Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/005-01
Наименование: Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се подобри физическата и жизнената среда на град Троян – необходима предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо развитие и социален просперитет. Постигането на общата цел ще допринесе за утвърждаването на град Троян като привлекателно място за живеене и като притегателен център за инвеститори и посетители.
Дейности: Дейност 1: Мобилизация на проектния екип. Изпълнение и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка
Поддейност 3.1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Поддейност 3.2 Изпълнение на строително-монтажните работи
Поддейност 4.1: Избор на изпълнител за строителен надзор при извършването на строително-монтажни работи за осигуряване на качествена физическа и жизнена среда в град Троян. Авторски надзор
Поддейност 4.2: Изпълнение на договора за строителен надзор
Поддейност 4.3: Осъществяване на авторски надзор
Дейност 5: Дейности за осигуряване на информация и публичност
Поддейност 6.1: Избор на независим одитор
Поддейност 6.2: Изпълнение на договор за независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 721 691 BGN
Общ бюджет: 3 632 231 BGN
БФП: 3 632 231 BGN
Общо изплатени средства: 3 309 916 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 632 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 474 241 BGN
2013 - 163 205 BGN
2014 - 1 120 BGN
2015 0 BGN
3 309 916 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 091 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 108 660 BGN
2013 - 146 032 BGN
2014 - 1 002 BGN
2015 0 BGN
2 961 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 540 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 365 581 BGN
2013 - 17 173 BGN
2014 - 118 BGN
2015 0 BGN
348 290 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 8 Хора от ромски произход, облагодетелствани от подобрената градска среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз