Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0197-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижи за достоен живот – 2”
Бенефициент: Народно читалища Ламби Кандев гр. Искър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Искър
Описание
Описание на проекта: Информационна кампания; подбор на потребители на услугата, домашни помощници; обучение и супервизия на домашни помощници, предоставяне на социалните услуги, популяризиране на резултатите и мултиплициране на опита.
Дейности: Дейност 1. Информационна кампания. Представяне на проекта пред обществеността. Ще се реализират 2 пресконференции: встъпителна и заключителна. Във всяка от тях ще вземат участие 3-ма представители на проектния екип и 7 журналисти, ще бъдат представени пред обществеността целите, задачите, дейностите и резултатите от реализацията на проекта. Ще се реализират публикации в местни медии за хода на проектните дейности . На специално организиран Информационен ден. Ще бъде реализиран свободен прием на граждани. Присъстващите ще бъдат запознати с дейностите по проекта и процедурите за достъп на потребители до услугите. Участници:2-ма представители на проектния екип; 2-ма представители на партньорите; 4 репортери; 3 представители на социални институции, около 60 граждани; Ще бъдат изработени и монтирани 3 информационни табели с размери 1,8 / 0,6 м. с името на проекта при спазени изисквания за визуална идентификация. Те ще бъдат монтирани в помещенията и сградата, където ще бъдат разположени офисите на проекта. Ще бъде издадена дипляна, формат А4 пълноцветен печат, 800 бр., за по-широко информиране на обществеността и потребителите относно услугата и параметрите на предоставянето й. Дипляната ще бъде разпространена на Информационния ден и сред заинтересовани организации и институции на всички потенциални ползватели на услугата. Ще се разпространява чрез социалните служби, читалищата, лечебните заведения от служителите на водещата организация и партньорите по проекта. Те ще бъде предложена на регионалните медии за представяне на проекта и социалните услуги. 1. Ще се изработят стикери – 15/3см., пълноцветни за визуализация на проекта и оперативната програма, които ще се поставят на работните материалити за обучение и презентация. 2. На пресконференците, информационния ден и Деня на отворените врати ще се разпространят 200 бр. работни материали с визуализация за популяризиране на Оперативната програма, схемата за финансиране и проектните дейности.
Дейност 2: Оценка на потребностите в рамките на целевата група. Подбор на потребители. Оценката на потребностите ще се извърши по утвърдената методика за подбор на потребители по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Тя ще се изготви на всички заявили желание да ползват услугите. Оценката ще извършат експерти в областта на социалните дейности, преминали през процедура за подбор по документи и проведен инструктаж. Те ще посетят домовете на потенциалните потребители и ще приложат инструментариума за оценка на потребностите като използват метода на наблюдението, анализ на документи и интервюта с лицата и семействата им. Подборът на потребители ще се извърши от комисия, която включва представители на екипа на проекта, Дирекция „Социално подпомагане” и общинска администрация. Лицата, които желаят да получават услугите ще бъдат подбрани при спазване на следните основни критерии: • да са лица, живеещи на територията на гр. Искър и с. Долни Луковит; • с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот. • или самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер, не са в състояние сами да организират своя бит и свободното си време. Предвид очакванията за значително по-голям брой лица, заявили желание да ползват услугата, ще се приложи следната процедура за подбор: 1. Прием на заявления и документи от кандидатите да ползват услугата. 2. Изготвяне на социална оценка на потребностите. 3. Селекция по документи, съобразно заложените критерии. Изготвяне на „дълъг списък” на кандидат-потребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние. 4. Избор на потребители, с решение на Комисията по подбора. 5. Сключване на индивидуален договор със всеки потребител. Подборът ще се реализира на два етапа - първоначално и последващо, с оглед на реалните потребности на ползвателите и наличните ресурси /финансови и човешки/ за предоставяне на услугите. При необходимост екипът ще извършва актуализация, като при отпадане на потребители, възникнали нови потребности и излишък на ресурси ще се извършва процедура за включване на следващите класирани и предоговаряне на услугите.
Дейност 3. Изработване на критерии и избор на домашни помощници Комисия по подбора, ще изработи критериите за избор и ще подбере лицата, които ще предоставят услугата „домашен помощник”. В комисията ще участват 3-ма представители на социалните институции в Общината и 3-ма - на проектния екип. Комисията при определяне на критериите за подбор на социални асистенти и домашни помощници, ще се съобрази с: • действащата нормативна уредба, стандарти и правила, залегнали в методологията на съответните услуги; • особеностите на целевата група; • териториалния обхват на проекта. Основни изисквания при подбора на изпълнители на услугата „домашен помощник”: • да са търсещи работа, както и желаещи да работят допълнително лица и/или членове на семействата на потребителите, които да бъдат обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. • С предимство при подбора ще се ползват безработни лица и пенсионери. • При равни други условия предимство ще имат посочени от потребителите лица за изпълнители на социални услуги. Процедурата за подбор на социални асистенти и домашни помощници включва: 1. Обявяване на работните места; 2. Поддържане на регистър за постъпилите заявления на кандидати за домашни помощници; 3. Предварителен подбор по документи; 4. Събеседване и оценка за професионална пригодност; 5. Сключване на договор с кандидата.
Дейност 4. Обучение на домашни помощници 1. Въвеждащо обучение. Наетите лица, които не са участвали в обучение по предходни проекти /не по-малко от 50/ ще преминат курс на въвеждащо обучение за предоставяне на услугата „домашен помощник”. За обучители ще бъдат поканени хабилитирани лица и преподаватели в Медицински университет Плевен. Обучението ще се проведе в 6 групи. Програмата на обучението включва 7 специализирани обучителни модула /30 учебни часа/, съобразени с изискванията на утвърдената Методика за предоставяне на услугата „домашен помощник”. Изготвя се програма, график и помагало за обучение, идентифицират се лекторите. На 6 групи обучаеми, в рамките на 5 дни ще се провежда обучение в 7 модула, както следва: • общи познания за домашните грижи – 4 часа; • основни задължения на домашния помощник- 4 часа; • специфика на грижите за стари хора, лица с увреждания и терминално болни - 4 часа; • методика за предоставяне на услугата „Домашен помощник”- 4 часа; • етични стандарти в работата на домашния помощник – 6 часа; • здравословни и безопасни условия на труд, въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт – 4 часа; • процедури за осигуряване на качество на услугата и мониторинг. Работа с документи - 4 часа. 2.Супервизия. Извършва се като поддържащо обучение от 1 консултант – експерт супервизия. • Ежемесечни срещи – последващо обучение и консултации по качеството на предлаганите услуги със домашните помощници в 6 групи по 4 часа месечно. • Оказване на коригиращо въздействие върху изпълнението на услугата с цел подобряване на качеството. Разработва се месечен план за супервизия. Води се присъствена форма на участниците.Резултатите от всяка супервизия се изучават с анкети за обратна връзка и се описват във формуляр на месечен доклад.
Дейност 5. Предоставяне на услугата домашните помощници Дейностите ще се извършват при спазване на утвърдената методология на АСП за предоставяне на услугата ”Домашен помощник” . Услугите ще се предоставят след сключване на тристранен договор между доставчика на услугата, потребителя и изпълнителя и въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. Изработват се индивидуални графици за предоставяне на услугата ”Домашен помощник” на всеки потребител. Дейностите на „домашния помощник” се определят от потребностите на конкретния потребител и могат да включват всички или някои следните основни функции: • Текущо и основно почистване; • Поддържане на лична хигиена; • Хранене; • Битови услуги.
Дейност 6. Ден на отворените врати Популяризирането на услугата „домашен помощник” ще я доближи до евентуалните бъдещи потребители. В деня на отворените врати ще бъдат поканени да участват 50 представители на централни и местни институции и организации, представители на социалните служби в областния център, общинска администрация, представител на АСП, медии,граждани. • Ръководителят на проекта ще представи резултатите от дейностите с мултимедийна презентация. • Представител на партниращата организация ще представи възможностите за трансфер на добри практики и мултиплициране на резултатите от проекта. • Кметът на общината ще представи възможностите за социално предприемачество и промяна на политиките на местно ниво в областта на социалните услуги. Ще бъдат оповестени възможностите за по-нататъшно предоставяне на социални услуги на територията на Община Искър. • Ще се осъществи свободен прием на граждани. • Ще се разпространява информационната дипляна.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 766 BGN
Общ бюджет: 174 827 BGN
БФП: 174 827 BGN
Общо изплатени средства: 158 725 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 353 BGN
2011 82 814 BGN
2012 40 557 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 725 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 050 BGN
2011 70 392 BGN
2012 34 474 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 916 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 303 BGN
2011 12 422 BGN
2012 6 084 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 809 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0197
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/дп 0197
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 0197
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция 0197


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз