Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0093-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0034
Наименование: „Център за социална рехабилитация и интеграция – град Лозница”
Бенефициент: Община Лозница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Лозница
Описание
Описание на проекта: Предлагане на качествени социални услуги за хора с увреждания в община Лозница с цел интеграцията им в обществото.
Дейности: 1. Разработване на новата социална услуга ЦСРИ Със стартирането на проекта ще бъде проведена първата среща на партньорите. На нея ще бъдат уточнени правата и задълженията на партньорите и ще бъдат подписани споразумения за партньорство. Ще бъдат уточнени необходимите документи за реализиране на дейностите. Ще бъде разработена на документацията за прилагане на модела (формуляри, правилници и други необходими документи). Ще бъде разработена обучителна програма за специалисти, прилагащи модела. Ще бъдат обсъдени възможните начини за контрол, оценка и супервизия на предлаганите услуги. За ефективно прилагане на услугите е необходима яснота по процедурите за предоставяне на модела. Необходимо е всичко да бъдат уточнени правилата по прилагане на модела.
2. Организиране и провеждане на публична процедура за подбор на изпълнител на ремонтни дейности Процедурата ще бъде съобразена със задължителните условия и ред, при които се извършва подбор на изпълнител по ЗОП. Процедурата ще се извърши на принципа на прозрачност и конкурентноспособност. Ще бъде определена фирмата-изпълнител на СМР, предложила най-изгодните икономически параметри. Необходима е прозрачност при вземане на решенията. За да бъде спазен този хоризонтален принцип, публичната процедура ще бъде публична.
3. Ремонт на сградата и оборудване на Центъра Имотът, който ще бъде ремонтиран представлява първи (партерен) етаж от сграда, общински нежилищен имот – частна общинска собственост, два броя помещения с обща полезна площ 143,65 кв.м., намиращ се на първия етаж на масивна триетажна сграда „Културен Дом” , в кв.28, УПИ І , по плана на гр.Лозница, ул.Дружба №21, АОС №170/01.06.2009г. Имотът се състои от голяма зала с кухненски бокс, коридор, стая и сервизни помещения. Ще бъдат създадени подходящи условия за организиране на работата в ЦСРИ: работни пространства и обособени кътове за социална интеграция, работа с роднини, връзки с обществеността, свободно време, отдих и развлечение. Ще има обособени четири къта за социална интеграция; работа с роднини и връзки с обществеността; свободно време, отдих и развлечение; кът за двигателна рехабилитация с различни уреди. В Центъра за социална рехабилитация и интерграция ще бъдат обособени работни пространства и кътове за социална интеграция, работа с роднини, връзки с обществеността, свободно време, отдих и развлечение. Отделно ще бъде обособен кът за двигателна рехабилитация с различни уреди. Ще има пространство за различните видове терапии и отделен кът за трудотерапия. Ще бъдат монтирани преградни стени за обособяване на работни пространства. В голямата зала ще се работи на принципа на общия офис. Ще бъдат оборудвани пет работни места с мебели и техника в обособени работни пространства с преносими офис-прегради. Стаята ще се използва за работно място на психолога и ръководителя, както и за провеждане на консултации. Ще бъдат поставени бюро със стол, два фотьойла, ниска маса, стелаж. Те създават подходящи удобства, за да се чувстват удобно клиентите и да бъдат предразположени да споделят проблемите си. Предвижда се СМР да бъдат възложени на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. Помещенията за реализация на проекта са в добро състояние, но е необходим текущ ремонт за предоставяне на планираните услуги. Необходимо е да се създадат подходящи условия за предоставяне на социалната услуга на целевата група - хора с увреждания.
4. Подбор на екип за работа в Центъра Ще бъдат обособени 7 работни места с позициите: Ръководител на ЦСРИ; Социален работник–педагог; Рехабилитатор-Кинезитерапевт; Психолог; Социален консултант-Логопед; Сътрудник-терапевт; Домакин-касиер и шофьор. За подбора на персонала ще бъде публикувана обява в местната преса. Там ще бъдат посочени задължителните изисквания за всяка длъжност: образование, стаж, опит в прилагането на конкретната услуга. Процедурата по подбор ще включва: 1. Приемане на заявления и автобиографии за кандидатстване; 2. Индивидуално интервю с всеки участник – ще бъдат преценени възможностите на всеки от тях да правят оценка на индивидуалните потребности на клиентите; 3. Изготвяне на длъжностни характеристики на всяка длъжност; 4. Назначаване на работа и сключване на договори. Необходимо е да бъдат регламентирани изискванията за назначаване на работа. Недопустимо е неквалифициран персонал да предоставя услуги на нуждаещите се.
5. Създаване на междуинституционален екип Екипите ще включват представители на релевантни институции и организации: Дирекция за социално подпомагане, Община Лозница, МБАЛ, НПО, екипа на ЦСРИ. Ще бъдат подписани споразумения за сътрудничество с институции и организации от региона и ще бъде разписана процедура за работа на екипите. Ще бъдат организирани срещи представителите на институциите, на които да бъдат уточнени всички права и задължения на членовете на екипа. До момента няма ефективна система на работа по проблема на хората с увреждания. Необходимо е създаването на междуинституционален екип с ясно формулиран мандат и отговорности на всеки член.
6. Обучение на специалисти за прилагане на модела Предвидени са 3 обучения. Първото обучение ще включва 2 модула с продължителност 3 дни. В него ще участват специалисти от ЦСРИ. Те ще бъдат обучени как да прилагат модела при работа с представителите на целевите групи. В първия модул ще бъде представен начинът на организиране на работата в ЦСРИ: Документация, Първоначална оценка; Провеждане на среща за планиране на грижите; Разпределяне на задачите на персонала; Изготвяне на индивидуални планове за работа; Етап на активно обгрижване; Провеждане на текуща оценка след 6 месеца; Провеждане на текуща оценка след 12 месеца; Заключителна оценка; Приключване на контакта Вторият модул е насочен към прилагане на услугата. Специалистите ще бъдат запознати с дейностите по предоставяне на услугата: Социална интеграция, Работа с роднини, Връзки с обществеността, Свободно време, отдих и развлечение, Двигателна рехабилитация, Логопедична рехабилитация, Психологична рехабилитация, Социална рехабилитация, Видове терапии. Второто обучение ще бъде насочено към изграждане на мрежа и в него ще участват представителите на междуинституционалния екип. Обучението ще продължи 3 дни. Участниците ще бъдат запознати с: Изготвяне на индивидуални планове за работа и планове за услуги; Подкрепа за социално включване на хора с увреждания; Работа с хора с увреждания; Мобилна работа в екип; Третото обучение е с практическа насоченост. Служителите в ЦСРИ - Лозница ще имат възможност да посетят ЦСРИ в градовете Шумен и Търговище. Там те ще се запознаят с начините за предоставяне на услугите в различните градове. Двете посещения ще бъдат с продължителност по 2 дни. За ефективно прилагане на модела и на социалните услуги за целевата група е необходимо специалистите да бъдат обучени и с необходимите компетенции. Организирането на обученията ще повиши потенциала на специалистите и ще подобри качеството на услугата.
7. Предоставяне на услугата ЦСРИ в община Лозница Всички предложени в проекта услуги ще бъдат предоставяни в съответствие с методиката за предоставяне на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция”. На 1 етап от проекта ЦСРИ – Лозница ще предоставя следните услуги: Социална интеграция: Компютърно обучение; Изучаване на чужд език; Работа с роднини: Ще бъдат организирани срещи с роднини на ползвателите за обсъждане на актуални проблеми в ЦСРИ. Ще бъде сформиране на група за взаимопомощ на роднините на ползвателите. Ще бъдат провеждани индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел. Ще бъдат провеждани правни, социални, медицински и други консултации по заявка на роднините. Ще бъдат обучени роднините по програмата за домашни упражнения с участието на специалисти от ЦСРИ; Организиране на свободното време, отдих и развлечение: Отбелязване на национални и религиозни празници. Честване на рождени дни и именни дни. Излети сред природата. Посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други. Организиране на пикници и екскурзии. Двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване; двигателни умения и масаж; пасивно раздвижване и активни упражнения; упражнения с и на уреди. Двигателната рехабилитация се води от рехабилитатор - кинезитерапевт; Логопедична рехабилитация: изследване на езиковата и звуковата страна при различни дефицити; терапия за корекция на плавността на речта: масаж (лицев); хранителна стимулация; хранителна терапия; развитие на обща и фина моторика. Сензорна стимулация; корекция на четене и писане. Води се от Социален консултант-логопед. Психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността. Развитие на познавателните процеси. В зависимост от психологичната оценка се работи по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението. Специфична методика – тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и др. Осъществява се от психолог.; Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице. Работа със семейството – консултации и изработване на домашни програми за продължаване на постигнатото в ЦСРИ. Отговорен е социалният работник-педагог; Музикална терапия; Изобразително изкуство; Приложно изкуство; Фотография; Трудотерапия. При внедряването на модела широко ще се използват създадения и обучен междуинституционален екип. Всяка социална услуга трябва да съотвества на българското законодателство и да се предоставя съобразно одобрените правила и процедури. Необходимо е да се разработи и методика-вътрешни правила за прилагане на ЦСРИ в Лозница, където да бъдат конкретизирани задълженията на персонала.
8. Супервизия на услугите Паралелно с внедряването на модела ще се извършва супервизия и контрол на предоставяните услуги. Ще се създаде процедура за наблюдение и контрол, получаване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги от потребителите, техните роднини. Ще бъдат организирани периодични месечни срещи с външния супервизор, който ще консултира и насочва клиентите и служителите. Служителите ще имат възможност да споделят своите преживявания по време на работата с целевата група. При възникнали проблеми супервизорът ще ги консултира как да разрешават кризисни ситуации. Необходимо е системно да се наблюдава, контролира и супервизира дейността по предоставянето на социалните услуги. Екипът на ЦСРИ е необходимо да получава адекватна подкрепа и съвети за положително развитие на своите умения и вътрешните връзки.
9. Организиране и провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите по проекта Ще бъде организирана заключителна конференция, на която ще бъдат представени резултатите по проекта от целия екип. В конференцията ще участват представителите на всички заинтересовани институции, които работят по проблема. Ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на дейностите по проекта. Представителите на междуинституционалния екип ще споделят добри практики по предоставянето на услугите. Откриването на нова социална услуга за хора с увреждания е събитие за община Лозница, затова е важно да се организира публично събитие за представяне на резултатите до момента.
10. Информационна кампания за популяризиране на Центъра За информиране и публичност по проекта са предвидени дейности по отпечатване на рекламни материали и провеждане на информационна кампания. Информационната кампания ще включва 2 пресконференции и създаване на интернет-страница по проекта. Първата пресконференция ще се проведе веднага след стартирането на проекта, тя ще популяризира целите, предвидените дейности и очакваните резултати по проекта и приоритетите на ЕСФ. Втората пресконференция ще се проведе през шестия месец след стартирането на проекта. На нея ще бъдат представени постигнатите резултати до момента. Предвидено е създаването на интернет-страница по проекта. На нея ще бъдат публикувани резултати от проведени събития. Ще бъдат проведени 10 срещи с представителите на междуинституционалния екип и коментираните теми ще бъдат публикувани в интернет-страницата по проекта. За популяризиране дейността на ЦСРИ-Лозница ще бъдат отпечатани флайери, с тираж 1000 броя. Ще бъдат изработени 2 броя обозначителни табели по проекта. За популяризиране на дейностите по проекта, партньорите и приоритетите на ЕСФ ще бъде издадена дипляна с тираж 1000 броя, пълна цветност, формат А4. Необходима е прозрачност при предоставянето на услугите. За постигането й е предвидена информационната кампания.
11. Издаване на „Ръководство с практически съвети за управление на ЦСРИ” Ще бъде изготвено ръководство, в което ще бъдат описани подробно добрите практики по прилагане на модела за създаване и управление на ЦСРИ. Всички стъпки по подготовка, откриване, прилагане и развитие ще бъдат описани. Отделно ще бъдат приложени всички необходими документи и формуляри. Ще бъде описана работата на междуинституционалния екип по проекта. За ефективна работа по проблема на хората от целевите групи са необходими подробни компетентни документи. Разпространението на ръководството в други области ще допринесе за откриване и управление на ефективни социални услуги на по-голям кръг от хора.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 816 BGN
Общ бюджет: 66 598 BGN
БФП: 66 598 BGN
Общо изплатени средства: 66 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 563 BGN
2011 0 BGN
2012 41 024 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 729 BGN
2011 0 BGN
2012 34 870 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 599 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 834 BGN
2011 0 BGN
2012 6 154 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 988 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработване на новата социална услуга ЦСРИ Протокол от проведена среща на партньорите.
Индикатор 2 Изготвен пакет с документи; Протокол от проведената тръжна процедура
Индикатор 3 Договор с фирмата- изпълнител; Приемно-предавателен протокол;
Индикатор 4 Изготвен пакет с критерии за подбор; Приети молби и автобиографии за кандидатстване
Индикатор 5 Протоколи от срещи с институциите. Подписани споразумения за сътрудничество.
Индикатор 6 Доклади от проведените обучения. Информационни материали. Снимки. Присъствени списъци. Карти за обратна връзка.
Индикатор 7 Изготвени досиета на клиентите на ЦСРИ-Лозница. Месечни отчети
Индикатор 8 Протоколи от проведена супервизия. Присъствен списък на участниците.
Индикатор 9 Организиране и провеждане на заключителна конференция за представяне на резултатите по проекта Присъствен списък на участниците. Снимки. Карти за обратна връзка. Материали. Протокол от проведена конференция
Индикатор 10 Информационна кампания за популяризиране на Центъра Протоколи от проведени срещи с междуинституционалния екип. Снимки. Протоколи от пресконференции. Дипляни. Фалейери. Обозначителни табели по проекта. Интернет-страница
Индикатор 11 Издаване на „Ръководство с практически съвети за управление на ЦСРИ” Издадено ръководство
Индикатор 12 Договор с фирма-изпълнител на СМР
Индикатор 13 Оборудвани помещения за предоставяне на услугите
Индикатор 14 Сключени договори с членове на екипа на ЦСРИ
Индикатор 15 Включени институции в междуинституционалния екип
Индикатор 16 Брой проведени обучения 093
Индикатор 17 Участници в първото обучение на специалисти за прилагане на модела
Индикатор 18 Участници във второто обучение на специалисти за прилагане на модела
Индикатор 19 Участници в третото обучение на специалисти за прилагане на модела
Индикатор 20 Обучение по компютърна грамотност и чужд език – брой часове
Индикатор 21 Организирани срещи с роднини на клиентите на Центъра
Индикатор 22 Проведени консултации със социален консултант
Индикатор 23 Проведени консултации с психолог
Индикатор 24 Проведени консултации с юрист
Индикатор 25 Чествани национални и религиозни празници
Индикатор 26 Организирани излети сред природата
Индикатор 27 Посетени културни мероприятия
Индикатор 28 Клиенти, посещавали двигателна рехабилитация
Индикатор 29 Клиенти, посещавали логопедична рехабилитация
Индикатор 30 Клиенти, посещаващи психологична рехабилитация
Индикатор 31 Клиенти, посещаващи социална рехабилитация
Индикатор 32 Клиенти, посещаващи занимания по арттерапия
Индикатор 33 Клиенти, посещаващи занимания по трудотерапия
Индикатор 34 Проведена супервизия на екипа
Индикатор 35 Проведена заключителна конференция 093
Индикатор 36 Проведени пресконференции 093
Индикатор 37 Проведени срещи на междуинституционалния екип
Индикатор 38 Интернет-страница по проекта
Индикатор 39 Отпечатани флайери
Индикатор 40 Отпечатана дипляна
Индикатор 41 Изработени обозначителни табели
Индикатор 42 Издадено ръководство за прилагане на модела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз