Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0115-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равни и независими”
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Организация и управление. Информационни кампании и публичност. Извършване на социална оценка и подбор на потребители. Обучение на изпълнители – въвеждащи, поддържащи и надграждащи. Разработване на индивидуални планове на потребителите и работни графици на изпълнителите на услуги. Индивидуална и групова работа на психолог с потребителите и членовете на семействата им. Предоставяне на социалните услуги: „социален асистент” и „домашен помощник” и мониторинг на предоставяните услуги. Супервизия на изпълнителите на услугите: „социален асистент” и „домашен помощник”.
Дейности: Организация и управление Създаване на работна група с участието на представител на екипа по проекта / от Община Лясковец/, партниращата организация – Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св.Св. Петър и Павел” гр. Лясковец, представител на филиал на Дирекция „Бюро по труда” гр. Лясковец. Изготвяне и приемане на правила за работа, разпределение на отговорности. За всички членове на екипа по проекта ще бъдат изготвени длъжностни характеристики и граждански договори. Работната група ще се среща на всеки два месеца, ще се предоставя и обсъжда информация за хода на изпълнение на дейностите и ще се вземат решения при възникнали проблеми. Работните срещи ще се провеждат в оборудвано помещение – офис на екипа за реализация на проекта, за което ще бъдат необходими средства / режийни разходи за ел.енергия за отоплителен сезон, вода и разходи за комуникация/.
Информационни кампании и публичност. Организиране и провеждане на 2 пресконференции с представители на институции, граждани и медии при стартирането и приключването на проекта. Изработка на информационни табели – 3 броя; Предоставяне информация по Общинска кабелно радио – гр. Лясковец. Публикуване информация в месечния бюлетин на Община Лясковец Отпечатване и разпространение на брошура – цветна 500 броя ; Отпечатване на плакати – 150 броя; Отпечатване на обяви в местни печатни медии – 3 броя. Провеждане на инфорационни срещи в 5-те съставни села на Община Лясковец.
Извършване на социална оценка и подбор на потребители. Социална оценка за физическото и психическото състояние на всеки потенциален потребител, способността му да се справя с ежедневните си дейности, взаимоотношения с близки, социални контакти и други специфични потребности ще се извърши от 2 експерти. /съгласно Методика за оценка на потребностите за ползване на социални услуги по схемата/. Експертите ще осъществят домашни посещения на потенциалните потребители, за да получат необходимата им информация за изготвяне на индивидуалните оценки. Подборът на потенциалните потребители ще се извърши от Работната група, сформирана за целите на Проекта, след изготвяне и преглед на социалните оценки. Задължителната документация ще се изготвя при използване на закупено оборудване – лаптоп и многофункционално устройство и консумативи.
Подбор на изпълнители Лицата, желаещи да изпълняват социалните услуги – социален аситент и домашен помощник подават комплект документи за работа в Община Лясковец. Провежда се интервю с всеки кандидат с цел получаване на информация за: мотивираност и готовност за работа, психологическа нагласа към специфичните потребности на хората от уязвимите групи. С одобрените кандидати се сключват граждански договори, съгласно трудовото законодателство, заплащане на застраховка – трудова медицина „ оценка на риска за изпълнение на услугата”. За наетитие лица ще бъде закупено работно облекло: манта, обувки и ръкавици. За всяко наето лице се изготвя индивидуален работен план за работа с потребителите, за които ще полага грижи.
Обучение на изпълнители – въвеждащи, поддържащи, надграждащи Организиране на първи 3-дневен курс на обучение в гр. Лясковец. Учебната програма е съобразена с утвърдените методики за предоставяне на социални услуги в общността. Обучението ще се проведе в две групи: за новоназначени социални асистенти и домашни помощници и за социални асистенти и домашни помощници вече изпълнявали услугите. Наетите новоназначени лица се запознават с правата и задълженията си като социални асистенти и домашни помощници, специфика на предоставяне на социални услуги в общността, мерки при кризисни ситуации, свързани със здравето и безопасността на топребителя, обсъждане и разглеждане на казуси. За наетите лица вече изпълнявали социалните услуги ще бъдат проведени надграждащи обучения. Провеждане на второ поддържащо обучение в рамките на 3 дни за всички наети лица, шест месеца след стартиране на проекта, в помещение, намиращото се в сградата на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, оборудвано за целите на проекта.
Индивидуална и групова работа на психолог с потребители и членове на семействата им. Психологически консултации и подкрепа на потребителите и членовете на техните семейства – индивидуално и групово, съгласно целите, заложени в разработените и утвърдени индивидуални планове на топребителите. Психологическите консултации, изискват благоприятна среда, за осигуряването на която са необходими разходи за ел. енергия за отоплителния сезон и за вода.
Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” и мониторинг на предоставяните услуги. Предвижда се 4 социални асистенти и 29 домашни помощници да полагат грижи в семейна среда за 67 потребители. Услугите ще се предоставът при спазване на принципите за зачитане на личното пространство и достойнство, подкрепа на независимостта, съобразно индивидуалните потребности на потребителя и гарантиране на поверителността на личните данни и информация. Екипът по проека и партньорът ще осъществяват ежемесечни посещения на потенциалните потребители на услугите с цел наблюдение на качеството на предлаганите услуги и при констатиране на нарушения, предприемане на адекватни мерки за своевременното имотстраняването.
Супервизия на изпълнителите – „социален асистент” и „домашен помощник”. Осъществяване на супервизия – индивидуална и групова на всеки три месеца с цел повишаване на професионалната компетентност, снемане на напрежението в трудни работни ситуации, което ще осигури по-добро качество на услугите.Супервизията ще се извършва от експерти, за груповата ще се изготвят доклади, а за индивидуалната протоколи. Докладите и протоколите са конфиденциални, но ще са на разположение при осъществяване на контрол върху качеството на услугите. Супервизиите ще се провеждат в помещението, оборудвано за „работата с психолог – потребители”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 481 BGN
Общ бюджет: 130 786 BGN
БФП: 130 786 BGN
Общо изплатени средства: 118 893 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 096 BGN
2011 30 911 BGN
2012 59 886 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 893 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 882 BGN
2011 26 274 BGN
2012 50 903 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 059 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 214 BGN
2011 4 637 BGN
2012 8 983 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 834 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0115-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз