Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0100-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социален асистент и домашен помощник в семейна среда
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: 1. Информационна кампания 2. Закупуване на оборудване 3. Индивидуална оценка на потребностите 4. Подбор на потребителите 5. Подбор на социални асистенти/ домашни помощници 6. Въвеждащо обучение на социални асистенти/ домашните помощници 7. Индивидуален план за предоставяне на услугата 8. Графици за предоставяне на услуги 9. Сключване на договори 10. Предоставяне на социална услуга „социален асистент” 11. Предоставяне на социална услуга „домашен помощник” 12. Поддържащо обучение на социални асистенти/ домашни помощници 13. Осигуряване на здравословни и безопасни условия 14. Консултиране на социалните асистенти и домашни помощници 15. Мониторинг
Дейности: Информационна кампания Разработване на информационни материали с описание на обхвата на услугата социален асистент/ домашен помощник, условията и реда за тяхното предоставяне; условия и ред за изпълняване на длъжностите социален асистент/ домашен помощник Провеждане на брифинг за представяне на подготвените материали пред всички медии
Закупуване на оборудване Закупуване на преносим компютър, фотоапарат
Индивидуална оценка на потребностите Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители.
Подбор на потребителите На основата на изготвената индивидуална оценка, потребностите на лицето, степента на неотложност на включването му в обгрижване, информацията от списъка, изготвен от Д“СП”, комисия извършва подбора на потенциалните потребители.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Процедурата по избор на социални асистенти и домашни помощници включва първичен подбор по документи и интервю, с цел установяване на мотивацията и нагласата им за работа с уязвими хора. На назначените се предоставя длъжностна характеристика и Правилника за вътрешния ред в ОП „ОСПЗ”.
Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници Преди започване на дейността обучение преминават всички назначени за социални асистенти и домашни помощници. Обучението включва следните теми: общи познания за домашни грижи и необходимите умения, основни задължения, специфика на грижите за стари хора лица и деца с увреждания, методика за предоставяне на услугата, работа с клиенти и техните семейства, етични стандарти, справяне в кризисна ситуация, процедури за осигуряване качество на услуга.
Индивидуален план за предоставяне на услугата Изготвя се на база индивидуалната оценка и анализ на индивидуалните потребности от услуги. Разработване на индивидуалната развиваща програма в подкрепа на детето.
Графици за предоставяне на услуги Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услуги на всеки потребител
Сключване на договори Показалите удовлетворителни резултати социални асистенти/ домашни помощници се назначават на трудов договор, подписват декларации за спазване на поверителността на личните данни и информация. Сключване на тристранни договори между потребител, бенефициент и социални асистенти/ домашни помощници с разписани права, отговорности и задължения. Преди започване на дейността се предоставят: изготвените от СТМ документи; работно облекло и баджове.
Предоставяне на социална услуга „социален асистент” Ще се извършват следните услуги: Социални услуги: • Помощ в общуването и поддържане на социални контакти • Организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на литература, разходки, театър, концерти и др. • Подкрепа в кризисни ситуации Административни услуги: • Заплащане на такси, консумативи, изготвяне е подаване на документи Образователни услуги: • Подпомагане при подготовка за училище, придружаване и подпомагане по време на учебни занимания Здравни услуги: • Съдействие при настаняване в болница, санаториум и при необходимост грижи в здравно заведение • Придружаване до личен лекар, зъболекар • Проследяване приема на лекарства и др.
Предоставяне на социална услуга „домашен помощник” Битови услуги: • Текущо почистване /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/; • Основно почистване /измиване на прозорци, врати, баня и др./; • Поддържане на лична хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване и др./; • Хранене /приготвяне на храна, подпомагане при хранене, сервиране, отсервиране/; • Закупуване на хранителни продукт, хигиенни материали, вещи от първа необходимост със средства от клиента и др.
Поддържащо обучение на социални асистенти и домашни помощници Обучението включва темите: Работа с възрастни хора и терминално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора; умения на социални асистенти/ домашни помощници за справяне със състоянията при стари хора. Работа с деца и възрастни с увреждания: характеристика на уврежданията; специфика на работа при физически и интелектуални увреждания
Осигуряване на здравословни и безопасни условия Разработване на правила, планове, инструкции за оценка на риска за осигуряване на здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Бенефициентът запознава социални асистенти/ домашни помощници и потребителите с горепосочените документи и им предоставя копие от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите.
Консултиране на социални асистенти/ домашни помощници и потребители Консултациите се отнасят до всички социални асистенти/ домашни помощници и семействата на обгрижваните деца. Включват: подкрепа при затруднения на социални асистенти/ домашни помощници в работа с потребителите и с институции; необходимост от допълнителни знания и умения за работа с други проблеми, които са свързани с пряката дейност на социални асистенти/ домашни помощници
Мониторинг Изготвяне на План за мониторинг, включващ текущо наблюдение и контрол върху изпълнението на индивидуалните планове, оценка на качеството на работа на социални асистенти/ домашни помощници, оценка на потребностите от обучение на социални асистенти/ домашни помощници, посещение на потребителите ежемесечно и при сигнал.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 054 BGN
Общ бюджет: 195 506 BGN
БФП: 195 506 BGN
Общо изплатени средства: 179 068 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 810 BGN
2011 76 637 BGN
2012 62 621 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 068 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 839 BGN
2011 65 142 BGN
2012 53 228 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 972 BGN
2011 11 496 BGN
2012 9 393 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 860 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” BG051PO001-5.2.07-0100-C0001
Индикатор 9 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0100-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз