Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0116-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/069-01
Наименование: „Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев”
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.09.2010
Дата на приключване: 18.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Гоце Делчев чрез обновяване и модернизиране на ПМГ «Яне Сандански», Първо ОУ, СОУ в с.Брезница, ОУ в с.Корница, и ЦДГ №5 «Брезичка». Създаване на благоприятни условия в община Гоце Делчев за реализиране на националните цели за развитие на училищното образование и подготовка и превръщането на училищата в модерни образователни институци
Дейности: Дейност 1. Подготвителни дейности
Дейност 2.Пресконференция по проекта
Дейност 3. Подготовка на тръжна докуметация.
Дейност 4. Организиране на тръжни процедури
Дейност 5. Изпълнение на технически и работен проект за строително-монтажни работи по сградите на ПМГ "Яне Сандански", Първо ОУ, СОУ с, Брезница, ЦДГ 5 БРЕЗИЧКА И ОУ с, Корница
Дейност 6. Извършване на стоително-монтажни работи по сградите на ПМГ "Яне Сандански", Първо ОУ, СОУ с, Брезница, ЦДГ 5 БРЕЗИЧКА И ОУ с, Корница
Дейност 7. Строителен надзор
Дейност 8. Извършване на одит за енергопотребелние
Дейност 9. Официална пресконференция по случай откриването на обновените и модернизирани сгради на ПМГ "Яне Сандански", Първо ОУ, СОУ с, Брезница, ЦДГ 5 БРЕЗИЧКА И ОУ с, Корница
Дейност 10. Дейност за осигуряване на публичност на проекта.
Дейност 11. Извършване на одит на изразходваните финансови средства, изготвен финален технически и финансов доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 993 775 BGN
Общ бюджет: 5 414 195 BGN
БФП: 5 414 195 BGN
Общо изплатени средства: 5 414 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 414 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 017 640 BGN
2013 3 396 554 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 414 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 602 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 714 994 BGN
2013 2 887 071 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 602 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 812 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 302 646 BGN
2013 509 483 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
812 129 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 5 индикатор: Създаване на нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 6 индикатор: Намалени вредни емисии CO2 в атмосферата
Индикатор 7 индикатор::Педагози и помощен персонал, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз