Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0052-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/012-01
Наименование: Рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 20.07.2010
Дата на приключване: 17.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на дългосрочни икономически и социални ползи за населението на община Аврен и бизнес средата, чрез подобряване физическата и жизнена среда на административния център
Дейности: Дейност 1 Формиране на екип
Дейност 2 Организиране и провеждане на тръжни процедури дейостта се извършва от 1 до 7 , 19 и 20 месеци от началото на проекта
Дейност 3 СМР „Рехабилитация на уличните мрежи и зони за обществен отдих” LOT 1 Рехабилитация на улични мрежи в с.Аврен
Дейност 4 Извършване надзор на обекта (авторски и строителен)
Дейност 5 Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 6 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 7 Одит на проекта
дейност 3: СМР "Рехабилитация на уличните мрежи и зони за обществен отдих" LOT 2 Рехабилитация на парк в Аврен 1. Рехабилитация на парк в с. Аврен. 2. Въвеждане на енергоспестяващо парково осветление.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 740 429 BGN
Общ бюджет: 2 724 353 BGN
БФП: 2 724 353 BGN
Общо изплатени средства: 2 578 187 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 724 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 440 BGN
2012 931 740 BGN
2013 1 613 006 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 578 187 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 315 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 424 BGN
2012 833 704 BGN
2013 1 486 511 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 348 639 BGN
В т.ч. Национално финансиране 408 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 016 BGN
2012 98 036 BGN
2013 126 495 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
229 547 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 2 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 7 Брой линейни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз