Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/013-02
Наименование: Рехабилитация и благоустрояване на ул. "д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици ул. д-р "Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места в близост до ул. "Г. Бенковски"
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Подобряване на физическата среда като предпоставка за устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живот в Община Балчик.
Дейности: Дейност 1:Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение
Дейност 2 Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
Дейност 3 Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
Дейност 4 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 5. Изпълнение на СМР: Разходи свързани с технически и работни проекти и с оценка на съответствие на проектите
Дейност 6 Осъществяване на строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор
Дейност 7 Приемо-предавателни процедури и въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8 Реализиране на мерки за информираност и публичност
Дейност 9 Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 10 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 287 715 BGN
Общ бюджет: 2 956 515 BGN
БФП: 2 956 515 BGN
Общо изплатени средства: 2 808 689 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 956 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 083 333 BGN
2012 0 BGN
2013 1 725 356 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 808 689 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 513 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 969 298 BGN
2012 0 BGN
2013 1 543 739 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 513 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 443 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 114 035 BGN
2012 0 BGN
2013 181 616 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 651 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 8 Деца до 7 годишна възраст облагодетелствани от изгражденаето на нови детски площадки
Индикатор 9 Подобрени възможности за социална интеграция на представители на ромското население


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз