Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0002-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0001
Наименование: „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в Калотина”
Бенефициент: Фондация "Социални норми" - гр. Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Драгоман
Описание
Описание на проекта: Създаване и функциониране на социалната услуга Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания чрез прилагане на устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот и социално включване.
Дейности: Дейност 1: Създаване на информационна брошура Планира се създаване на 500 броя брошури, формат А4 тройно сгъната, пълноцветен печат 4+4, която съдържа информация за проекта, информация за целия процес на предоставяне на услугата Защитено жилище, описание на правата и задълженията на потребителите, услугите, които се предоставят и планираните дейности по проекта. За създаването на подходящият текст ще бъде наето подходящо лице, с опит в социалната област.
Дейност 2: Създаване на Интернет сайт на проекта Интернет сайтът ще съдържа подробна информация за възможностите за ползване на услугата “Защитено жилище” и кратко представяне на проекта. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да форматира и аранжира текста в сайта. Ще има модул за задаване на въпроси, както и възможност за изтегляне на бланки за кандидатстване за достъп до социалната услуга. За изготвянето и аранжирането на текста ще бъде наето лице с опит в областта на реализирането на социални дейности.
Дейност 3: Изработване на материали за популяризиране на проекта Реализиране на дейността е в съответствие с т.9 – Мерки за комуникация и публичност от Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „– 2007-2013. Предвижда се създаване и изработка на химикалки, чанти, чаши, чадъри и др. материали и сувенири, които да допринесат за популяризиране на проекта и публичност. Материалите за популяризиране на проекта ще се изработят в съответствие с изискванията за визуализация.
Дейност 4: Провеждане на встъпителна среща На встъпителната среща ще бъдат поканени местни ключови партньори, институции и медии, които да отразят събитието и да популяризират проекта. Ще бъде представен екипа по проекта, основните дейности, които предстои да бъдат изпълнени, социалните услуги, които ще се предоставят за целевите групи. Ще се представят очакваните резултати от изпълнение на проекта, както и ефекта от реализирането му.
Дейност 5: Обновяване и текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставя социалната услуга Заложените за изпълнение по проекта ремонтни дейности на помещенията са необходими за да бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. След обновяването и ремонта ще бъдат обособени 2 самостоятелни спални, с кът за социални контакти, 2 санитарни помещения.Ремонтните дейности ще обхванат само вътрешната част на сградата. С доброволен труд ще се изградят подходи към сградата и рампа за инвалидни колички. В двора пред дома ще се засадят цветя , ще се трасират алеи, места за почивка и отдих на открито.
Дейност 6: Доставка на подходящо оборудване за изпълнение на социалната услуга След завършване на ремонта и обновяването на двете помещения ще се закупи необходимото обзавеждане и оборудване за изпълнение на предвидените услуги. В стаите ще бъдат настанявани по трима души. Спалните ще са обзаведени така, че да дават възможност за лично пространство на обитателите. Предвидено е закупуване на мебелировка за двете помещения – легла, гардероби, маси, столове. Потребителите ще използват кухнята на Защитеното жилище, което е в съседство на сградата и е разположено в същото дворно пространство. Оборудването и обзавеждането са съобразени с идеята ”Живот в микро общество”, т.е. да създадат на обитателите усещане за домашен уют и сигурност, да подпомогнат рехабилитационно-здравните и социални грижи.
Дейност 7: Подбор на персонал за Защитеното жилище Сформирането на екипа за обслужване на настанените лица се осъществява съгласно “Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ”Защитено жилище”. Персоналът включва управител, социален работник, трудотерапевт, медицинска сестра. Подбора на екипа на Защитеното жилище включва няколко етапа: - Сформиране на комисия за подбор на специалистите, която включва представител на фондацията, общината, дирекция „Социално подпомагане” и дирекция „Бюро по труда”; - Разработване на задания за длъжностите управител, социален работник, трудотерапевт, медицинска сестра; - Набиране на специалисти за работа в Защитеното жилище: 1. Обявяване процеса на набиране на специалисти за работа в Защитеното жилище /длъжности, изисквания, документи/; 2. Приемане на документите; - Селекция на кандидатите – подбор на 4 човека: Първи етап – подбор по документи за определяне на съответствието с формалните критерии; Втори етап – провеждане на интервю с кандидатите за мотивацията и професионалния им опит; Документите, които се подават при кандидатстване за работа в Защитеното жилище са следните: заявление до ръководителя на проекта; биографична справка; копие от документ за самоличност; копие от документите за завършено образование и придобити квалификации; препоръки от предишни работодатели /ако има такива/. С подбраните лица ще се сключат договори за изпълнение на дейността. -Управител на Защитеното жилище: организира цялостната дейност в Защитеното жилище, като основната цел е комплексно въздействие, водещо до повишаване качеството на живот на живеещите в жилището. -Социален работник: изготвя индивидуални досиета с индивидуален план за работа на всеки бенефициент, организира дейности и мероприятия за свободното им време, помага при попълване и подаване на документи, води регистъра на приетите лица и информационната /рапортна/ книга; -Медицинска сестра: Отговаря за изпълнението на индивидуалните здравни планове на бенефициентите; изготвя графиците за посещение на заведенията за медицински услуги от всеки бенефициент и следи за изпълнението им, поддържа минимално необходимите медицински и лекарствени средства в Защитеното жилище; провежда лечебна физкултура. -Трудотерапевт: отговаря за организирането и провеждането на трудотерапията с бенефициентите, /функционална, битова/, обучение в самообслужване/, занимателна, развлекателна, индустриална/. Всички членовете на екипа в “Защитеното жилище” отговарят пряко за изпълнение на стандартите и критериите за: местоположение и материална база; хранене; здравни грижи; образователни услуги и информация; организация на свободното време и личните контакти; обслужващ персонал. Всички специалисти участващи в пряката работа изготвят и представят седмичен отчет на управителя.
Дейност 8: Провеждане на обучение за повишаване на професионалния капацитет на персонала на жилището Обучението включва разработването на два модула. Първият тридневен модул включва теми, свързани с предоставянето на услугата „Защитено жилище” - конкретни дейности при приемането, настаняването и работата с бенефициентите в “Защитеното жилище”. Ще се представят дейностите с корекционно-компенсаторен ефект. Участниците ще се запознаят с трудотерапевтични, образователни и информационни дейности. Втория двудневен модул от обучението включва мерки за овладяване на стреса и напрежението при помагащите професии, работата в екип, връзки с институции, общественост и медии. 1. Първи модул – Първи ден – Екипът ще бъде запознат с целите и приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на алтернативни социални услуги в общността за най-уязвимите групи в обществото. Акцентът ще бъде “Защитеното жилище” като форма на тези услуги. Участниците ще се запознаят с опита на Европейските страни и политиката насочена към социалното интегрирането на тези групи. Втори ден – Участниците ще бъдат запознати с конкретните изисквания по отношение организиране работата по подбора, настаняването, обгрижването на потребителите на услугата. Ще бъдат обучени в разработването на дневна програма, индивидуален план, хранителен режим и др. Трети ден - В последния ден от обучението ще се представят дейностите с корекционно-компенсаторен ефект. Участниците ще се запозная с трудотерапевтични, образователни и информационни дейности. Ще бъдат поканени представители от други “Защитени жилища” за споделяне на опит и обмяна на добри практики. 2. Втори модул Първи ден- Обучението ще бъде насочено към работа в екип, умения за комуникация с външни заинтересовани лица, медии и др. Втори ден – Екипът ще бъде запознат с конфликтния мениджмънт, с начините за контролиране и управляване на времето и стреса. Обучението е насочено към овладяване напрежението на професионалистите, както и за избягване на евентуално ”прегаряне” на някои от членовете на екипа („срив” заради натоварването).
Дейност 9: Подбор на потребители за Защитеното жилище Желаещите да ползват услугата „Защитено жилище” подават заявление до Доставчика на социалната услуга. Процедурата по подбора на преките бенефициенти включва няколко етапа: 1. Сформиране на комисия за подбор на кандидатите, която включва представител на фондацията, представител на Дирекция “Социално подпомагане”, управителя и социалния работник на Защитеното жилище, общопрактикуващ лекар. 2. Актуализиране на информацията за възрастните хора с физически увреждания, живеещи на територията на община Драгоман и по-конкретно за тези, за които съществува риск от постъпване в специализирана институция; 3. Набиране на желаещи да ползват услугите на Защитеното жилище 4. Разпространение на информационни материали за проекта и услугите, които ще се предоставят в защитеното жилище /брошура/ и документите за кандидатстване /заявление за достъп/; 5. Приемане на документите за кандидатстване – приемането на документите се извършва по местоживеене на кандидатите; Селекция на кандидатите – подбор на 6 човека Първи етап – подбор по документи за определяне на съответствието с формалните критерии; Втори етап – провеждане на срещи между потребителя и комисията по местоживеене на възрастните хора с физически увреждания; Трети етап – изготвяне на предварителна оценка относно възможностите на потребителя да ползва този вид услуга; Четвърти етап – въз основа на подадената молба – декларация и приложените документи, и предварителната оценка се изготвя социална оценка /становище/ за възможностите на потребителя да ползва услугата. На база становището на комисията се изготвя доклад-предложение и се издава настанителна заповед от управителя на защитеното жилище. При извършване на подбора на преките бенефициенти, живеещи на територията на община Драгоман се съблюдава спазването на следните критерии: • Възрастни хора с физически увреждания /доказани със съответните медицински документи/, с възможности за самообслужване; • Самотни хора – приоритетно ще се подбират самотни възрастни хора; • Възраст – приоритетно ще се подбират хора в пенсионна възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване; • Ниски доходи – приоритетно ще се подбират хора с ниски доходи; • Равенство на половете – при възможност ще се съблюдава принципа за равно участие на мъжете и жените; Документи, които се подават при кандидатстване за ползване на услугите на защитеното жилище: • Заявление за ползване на услугата; • Копие от документ за самоличност; • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв; • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, при наличие на такова; • Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар. При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи. Социалната услуга се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител. Оценката на потребностите ще се извърши от двама експерти с опит в предоставянето на социални услуги в общността. Ще се използва метода „Социална анкета”. Оценката на потребностите задължително включва преглед и характеристика на: • общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител: - зрение, слух и възможности за комуникация; - - способност за придвижване, необходимост от технически помощни средства, приспособления или съоръжения; - психично здраве; - умствени функции; • способността му за справяне с ежедневни дейности и обичайни задачи от бита; • социалната му активност и интереси; • взаимоотношенията със семейството му и други социални контакти; • изискванията за медикаментозно лечение и диети; • допълнителните му потребности, свързани със специфични състояния; • безопасност и рискове; Въз основа на направената оценка в документацията за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител.
Дейност 10: Настаняване в Защитеното жилище и разработване на индивидуални програми за всеки потребител След като бъдат определени шестте потребителя на социалната услуга с тях се сключват потребителски договори за предоставянето на услуга „Защитено жилище”. В договора се включват следните клаузи: 1. правата и задълженията на страните по договора; 2. описание на дейностите, които се предоставят в Защитеното жилище; 3. срок на договора; 4. условия и начин на прекратяване на договора. Следва изготвяне на индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план за работа е планът от грижи, който се съставя за съответния потребител. Изготвя се след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Съставянето му се предхожда от обсъждане в екип и след дискусия с лицето, за което се съставя. Формират се основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на потребителя. В зависимост от потребностите на потребителите на социални услуги, се определят програмите за грижи за тях. За разработването на програмите, както и за тяхното актуализиране и мониториране на изпълнението ще се наемат двама специалисти с опит в социалната сфера. В разработването на програмите и актуализирането им ще участва и екипа на “Защитеното жилище”, който се състои от специалисти с опит при работа с хора със специфични потребности, както и с участието на потребителите. 1.Изработване на Дневна програма Екипът на жилището ще състави дневната програма с цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот от потребителите на услугата. Реализирането на Дневната програма ще се провежда по възможност ”навън”. Разграничаването на среда “за обитаване” и друга среда ”навън” ще повиши качеството на живот. Дневните програми включват трудова дейност, движение и учение, групи за разходка и спорт, сръчност, развитие на творчески способности, културни дейности, екскурзии и отдих. 2.Изготвяне на план-програма за здравни грижи Медицинското лице включено в екипа на жилището разработва план за здравни грижи. Целта е задоволяване на здравните потребности на обитателите. Планът съдържа данни за здравния статус, необходими превантивни мерки, потребност от лечение или оздравителна програма. 3. Изготвяне на програма за хранителния режим Във връзка с организацията на храненето всяка сутрин ще се провежда екипна среща от управителя или социалния работник за разпределение на дейностите между потребителите на социалната услуга. Ще се обсъжда менюто, разпределението на средствата за деня ( съобразно определения храноден), ще се разпределят задълженията между обитателите за сервиране, почистване, пазаруване, помощ в приготвянето на храната. Изпълнението на задълженията ще се обсъжда съвместно. Всеки един от обитателите ще участва в процеса ”хранене”, като ще се направлява, напътства и подкрепя от социалния работник.
Дейност 11: Предоставяне на услугата Защитено жилище Предоставянето на социалната услуга „Защитено жилище” ще продължи 10 месеца, като ежедневно потребителите ще осъществяват дейности, подкрепяни от специалисти. Предвидените дейности отговарят на следните стандарти и критерии: - достъпност, добре поддържана битова и околна среда; - осигурена възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да организират свободното си време; - организиране на културни, трудотерапевтични и други дейности и насърчаване на потребителите на социални услуги да участват в тях; - осигурена възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица; - осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му; - осигуряване на съдействие за получаване на медицинска помощ, както и на други здравни грижи; Конкретни дейности, които ще се осъществяват в Защитеното жилище: Медицински и парамедицински грижи - организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми: среща на възрастните хора с физически увреждания с лекари специалисти, изготвяне на анкета относно желанието им за вида на здравните беседи и изнасяне на здравни беседи един път месечно; извършване на прегледи и консултации с медицински специалисти; предоставяне на психологически консултации; изготвяне на индивидуалния писмен план за здравни грижи за всеки потребител; Организиране и провеждане на комплексна рехабилитационна програма подходяща за всеки според здравословното състояние и извършване на индивидуални рехабилитационни процедури - провеждане на функционална трудотерапия; организиране и провеждане на теренно лечение; организиране и провеждане на активна и пасивна кинезитерапия с цел запазване на неувредените функции през време на заболяването и общо засилване и стимулиране на различни телесни тъкани; организиране и провеждане на ежедневна гимнастика за развитие на двигателните умения и закаляване на организма; извършване на рехабилитационни процедури; организиране и провеждане на групови и индивидуални възстановителни дейности и програми; Организиране и провеждане на трудотерапия – Целта на трудотерапията е да подпомага социално-трудовото адаптиране на лицата в риск. Насочена е към изграждане на умения за преодоляване на трудности и интегриране в обществото – битова трудотерапия – придобиване на елементарни трудови умения за поддържане на лична хигиена, пране, дрехи, спалня, трапезария и кухня; индустриална трудотерапия – включване в разнообразни трудови дейности; занимателна трудотерапия – поддържане на лични интереси, социализация на личността; развлекателна трудотерапия – обхваща дейности свързани с общуването, чрез изкуство или хоби; Организиране храненето на възрастните хора с физически увреждания, живеещи в “Защитеното жилище” – във връзка с организацията на храненето всяка сутрин се провежда екипна среща от социалния работник или управителя за разпределение на дейностите между потребителите на социалната услуга. Обсъжда се менюто, разпределението на средствата за деня ( съобразно определения храноден), разпределят се задълженията между обитателите за сервиране, почистване, пазаруване, помощ в приготвянето на храната. Изпълнението на задълженията ще се обсъжда съвместно. Всеки един от обитателите ще участва в процеса ”хранене”, като ще се направлява, напътства и подкрепя от социалния работник. Предоставяне на информация, организиране на свободното време и личните контакти, и съвместни мероприятия със социални домове, неправителствени организации, училища, читалища и детски заведения /честване на празници, екскурзии, спортни празници, изложби, срещи с интересни личности - осигуряване на достъп до информация; провеждане на групови дискусии по актуални законови, обществено значими промени и проблеми с водещи експерти; осигуряване на възможности на потребителите за лични контакти със семейство, приятелите и други лица; осигуряване на възможност на потребителите самостоятелно да организират свободното си време; организиране и празнуване на празници; организиране на излети сред природата и организиране на екскурзии до известни забележителности на страната; организиране на срещи с други възрастни хора от други дневни центрове от други населени места и празнуване на празници заедно; организиране на клуб за взаимопомощ на бенефициентите с доброволци;
Дейност 12: Актуализиране на индивидуалните планове След шест месечно предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” се планира извършване на актуализация на индивидуалните планове на потребителите. Целта на актуализацията е да се отразят настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в индивидуалния план.
Дейност 13: Провеждане на „Ден на отворени врати” за информиране на обществеността Срещата ще се състои на територията на Защитеното жилище, за да могат на място поканените участници в срещата да се запознаят с потребителите и с услугата, която те ползват. Целта на срещата е да се популяризират алтернативните социални дейности, да се набележат мерки за развитието и разширяването жилището, да се провокира доброволчеството и съпричастност, да се визират мерки за бъдещо сътрудничество между институциите и хората. За посетителите ще се организира кулинарна изложба, която е приготвена от потребителите, както и ще бъдат изложени изделия, направени от тях по време на провежданата трудотерапия.
Дейност 14: Провеждане на заключителна среща Планира се провеждане на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители на ключови партньори, на Дирекция “Социално подпомагане”, близки на потребители на социални услуги и заинтересовани лица. На срещата ще се представят резултатите от реализирането на проекта – качествено и количествено, постигнатите индикатори и ще се дискутират потенциални източници на финансиране с цел създаване на устойчивост на настоящия проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 141 081 BGN
Общ бюджет: 136 971 BGN
БФП: 136 971 BGN
Общо изплатени средства: 136 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 000 BGN
2011 84 764 BGN
2012 24 206 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 800 BGN
2011 72 049 BGN
2012 20 575 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 200 BGN
2011 12 715 BGN
2012 3 631 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 545 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/
Индикатор 4 Брой обучени лица, ангажирани с предоставяне на социалната услуга
Индикатор 5 Брой проведени информационни кампании за информиране на обществеността -брой участници в информационните кампании
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители /брой лица/ от целевата група, включени в проекта
Индикатор 7 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа за техни близки
Индикатор 8 Брой лица, желаещи да ползват социалната услугата и след приключване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз