Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0152-C0001
Номер на проект: РУ/QMS/004/14.01.2008
Наименование: Покриване изискванията на стандарта ISO 9001:2000 от Ево ООД
Бенефициент: Ево ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: да подобри конкурентноспособността на ЕВО ООД, като му предостави възможност да отговори на европейските и международни стандарти
Дейности: Управление на проекта. Предвижда създаване на екип от служители на фирмата, състоящ се от ръководител, технически асистент и счетоводител.
Избор на консултантска фирма. За разработването и внедряването на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000.
Разработване и внедряване на СУК. Разработването и внедряването на СУК с изискванията на стандарта ISO 9001:2000.
Подготовка на дейност - Закупуване на софтуер по елемент „Инвестиционна подкрепа”. Изборът на фирма – доставчик за софтуер.
Изпълнение на дейност - Закупуване на софтуер по елемент „Инвестиционна подкрепа”. Сключване на договор с избрания доставчик. Доставка.
Избор на сертифициращ орган. За издаването на сертификат за внедрена и работеща СУК.
Сертифициране на СУК по стандарта ISO 9001:2000. Съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000.
Отчетност по проекта. Целта на дейността е осигуряване на стабилен финансов мениджмънт и отчетност на проекта.
Одит. Дейността предвижда да се извърши проверка допустимостта на разходите от лицензиран одитор и да се изготви отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 160 BGN
Общ бюджет: 112 320 BGN
БФП: 56 160 BGN
Общо изплатени средства: 56 160 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 56 160 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 160 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 47 736 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 424 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 424 BGN
Финансиране от бенефициента 56 160 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз