Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0110-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/072-01
Наименование: “Инвестираме в нашите деца”
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.09.2010
Дата на приключване: 03.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да допринесе за превръщането на образователната среда на територията на община Ботевград в привлекателна и достъпна за децата, учениците и техните преподаватели, като същевременно подобри и нейната икономическа рентабилност.
Дейности: Дейност 1: Мобилизация на проектния екип и изпълнение и управление на проекта Дейност 1: Мобилизация на проектния екип и изпълнение и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Поддейност 2.1 Избор на консултант за разработка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки за инженеринг, строителен надзор и доставка на оборудване Поддейност Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Поддейност 2.1 Избор на консултант за разработка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки за инженеринг, строителен надзор и доставка на оборудване Поддейност 2.2 Разработване на тръжна документация
Дейност 3: Подобряване и модернизиране на инфраструктурата в три училища и две детски градини в община Ботевград Подейност 3.1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител Подейност 3.2 Оценка на офертите Подейност 3.3 Определяне на изпъл Дейност 3: Подобряване и модернизиране на инфраструктурата в три училища и две детски градини в община Ботевград Подейност 3.1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител Подейност 3.2 Оценка на офертите Подейност 3.3 Определяне на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка “Подобряване и модернизиране на инфраструктурата в три училища и две детски градини в община Ботевград” Поддейност 3.4 Изготвяне на работни проекти и изпълнение на строително-монтажните работи 3.4.1 Изготвяне на работни проекти 3.4.2 Изпълнение на строително-монтажните работи
Дейност 4: Строителен надзор Подейност 4.1 Процедура за избор на изпълнител Поддейност 4.2 Оценка на офертите Поддейност 4.3 Определяне на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка “Осигуряване на строителен надзор при извършването Дейност 4: Строителен надзор Подейност 4.1 Процедура за избор на изпълнител Поддейност 4.2 Оценка на офертите Поддейност 4.3 Определяне на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка “Осигуряване на строителен надзор при извършването на строително-монтажни работи в три училища и две детски градини в община Ботевград” Поддейност 4.4 Извършване на строителен надзор
Дейност 5: Доставка на оборудване за три училища и две детски градини в община Ботевград Подейност 5.1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител Подейност 5.2 Оценка на офертите Подейност 5.3 Определяне на изпълнител и сключване на до Дейност 5: Доставка на оборудване за три училища и две детски градини в община Ботевград Подейност 5.1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител Подейност 5.2 Оценка на офертите Подейност 5.3 Определяне на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка “Доставка на оборудване за три училища и две детски градини в община Ботевград” Подейност 5.4 Доставка на оборудването
Дейност 6: Дейности за осигуряване на информация и публичност Дейност 6: Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 7: Одит на проекта Дейност 7: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 648 103 BGN
Общ бюджет: 3 576 307 BGN
БФП: 3 576 307 BGN
Общо изплатени средства: 3 576 307 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 576 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 598 347 BGN
2012 1 977 960 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 576 307 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 039 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 358 595 BGN
2012 1 681 266 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 039 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 536 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 239 752 BGN
2012 296 694 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
536 446 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Намалени емисии на вредни газове (CO2) на годишна база
Индикатор 5 Спестени парични средства, в следствие на въведените мерки за енергийна ефективност (на годишна база)
Индикатор 6 !Създаване на нови работни места: - постоянни
Индикатор 7 Създаване на нови работни места: - временни
Индикатор 8 Деца от ромски произход, включени в образователната система
Индикатор 9 Деца с увреждания, включени в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз