка на потребностите от социални услуги на децата и родителите и на ресурсите им за социално включване; за мобилна социална работа със семействата, за водене на случай и др. – 4-ма подкрепящи консултанти (лекар, психолог, логопед и рехабилитатор) – за предоставяне на специализирана консултативна подкрепа в домовете на потребителите. Ръководителят и 2-та социални работника са от екипите на кандидата и партньорите и са предложени съобразно критериите: квалификация и опит в социалната работа и управление на социални услуги в общността. Подкрепящите специалисти ще бъдат избрани от рьководителя на всеки мобилен екип след подбора на потребители в 3-те общини. Изборът им ще бъде съобразен с критериите: потребности на целевата група, опит в работа с хора с увреждания и мотивация за участие в проекта. 2.2. Избор на изпълнител съгласно ПМС №55 за закупуване на преносими компютри за мобилна социална работа в целевите общини. 2.3. Закупуване на общо 3 бр. преносими компютъра за мобилна социална работа в домовете на потребителите. 2.4. Проучване на условията на пазара за доставка на мобилен интернет и избор на доставчик по ПМС №55. 2.5. Сключване на договор и ползване на мобилен интернет от мобилните екипи за социална работа с потребителите. 2.6. Избор на двама обучители (външни консултанти) за провеждане на 2 обучения: а) за мобилна социална работа, и б) за управление и качество на социални услуги за семейства. Изборът ще се извърши от екипа за управление съобразно критериите – квалификация в помагащи професии, опит в предоставяне на мобилни социални услуги и опит в социална работа със семейства с деца с увреждане. 2.7. Разработване от обучителите на програма и учебни материали за въвеждащо обучение “Мобилни социални услуги за семейства на деца с увреждания” (2 дни). 2.8. Провеждане на процедура по ПМС №55 за избор на фирма за логистична подкрепа (избор и наемане на зала, покани до участниците, нощувки, логистична подкрепа). 2.9. Организиране на обучението в 3-те общини (покани до участниците, наемане на зали, размножаване материали). 2.10. Провеждане на 2-дневно въвеждащо обучение за 3-те мобилни екипа във всяка община. Ще бъдат поканени и местни заинтересовани страни (представители на ОА, ДБТ, НПО, педиатри, други експерти) (общо три 2-дневни обучения с по 15 участника, от които – 7 д. мобилен екип, 8 – заинтересовани лица). 2.11. Разработване от обучителите на програма и учебни материали за обучение: “Устойчиво управление и качество на социалните услуги в подкрепа на семейството” (2 дни). 2.12. Организиране на обучението в 3-те общини от избраната логистична организация. 2.13. Провеждане на 2-дневно обучение за 3-те мобилни екипи във всяка община (общо три 2-дневни обучения с по 15 участника в същия формат).
Дейност 3: Идентифициране и подбор на потребителите на социалната услуга Дейността се осъществява от екипа за управление и 3-те мобилни екипа чрез: 3.1. Провеждане на среща на мобилните екипи в целевите общини с местни заинтересовани страни (НПО, ОДЗ, ДСП, ДБТ, ОА, педиатри), общо 3 срещи х 15 д. 3.2. Посещения на мобилните екипи в домовете на семействата с деца с увреждания (индикативно по 10 посещения във всяка целева община). 3.3. Организиране на кръгла маса в 3-те общини от екипа за управление (покани до участниците, наемане на зали, размножаване на материали). 3.4. Провеждане от мобилните екипи на 3 кръгли маси с местни НПО-доставчици на услуги за планиране и координиране на дейности в подкрепа на семействата (общо 3 кръгли маси х 15 д.). 3.5. Организиране от екипа за управление на 3 презентации на проекта и потребностите от подкрепа за затост на родителите пред местни работодатели (покана до участниците, изготвяне и размножаване на материали за проекта, наемане на зали). 3.6. Провеждане от всеки мобилен екип на 1 презентация пред 15 д. местни работодатели (общо 3 презентации). 3.7. Изготвяне на анализ върху проведените дейности по места, който ще послужи за целите на Дейност 4. 3.8. Приемане на заявления за достъп до услугата от семейства-потенциални потребители в трите общини. 3.9. Преглед на заявленията и подбор на семейства-потребители на услугата съобразно одобрени критерии (жители на целевите общини, дете с увреждане или хронично заболяване, готовност за участие съгласно индивидуален план за работа със семейството). 3.10. Сключване на договор за предоставяне на социална услуга с родителите.
Дейност 4: Разработване и апробиране на методология на Мобилната социална услуга за семейството Дейността се осъществява от екипа за управление, консултант методология и изпълнител чрез: 4.1. Сключване на договор с консултант методология – консултантът е член на екипа на кандидата (ИСУО) и е избран съобразно критериите: квалификация в помагащите професии и опит в изработването на методически документи за предоставяне на социални услуги в общността. Консултантът е съавтор на Методика за предоставяне на услугата “Личен асистент”, Методика за предоставяне на услугата “Домашен помощник”, на Указанията за организация и предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, както и на Ръководство за договаряне на социални услуги. 4.2. Анализ на европейската практика за предоставяне на социални услуги в подкрепа на семействата с деца с увреждания и с хронични заболявания (5 дни) 4.3. Разработване на методология на социалната услуга с описание на концепцията на услугата, методите и инструментариума, технологията на предоставяне, тестване и апробиране (30 дни). 4.4. Консултиране на методологията с експерти, представители на НПО и работодатели и редактиране (15 дни). 4.5. Изготвяне на финален текст с методология на иновативната социална услуга (5 дни). 4.6. Изготвяне на задание и избор на изпълнител за разработване на уеб-базирана база данни за въвеждане на данни за мобилната социална работа с потребителите и за сравнителен анализ на резултатите от пряката работа. 4.7. Разработване на уеб-базирана база данни за въвеждане на данни за мобилната социална работа с потребителите и за сравнителен анализ на резултатите от нея в 3-те общини. 4.8. Организиране на кръгла маса от избраната логистична организация. 4.9. Провеждане на кръгла маса в една от общините за представяне на методологията на услугата пред общо 30 представители на местните институции, потребителите, педиатри, доставчици на социални услуги, медии (1 ден). 4.10. Апробиране на методологията на услугата съобразно натрупаната практика по нейното предоставяне в 3-те целеви общини. Консултантът методология анализира и отразява характеристиките на услугата в 3-те общини съобразно контекста – големина на населеното място, профил на потребителите, капацитет за предоставяне на иновативни и утвърдени социални услуги, други местни ресурси, др. (10 дни).
Дейност 5: Предоставяне на Мобилната услуга за семейството в трите целеви общини Дейността се осъществява от екипа за управление и 3-те мобилни екипа, като индивидуалната социална работа ще бъде в домовете на потребителите, а груповите дейности (срещи, групи за взаимопомощ, обучения, др.) ще се провеждат в наети помещения (избрани съобразно специалните потребности на потребителите), както следва: 5.1. Провеждане на интервю за изследване на ресурсите и дефицитите на семействата-потребители (в домовете им). 5.2. Разработване на краткосрочен индивидуален план (8-месечен) за работа с цялото семейство (дете с увреждане, родители/законни представители, сиблинги); 5.3. Договаряне на методите за комуникация, формите на мобилност и участие в конкретни дейности за подкрепа, заявка на нови потребности, обратна връзка. 5.4. Процедура по ПМС №55 за избор на помещения в 3-те общини за груповите социални дейности с потребителите. 5.5. Изпълнение на краткосрочните планове за мобилна социална работа със семействата (социална работа на местния екип с детето с увреждане, с родителите и с друго дете в семейството). 5.6. Провеждане на мобилни психологически консултации за децата, включително сиблингите, и родителите (15 часа/мес. в община) 5.7. Провеждане на мобилни здравни консултации за терапията на увреждането/ хроничното заболяване (15 часа/мес. в община) 5.8. Провеждане на други специализирани консултации (по 10 часа/мес. в община) 5.9. Изграждане и дейност на групи за взаимопомощ на родителите (по 3 дни на месец във всяка община). 5.10. Провеждане на обучения за родители за развитие на самоутвърждаващи умения и за работа с общността (по 2 дни на месец във всяка община). 5.11. Изготвяне на средносрочни планове за работа със семействата (12-месечни, след края на проекта ) 5.12. Изготвяне на месечни отчети на местните екипи с анализ на изпълнението на плановете за работа със семействата и с препоръки към методологията на услуга. 5.13. Анализ на отчетите от екипа за управление
Дейност 6: Супервизия на социалната работа на мобилните екипи Дейността се осъществява от екипа за управление и супервизор чрез: 6.1. Изработване на задание от екипа за управление и избор на външен изпълнител съгласно ПМС № 55. 6.2. Договаряне на формат и методи на супервизията между мобилните екипи и супервизора. 6.3. Провеждане на супервизия на работата на местните екипи (1 ден всеки месец в периода VI-XIII м. в 3-те общини, общо 21 дни). 6.4. Изготвяне на анализ на дейността на мобилните екипи от супервизора с препоръки към воденето по случай, към обхвата и технологията на услугата и към необходимите професионални ресурси за нейното развитие (5 дни).
Дейност 7: Мониторинг и оценка на качеството на услугата и на проектните дейности Дейността се осъществява от екипа за управление и мобилните екипи, както следва: 7.1. Разработване на инструменти за мониторинг и оценка на ефективността и резултатите на иновативната услуга. 7.2. Посещения на терен в 3-те общини от екипа за управление за среща с потребителите и местните екипи, проверка на документацията в местните офиси (по 4 посещения на терен във всяка община). 7.3. Провеждане на анкетно проучване сред семействата-потребители в 3-те целеви общини за оценка на качеството на иновативната услуга. 7.4. Анализ на резултатите от анкетното проучване. 7.5. Анализ на месечните отчети на местните екипи с цел развитие на иновативната услуга и оценка на резултатите.
Дейност 8. Одит на проектните дейности Дейността се осъществява от екипа за управление и външен изпълнител (лицензиран одитор) чрез: 8.1. Разработване на задание от екипа за управление и избор на изпълнител съгласно ПМС №55. 8.2. Одит на дейността по проекта.
Дейност 9: Популяризиране на Мобилната социална услуга за семейството Дейността се осъществява от екипа за управление, местните екипи и 2-ма изпълнители, както следва: 9.1. Платени публикации в местни и регионални медии за информиране на широката общественост (по 3 бр. във всяка община, общо 9 бр.). 9.2. Разработване на задание за изготвяне на информационните материали (плакати, брошури) по проекта и избор на изпълнител съгласно ПМС №55. 9.3. Изработване от изпълнител на информационни материали за проекта от изпълнител (общо 200 бр. плакати и 500 брошури). 9.4. Разработване на задание за изготвяне на уеб-страница на проекта и избор на изпълнител съгласно ПМС №55. 9.5. Изработване на уеб-страница на проекта, посветена на иновативната услуга, участниците в нея и постигнатите резултати. Страницата ще съдържа информация за семействата, дали съгласието си за помощ на други семейства в страната. 9.6. Изготвяне на 100 CD с описание на същността и обхвата на иновативната услуга, с индивидуализиран и системен подход за работа със семейства с деца с увреждания и с хронични заболявания, с методи и процес на предоставяне, комплекс от мобилни дейности и случаи от практиката. 9.7. Организиране на конференцията от избраната фирма за логистична подкрепа. 9.8. Провеждане на 1-дневна конференция за представяне на иновативната социална услуга пред 50 представители на заинтересовани страни (НПО, ОДЗ, ДСП, ОА, институции за социални услуги, ДАЗД, МТСП, МЗ, академична общност, педиатри).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 204 152 BGN
Общ бюджет: 191 366 BGN
БФП: 191 366 BGN
Общо изплатени средства: 191 128 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 830 BGN
2011 0 BGN
2012 150 298 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
191 128 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 706 BGN
2011 0 BGN
2012 127 753 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 459 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 125 BGN
2011 0 BGN
2012 22 545 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 669 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой участници в екип за управление
Индикатор 2 Брой правила и процедури за работа
Индикатор 3 Брой изготвени графици на проекта
Индикатор 4 Брой мобилни екипи за социална работа
Индикатор 5 Брой участници в мобилен екип – общо за трите общини
Индикатор 6 Брой проведени обучения на мобилни екипи
Индикатор 7 Брой закупени преносими компютри
Индикатор 8 Брой срещи със заинтересовани страни
Индикатор 9 Брой посещения в домове на семейства
Индикатор 10 Брой кръгли маси 100
Индикатор 11 Брой презентации на проекта
Индикатор 12 Брой заявления за достъп до услугата
Индикатор 13 Брой планове за социална работа
Индикатор 14 Брой консултирани деца
Индикатор 15 Брой включени родители и сиблинги
Индикатор 16 Брой консултации
Индикатор 17 Брой групи за взаимопомощ
Индикатор 18 Брой обучения за родители
Индикатор 19 Брой супервизии
Индикатор 20 Брой посещения за мониторинг
Индикатор 21 Брой анкети на семейства
Индикатор 22 Брой одити
Индикатор 23 Брой публикации 100
Индикатор 24 Брой плакати
Индикатор 25 Брой брошури
Индикатор 26 Брой уеб-страница на проекта
Индикатор 27 Брой CD с описание на услугата
Индикатор 28 Брой конференции
Индикатор 29 Разпределени отговорности на екипа за управление
Индикатор 30 Изготвени технически и финансови доклади
Индикатор 31 Изготвен план за управление на рисковете
Индикатор 32 Сформирани екипи за мобилна социална работа
Индикатор 33 Технически осигурена услуга
Индикатор 34 Обучени екипи за мобилна социална работа
Индикатор 35 Повишен капацитет на местни общности за иницииране, предоставяне и управление на услугата
Индикатор 36 Информираност на местната общност за услугата
Индикатор 37 Брой включени семейства-потребители
Индикатор 38 Брой сключени договори за достъп до услугата
Индикатор 39 Разработена методология на услугата
Индикатор 40 Уеб-базирана база данни
Индикатор 41 Апробиран модел на социалната услуга
Индикатор 42 Подкрепени деца с увреждания и техните семейства
Индикатор 43 Тествана иновативна социална услуга
Индикатор 44 Предоставена социална услуга
Индикатор 45 Качество на мобилната социална услуга
Индикатор 46 Изготвен анализ на дейността на екипите за мобилна социална работа
Индикатор 47 Компетентност на екипите за работа по случаи
Индикатор 48 Брой месечени отчети за мониторинг
Индикатор 49 Брой анализи на месечни отчети за мониторинг
Индикатор 50 Брой външни оценки на проекта
Индикатор 51 Популяризиран модел на иновативната социална услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз