Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0161-C0001
Номер на проект: СО/QMS/117/15.01.2008
Наименование: "Повишаване качеството на крайния продукт и услугите и повишаване на конкурентоспособността на Географски свят - Рачев Жечев и сие ООД"
Бенефициент: "Географски свят - Рачев Жечев и сие" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на „Географски свят – Рачев, Жечев и с-ие” ООД, чрез оптимизиране и подобряване на управлението на протичащите в дружеството процеси (проектиране и изпълнение на туристически пакети) като фактор за устойчиво развитие на местния и международен пазар
Дейности: Проектен старт Дейността се състои в сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта. Ще бъдат разпределени конкретните задачи и отговорности към всеки един член на екипа съгласно предвидения времеви график.
Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000 Разработването и внедряването на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000 ще се реализира от компетента фирма и консултантски екип.
Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000 След успешно приключване на дейностите по внедряване на СУК, „Географски свят – Рачев, Жечев и с-ие” ООД ще пристъпи към сертифициране на внедрената и функционираща в Организацията система за управление на качеството
Финално отчитане Дейността включва финално отчитане на резултатите от проекта – изготвяне на краен финансов отчет и технически отчети за изпълнението на проекта.
Разходи за одит на проекта
Разходи за информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 625 BGN
Общ бюджет: 20 600 BGN
БФП: 10 094 BGN
Общо изплатени средства: 10 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 094 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 580 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 580 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 514 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 514 BGN
Финансиране от бенефициента 11 059 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз