Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0438-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07043
Наименование: Чрез партньорство за по-висока квалификация и конкурентоспособност на Европейския пазар
Бенефициент: ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2010
Начална дата: 25.05.2010
Дата на приключване: 25.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда и конкурентоспособността на "Импресия 99" ООД посредством инвестиции в обучения на заети лица и комплексно подобряване системата за развитие на човешките ресурси в предприятието.
Дейности: Дейност 1: Съставяне на екип по проекта. Управление на проекта. В рамките на дейност 1 ще бъде сформиран екип от 3 човека – ръководител, счетоводител, и координатор. На първата среща ще бъдат разпределени задачите между членовете, съгласно разписаните им задължения по настоящия проект. Екипът ще провежда регулярни срещи, свързани с отчитане на напредъка по проекта, следене на изпълнението на заложените индикатори, подготовка на междинни и финални технически доклади. В зависимост от своята роля в екипа и компетенциите, които притежават, всеки член на екипа ще работи при стриктно спазване на правилата и процедурите на финансиращата организация. В случай, че е необходимо ще се правят съответните корекции при изпълнението на дейностите, с цел постигане на резултатите, заложени настоящия проект. През цялото време на проекта ще бъде извършван мониторинг и анализ на проектните дейности, като при необходимост ще се предприемат необходимите корективни мерки. Наемане на офис и зала за провеждане на обученията в Провадия – 5 месеца. Начало: 1-ви проектен месец. Продължителност: през целия период на проекта. Очакван резултат: Сформиран екип на проекта от 3 члена – ръководител, счетоводител и координатор на проекта. Добро управление на проекта. Наети офис и зала за обучение в Провадия.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента по ПМС 55 за предоставяне на обучение по ключови компетенции. Основните принципи при подбора на изпълнители ще бъдат добре формулираните критерии за избор и изискванията за провеждането на процедури по ПМС 55/12.03.2007 г. Минимално изискване към организацията – изпълнител на обучението по ключови компетентности е да има най-малко две години опит в сходни дейности. Провеждането на тръжната процедура ще премина през няколко основни етапа: 1) Изготвяне на тръжната документацията. 2) Определяне на отговорни за провеждане на процедурата експерти; 3) Изработване и одобряване на методология за оценка на постъпилите оферти 4) Оценяване на получените предложения; 5) Съставяне на Протоколи от дейността и решение за избор на изпълнител, 6) Изпращане на покана за сключване на договор до избрания изпълнител и изискване на придружителни документи; 7) Подписване на договор с избрания изпълнител и уведомление на останалите участници в процедурата за определяне на изпълнител за резултатите. Уточняване и изготвяне на обучителна програма. Сформиране на групи от обучаеми. Начало: 1-ви проектен месец. Планиран край: 3-ти проектен месец. Очакван резултат: Проведена тръжна процедура. Избран/и изпълнител/и за планираното по проекта обучение. Подписан договор с изпълнителя. Сформирани групи на обучаемите. Разписана подробна програма по дни и часове.
Дейност 3: Подготовка на обучения за придобиване на професионална квалификация. Ще бъде организирана среща на екипа по управление на проекта с представители на ВО и „Импресия 99” ООД. В рамките на дейност 2 ще се сформират групите на участниците и съответните конкретни обучителни програми. Предварително разписаните в настоящия проект брой участници и съответно брой групи са подбрани така, че да гарантират максимално добри резултати за обучаемите. След като се сформират групите, чрез разпределение на участниците в тях, съгласно работното им натоварване и преки служебни задължения, ще бъдат изготвени подробни учебни програми по дни и часове. Програмите ще бъдат изготвени от ВО, след което ще бъдат съгласувани и одобрении от екипа за управление на проекта. Ще бъдат определении и конкретните места за провеждане на отделните обучения по групи. Ще бъдат изготвени и съгласувани и конкретните документи / формуляри съгласно изискванията на ОП РЧР за удостоверяване и мониторинг на конкретнтие обучения и присъствието в тях на обучаемите служители на „Импресия 99” ООД. Начало: 1-ви проектен месец. Планиран край: 1-ри проектен месец. Очакван резултат: Сформирани групи на обучаемите. Разписани подробни програми по дни и часове.
Дейност 4: Провеждане на обучения за професионална квалификация. 4.1. Професионално обучение по част от професия Еколог, код 851010. Част от Специалност - Екология и опазване на околната среда, код 8510101. Курсът ще бъде структуриран под формата на набор от модули съгласно приложената програма и обогатен с множество демонстрации и упражнения. В обучението ще участва 2 група от 15 човека. На всички участници ще се осигурят обучителни материали, които да съдържат материали по основните теми от обучението. След завършване на професионалното обучение по част от професия и специалност обучаваният трябва: ДА ЗНАЕ: • познава основните правила за безопасна работа, не замърсява при работа околната среда, познава и използва личните предпазни средства; • осъзнава своята роля и място при решаване на проблеми, вземането на решения и участие в работата на екипа; • знае общите правила за работа с компютър, ползва готови програмни продукти в своята работа; • ползва на чужд език основна информация, свързана с дейността на еколога. • познава принципите за организация на труда и на работното място в екологичните производства, в съответствие с изискванията на ЗБУТ и охрана на околната среда; • познава основните суровини, полупродукти и крайни продукти в дейността си като еколог, • разбира физикохимичната същност и етапите на технологичните процеси и познава апаратурата за тяхното осъществяване; • познава същността и основните етапи на технологичния контрол; • разбира последователността на технологичните процеси и операции при осъществяване на екологичен контрол; • наблюдава, регистрира и анализира стойностите на технологичните параметри в изследваните обекти; • познава и прилага съвременни методи за представяне, обработка и анализ на резултатите от дейността. ДА УМЕЕ ДА: • прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява при работа околната среда, познава и използва личните предпазни средства; • умее да използва ефективни начини за комуникация, прави отчет на извършената работа; • прилага принципите за организация на труда и на работното място в еко-производства, в съответствие с изискванията на ЗБУТ и охрана на околната среда • прилага съвременни аналитични, физикохимични и микробиологични методи за анализ и контрол на суровини, полупродукти и крайна продукция; • наблюдава, регистрира и анализира стойностите на технологичните параметри в изследваните обекти; • познава и прилага нормативната база на ИАОС; • познава съвременни за екологични системи, основни замърсители, регистрация на околната среда и обезвреждането на твърди отпадъци; • познава същността на екологичната наука и нейното историческо развитие, както и връзката й с другите науки. Начало: 2-ви проектен месец. Планиран край: 4-ри проектен месец. Очакван резултат: Успешно приключило обучение. На всички успешно завършили курса издадено Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОМН.
4.2. Професионално обучение по част от професия Икономист, код 345120. Част от Специалност - Икономика и мениджмънт, 3451204. Курсът ще бъде структуриран под формата на набор от модули съгласно приложената програма и обогатен с множество демонстрации и упражнения. В обучението ще участва 1 група от 7 човека. На всички участници ще се осигурят обучителни материали, които да съдържат материали по основните теми от обучението. След завършване на професионалното обучение по част от професия и специалност обучаваният трябва: ДА ЗНАЕ: • Особеностите на пазарното стопанство; • Нормативната уредба и да я прилага в трудовата дейност; • Организацията, структурата и функциите на предприятието; • Теоретичните основи на пазарното стопанство; • Съвременните информационни източници в областта на икономиката; • Нормативните документи, регламентиращи дейността на предприятието; • Организационните форми на бизнеса; • Организационно-управленската структура на предприятието; • Управление на персонала; • Същността, техниките на маркетинговото проучване на пазара; • Основните управленски функции в процеса на взема не управленско решение и неговото информационно осигуряване; • Влиянието на факторите върху основните показатели на стопанската дейност. ДА УМЕЕ ДА: • Да открива и разработва бизнес идеи; • Да осъзнава обществената роля и екологичните отговорности, които са свързани с предприемаческата дейност; • Да преценява какви са шансовете и рисковете пред предприемачите; • Да прилага принципите и законовите изисквания в сферата на предприемаческата дейност; • Да прилагат инструментите на проектния, персоналния и финансов мениджмънт; • Да прилага в ежедневната си дейност различни техники на генериране на идеи, вземане на решения, управление на време и др.; • Да работи в екип; • Да съставя, представя и защитава бизнес план. Начало: 3-ти проектен месец. Планиран край: 4-ти проектен месец. Очакван резултат: Успешно приключило обучение. На всички успешно завършили курса издадено Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОМН.
4.3. Професионално обучение по част от професия Работник в озеленяването, Код: 622030. Част от Специалност - Озеленяване и цветарство, Код: 6220301. Курсът ще бъде структуриран под формата на набор от модули съгласно приложената програма и обогатен с множество демонстрации и упражнения. В обучението ще участва 1 група от 15 човека и 1 група от 16 човека. На всички участници ще се осигурят обучителни материали, които да съдържат материали по основните теми от обучението. След завършване на професионалното обучение по част от професия и специалност обучаваният трябва: ДА ЗНАЕ: • морфологията и физиологията на растенията; • класификацията на цветята; основните характеристики на цветята; • изискванията за изграждане на материално-техническа база; • организацията на цветопроизводството; отглеждането на цветя на открито; отглеждането на цветя в култивационни съоръжения; • правилата за съчетаване на форми и багри; изискванията за създаване, оформяне и подръжка на различни аранжировки; • правилата за безопасни и здравословни условия на труд ДА УМЕЕ ДА: • да определя вегетативните и размножителните органи на растенията; • да участва в извършване на основни технологични операции; да разпознава отделните видове цветя; • да полага грижи за отглеждането на цветята; • да съчетава правилно цветята по групи и багри в парковете и градините • да аранжира цветята в различни стилове; • да спазва правилата за безопасносна работа и противопожарна охрана. Начало: 3-ти проектен месец. Планиран край: 6-ти проектен месец. Очакван резултат: Успешно приключило обучение. На всички успешно завършили курса издадено Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОМН.
Дейност 5: Провеждане на обучение по ключови компетенции. Курсът ще бъде структуриран под формата на набор от модули съгласно съгласувана с подизпълнителя програма и обогатен с множество демонстрации и упражнения. В обучението ще участва 4 групи от 17 човека. На всички участници ще се осигурят обучителни материали, които да съдържат материали по основните теми от обучението. След завършване на мотивационното обучение, свързано с надграждане на знанията от служителите самостоятелно или в екип обучаваният трябва: ДА ЗНАЕ: • Особеностите на мотивацията и самомотивацията; • Организацията, структурата и функциите на различни източници на информация; • Теоретичните основи на самообучението; • Съвременните информационни източници в областта на обучението и познанието; • Управление на обучителния процес и мотивацията; • Същността, техниките на мотивацията и самомотивацията; • Влиянието на факторите върху основните фактори на мотивацията и самомотивацията. ДА УМЕЕ ДА: • Създава стимули и вътрешна мотивация за непрекъснато самообучение; • Възприема и предава наученото в екип; • Умее да мотивира хората около себе си за придобиване на нови знания и умения; • Търси и намира необходима за работата му знания и умения. Начало: 4-ти проектен месец. Планиран край: 5-ти проектен месец. Очакван резултат: Успешно приключило обучение. На всички успешно завършили курса издаден Сертификат за преминато обучение съгласно стандарта на обучителната организация.
Дейност 6: Информация и публичност по проекта Съгласно изискванията към бенефициентите за информация и публичност, по време на реализиране на настоящия проект, кандидатът ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичности информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Изготвяне на 200 броя информационни листовки, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ, чрез ОП „РЧР”, и Република България; • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • 1 бр. обозначителна табела; • 1 публикация в пресата; • Провеждане на 1 пресконференция по проекта; • Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни. Начало: 1-ви проектен месец. Планиран край: 6-ти проектен месец. Очаквани резултати: • Изготвени 200 броя информационни листовки; • Изработена и поставена1 бр. обозначителна табела; • 1 публикация в пресата; • Провеждане на 1 пресконференция по проекта;
Дейност 7: Финансово и техническо отчитане на проекта. В рамките на тази дейност, екипът по проекта ще изготвя необходимите финансови и технически отчети, съгласно изискванията на финансиращата организация. Начало: 1-ви проектен месец. Планиран край: 6-ти проектен месец. Очаквани резултати: Изготвени финансови и технически отчети
Партньори
Партньори:
ИМПРЕСИЯ-99 ООД
Изпълнители:
"КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 265 BGN
Общ бюджет: 78 180 BGN
БФП: 62 544 BGN
Общо изплатени средства: 62 544 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 053 BGN
2011 47 491 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 544 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 795 BGN
2011 40 367 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 162 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 258 BGN
2011 7 124 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 382 BGN
Финансиране от бенефициента 18 816 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз