Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-4
Наименование: Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 15.01.2010
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 31.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е осигуряване на подходяща и ефективна културна инфраструктура за жителите и посетителите на град Русе и агломерационния ареал.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на работен екип за управление на проекта и провеждане на работни срещи
Дейност 2: Информационна кампания и дейности по осигуряване публичност на проекта
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни дейности
Дейност 5: Извършване на дейности по строителен надзор и изготвяне на енергиен паспорт на сградата
Дейност 6: Одит на проекта
Дейност 7: Изготвяне и предаване на междинни и окончателни отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 187 493 BGN
Общ бюджет: 772 207 BGN
БФП: 772 207 BGN
Общо изплатени средства: 771 757 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 772 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 200 BGN
2011 0 BGN
2012 770 367 BGN
2013 - 435 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 375 BGN
771 757 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 656 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 570 BGN
2011 0 BGN
2012 654 812 BGN
2013 - 369 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 018 BGN
655 994 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 630 BGN
2011 0 BGN
2012 115 555 BGN
2013 - 65 BGN
2014 0 BGN
2015 - 356 BGN
115 764 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 І#Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 5 Създадени нови работни места-постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз