Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0136-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0041
Наименование: ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
Бенефициент: "Медицински център Апекс" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Изграждането на мрежа от социално - психични услуги за територията на две общини от област Плевен ( Плевен и Левски) внедряването на съвременни терапевтични подходи, които да се справят с тежката психична болест чрез комплексен подход, интегриращ в себе си различни аспекти на психосоциално лечение, както и създаване и внедряване на иновативна онлайн платформа за психично здраве
Дейности: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ДЕЙНОСТ 1 Дейността включва структуриране на управленския екип; Създаването на длъжностни характеристики. Описание и обосновка: Организационната структура за управление и изпълнение на проекта ще включва следното структурно ниво:. Ръководителят на екипа ще осъществява връзката, с Управляващия орган и с Междинното звено и други компетентни органи . Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Координаторът - ще подпомага Ръководителя на екипа по проекта в изпълнението на задълженията му. Ще подпомага и ръководителя при синхронизиране на дейностите. Ще отговаря за организирането на деловодната система по проекта и правилното съхранение и архивиране на документите. Ще подопомага изготвянето на задания и процедури за обществени поръчки. Счетоводителят (Икономист)- ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта.
СЪЗДАВАНЕ НА АРХИТЕКТУРАТА ИНОВАЦИОНИЯТ СОЦИАЛЕН ПРОДУКТ ДЕЙНОСТ 2 Това е продукт , който трябва да обедини усилията на компютърни експерти , психологически и медицински експерти. Ще се търсят интерфейсни решения на базата на картинкови аналози и тестове за самооценка. Всички симптоми ще бъдат онагледени и с видео клип Идеята е за създаване на продукт ,който да е максимално разбираем от широката аудитория
ПОПЪЛВАНЕТО НА БАЗИТЕ ДАННИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВАРИАНТИ ДЕЙНОСТ 3 След изготвянето на архитектурата за софтуерният продукт . Необходимо е отделните поднива да бъдат запълнени със специализирана информация.Така например ,ако класифицираме най общо психичното здраве по следният начин : Психично здраве • Налудни разстройства • Мисловни разстройства • Депресивни разстройства • Симтоми на безпокойство • Тревожни разтройства • Маниакални и дисфорични разстройства • Разстройства дължащи се на вредна употреба , злоупотреба и зависимост към алкохол , наркотици , медикаменти , психотропни и други вещества Всеки от обобщените варианти е с около 15 обобщени типа на разтройства. Потребителят ще може да избере онзи който смята ,че е най близък .Така се влиза в трето ниво ,което назовава множество варианти на заболяването . Четвърто ниво ще са потвърждаване на симптомите ,чрез видеокадри. Петото и шесто ниво ще предлагат варианти за правилната рехабилитация и лечение
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ СТАРТИТРАНЕ НА ПРОЕКТА ДЕЙНОСТ 4 Дейността е насочена към целевата група по проекта - Тази група ще бъде запозната с целите и очакваните резултати от проекта, с конкретните ползи за бенефициенти и хората от тяхното обкръжение, с техните права, с ангажиментите на Доставчика на услугата и пр. Тази стартова дейност ,ще включва . Разпространение на листовки и масирана онлайн кампания , при която,чрез интернет , ще се изисква определена информация свързана с потенциалните бъдещи бенефициенти.
ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПРЕКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ДЕЙНОСТ 5 Индивидуалната оценка и подборът на преките бенефициенти се извършва по следният начин : Подбор на преки бенефициенти ,регистрирани в онлайн платформата на интернет старницата на Апекс ООД или на пряко записали се потенциални бенефициети . Най общо оценката ще включва тестване в движение на създаденият софтуерен продукт. Потвърждаване/отхвърляне на изводите/ препоръки правени ,чрез електроната диагнаостика и новосъсдаденият софтуер . Дейността трябва да подбере с около 35% повече от потенциалните и планирани бенефициенти или приблизително около 110 души . Оценката за тези бенефицити ще се извърши по съответни изготвени критерии и създаването на досие ( здравен картон) ,който ще съдържа следните видове информации: • Здравният статус на бенефициета и ограниченията, които те налагат • Диагностика на проблема, процесите на комуникация между членовете, моделите на поведение, нормите и правилата на общуване, семейните роли ( тук следва да се приеме ,допълни или отхвърли направената електронна диагностика) • Планиране целите, стратегиите и успеха, ресурсите, учебните и поведенчески умения, подлежащи на промяна; ( тук следва да се приеме, допълни или отхвърли направените поелектронен път планирани планове ,цели и стратегии ) • Степен на оказвана помощ от експертите наети по проекта конкретизация на часовете и помоща ,която трябва да бъде оказана ) • Степен на дейности и действия извършвани от семейството и насърчаване сами да стигнат до разрешаване на проблема ( тук е задължителна информацията за възможноста на семеството да прави диагностика по електронен път , наличито на компютър и боравене с интернет • консултации - среща с експерти наети по проекта , които ще оказват специализирана помощ в различни направления • Терапия -когато се изисква медикаментозно лечение същото се назначава от консултанти лекари – психиатри обслужващи „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА” В ГР .ПЛЕВЕН /ЛЕВСКИ - • Планиране на посредничество между семейството и други специалисти и институции. Предполага се дейноста да бъде извършена за около 10 дена , което при създадена организация изисква преглед и оценка ( здравна карта на около 16- 20 човека на ден ) пред комисията от експерти.
КОРЕГИРАНЕ /ДОПЪЛВАНЕ НА СОФТУЕРНАТА АРХИТЕКТУРА И БАЗИТЕ ДАННИ . КАЧВАНЕТО НА ОКОНЧАТЕЛНАТА ВЕРСИЯ И ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА САМОДИАГНОСТИКА. ДЕЙНОСТ 6 Ще бъдат набеллязани места където има проблеми сопределянето на диагнозоа лечени и тн. Дейността има за цел да се съобрази с всички направени препоръки , да създаде правилни и законно приемливи бази дани за ползване от онлайн потребитерлите
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА УСЛУГАТА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА” В ГР .ПЛЕВЕН /ЛЕВСКИ ДЕЙНОСТ 7 Дейността включва подробна разяснителна работа с крайните бенефициенти на услугата по отношение на техните права и отговорности /на тяхното семейно и близко обкръжение/, на задълженията и правата на МЦ”Апекс”ООД и социалните асистенти, която предшества подписването на договора. По време на разяснителната работа още веднъж се уточняват потребностите и желанията на бенефициентите, свързани с предоставянето на услугата. Подписването на договорите е предпоставка за стартиране на дейността по разработване на графици и включване в индивидуални и групови програми за психосоциална рехабилитация и интеграция..
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ, НАЕТИ ПО ПРОЕКТА ДЕЙНОСТ 8
ОБУЧЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА БОРАВЕНЕ С ОНЛАЙН ПРОДУКТА ИЗРАБОТЕН ПО ПРОЕКТА , С ЦЕЛ ИЗВЪРШВАНЕ НА САМОДИАГНОСТИКА ОТ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И ПРЕПОРЪЧАНЕИ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ ДЕЙНОСТ 9 Създаденият иновационен продукт ,ще бъде достъпен за всеки попълнил онлайн информационен формуляр и получил код за достъп чрез код по Мобилен телефон или електронна поща .
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА ДЕЙНОСТ 10 Техническата екипировка е напълно изброена в PRILOJENIE B-4. Това включва многожество рехабилатационни уреди за реализране на комплекс от услуги . Предвиждат се уреди за музико терапия и комптърно оборудване
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА” КЪМ МЦ”АПЕКС”ООД ГР.ПЛЕВЕН „ ДЕЙНОСТ 11 На 70 преки бенефициенти се предоставят социални услуги, съгласно планираното качество и многообразие, отразено в индивидуалните план-графици, съобразени със специфичните им потребности. Общата типология на дейностите обхваща: Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Ще предлага специализирано оборудване и обзавеждане, както осигуряване и включващо, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, в зависимост от конкретните потребности на възрастните с увреждания. Предвижда се да бъдат назначени следните Експертите по проекта ( Рехбилитатор Кинезитерапевт ;Социален работник -3 в гр.Левски . Те ще бъдат назначени на трудово договор по 8 часа. Или това прави – 2560 часа работа с преките бенефициенти . Освен това се предвижда високо експертна почасова помощ и консултации оказвани от : Психиатър ; психолог ;социален педагог;логопед ;музико терапевт ;трудотерапевт равняващи се на 3500 часа за 10 месеца Това се равнява на 86,57 часа консултанска помощ оказана на всеки бенефициет за 10 месеца или приблизително около 9 часа на човек месечно Иновативният проект предвижда един асистент със здравни и компютърни умения да подържа актуални базите дании в информационната система в офиса на фирмата в гр Плевен . Практически , това ще е човека пряко отговорен за онлайн потребителите ,които се очаква да са -1500 души
ПОДСИЛВАНЕ НА ОНЛАЙН ДИАГНОСТИКАТА С ЕКСПЕРТНИ ВИРТУАЛНИ СЪВЕТИ , ВЪЗНИКАНАЛИ ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ОНЛАЙН ПОТРЕБИТЕЛИ ДЕЙНОСТ 12 Очаква се онлайн потребителите да са около 1500 души . Предполага се ,че запитванията по определени конкретни аспекти свързани с оказването на помощ на болни с душевни разтройства може да надхвърли 3000 . Това изисква човешки ресурс , който да обобщава информацията и да притежава общи медицински и компютърни познания . Да Изисква писменни или устни становища от експертите ,наети по проекта .да отговаря на онлайн запитването
ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ДЕЙНОСТ 13 Изпълнението на тази дейност се разпростира в целия период на проекта, за да информира не само за неговите цели и съдържание, но и за напредъка на изпълнението му. За постигане на Целта на дейността ще бъдат използвани разнообразни подходящи форми: изработване на линк към сайт на МЦ „Апекс” ООД разпространяване на периодични прессъобщения до печатните и електронните медии в региона; пресконференции; организиране на дискусионна Кръгла маса за бъдещето на онлайн дигностиката По проекта е предвидено изработването и поставянето на информационна табела за офиса на МЦ „Апекс” ООД /а двата обекта където ще предоставя услугата, както и разпространението на информационна дипляна за проекта в тираж от 500 бр.. Брошура за бенефициентите - 500 бр. Необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 138 BGN
Общ бюджет: 204 100 BGN
БФП: 204 100 BGN
Общо изплатени средства: 202 131 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 114 805 BGN
2012 87 325 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 131 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 173 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 97 584 BGN
2012 74 226 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 811 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 221 BGN
2012 13 099 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 320 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори с преките потребители на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция» ” в област Плевен/ гр Левски
Индикатор 2 Брой сключени договори с експери по проекта за извършване на услугата с одобрените кандидати за извършване на услугата - „Център за социална рехабилитация и интеграция» в област Плевен / гр Левски
Индикатор 3 Брой сключени договори с експерти за подържане на базата данни по проекта на АПЕКС ООД за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция» в област Плевен / гр Левски
Индикатор 4 Брой лица с увреждания, ползващи услугата по проекта на АПЕКС ООД за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция» в област Плевен / гр Левски
Индикатор 5 Брой разработени индивидуални досита за Диагностициране проблема на конкретен бенефициент
Индикатор 6 Брой лица, включени в програма за обучение и квалификация за извършване на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция» в област Плевен / гр Левски
Индикатор 7 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция” в област Плевен / гр Левски
Индикатор 8 Брой проведени часове за подпомагане на преките бенефициенти за услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция» област Плевен гр Левски
Индикатор 9 Брой онлайн потребители на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция» ” в област Плевен/ гр Левски
Индикатор 10 Брой онлайн консултации за потрбители на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция» ” в област Плевен/ гр.Левски
Индикатор 11 Брой успешно управляван европейски проект 0136
Индикатор 12 Брой обслужвани лица – потребители на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр Плевен/ Левски
Индикатор 13 Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр. Плевен/Левски , отпаднали по време на изпълнение на проекта
Индикатор 14 Създадена и подържана онлайн платформа за диагностика на лица с пеихични разтройства по проекта на АПЕКС ООД за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр Плевен /Левски
Индикатор 15 Брой работни места за извършване на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр.Плевен /Левски
Индикатор 16 Брой Лица, Интегрирани в обществото с намерено работно место следствие ползване на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр.Плевен /Левски
Индикатор 17 Брой лица, желаещи да ползват услугата Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр Плевен /Левски и след приключване на проекта.
Индикатор 18 Брой насърчени семейства в област Плевен с консултации от професионални експерти
Индикатор 19 Брой онлайн потребители на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр Плевен/ Левски
Индикатор 20 Брой онлайн консултации за потрбители на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция» в гр Плевен/ Левски
Индикатор 21 Брой Успешно реализиран проект по ОП „Човешки ресурси” – Компонент Социални услуги за социално включване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз