Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0088-C0001
Номер на проект: РВ/QMS/026/15.01.2008
Наименование: Повишаване безопасността на продукта в "Синергон хотели" АД чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 22000:2005
Бенефициент: "Синергон хотели" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на “Синергон хотели” АД, чрез подобряване на управлението на безопасността на храната, като метод за гарантиране на сигурност на своите клиенти, че храната е безопасна в момента на консумация, че организацията има грижа за тяхното здраве
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Проектен старт Дейността се състои в сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта. Ще бъдат разпределени конкретните задачи и отговорности към всеки един член на екипа съгласно предвидения времеви график и дейности по проекта. Ще бъде детайлно дискутирани целите, предвидените дейности, планираните резултати по проекта и съответно ще бъде определен най-добрия начин за тяхното постигане, включително водене на ясно проследима отчетност по проекта – документална и счетоводна. В рамките на дейността ще бъде установена и система за вътрешен контрол и мониторинг за успешно изпълнение на проектните дейности
Подготовка на дейност 2 Доставка на оборудване Подготовка на дейност 2 Доставка на оборудване
Изпълнение на дейност 2 Доставка на оборудване Доставка на оборудване В рамките на проекта и в рамките на инестиционната подкрепа ще бъде закупено оборудване необходимо за удовлетворяването на изискванията на стандарт ISO 22000:2005. Оборудването ще спомогне и за процеса на ефективно внедряване на СУБХ. Имайки предвид, че безвъзмездната помощ по проекта е по-малка от 50% от общата му стойност, не следва да бъдат прилагани правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №55/12.03.2007г. “Синергон хотели” АД ще проведе пазарно проучване за избор на доставчик на оборудването, като критериите за избор се основат на принципа най-добро съотношение цена и качество. В рамките на този етап ще бъде закупено следното технологично и измервателно оборудване: 3 бр. Eл. Парен конвектомат 1 бр. Хладилен камион 2 бр. Луминометър “HY-LITE 2” 7 бр. Калибрирани термометри
Подготовка на дейност 3 Разработване и внедряване на СУБХ Подготовка на дейност 3 Разработване и внедряване на СУБХ
Изпълнение на дейност 3 Разработване и внедряване на СУБХ АНАЛИЗ И ОБУЧЕНИЕ: Диагностичен одит за анализ на съществуващата система за управление на безопасността на храната в съответствие с изискванията на стандарта ISO 22000:2005. Сформиране на екип по безопасност на хранителните продукти. Обучение на висшия и среден мениджърски състав и сформирания екип. ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕРКИ: Характеристики на продуктите. Описание на всички суровини, съставки и материали за контакт с храни; Описание на характеристиките на крайните продукти; Идентифициране на законовите и нормативните изисквания към безопасността на храните. Консултантът разработва поточни диаграми, включващи всички стъпки от производствения процес.за отделните категории продукти;. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ВКЛЮЧИТЕЛНО: Анализ на опасностите; Разработване на оперативни Програми-предпоставки; Разработване на задължителните процедури; Ръководството дефинира Политиката и целите си по осигуряване на безопасен продукт.Преглед и препотвърждаване на НАССР Плана, разработен и внедрен в организацията през периода 2006 - 2007 год.;Внасяне на корекции и одобрение на документите на Системата; ВНЕДРЯВАНЕ СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА: Внедряване и фина настройка През периода на тестовото внедряване и наблюдение Консултантът допълва и коригира Системата; Провеждане на финален вътрешен одит на внедрената система; Консултантът оказва съдействие на Ръководството на фирмата при провеждането на преглед на СУБХ за оценка на нейната ефективност и ефикасност
Подготовка на дейност 4 Сертифициране на СУБХ Подготовка на дейност 4 Сертифициране на СУБХ
Изпълнение на дейност 4 Сертифициране на СУБХ Сертифициране на СУБХ съгласно стандарт ISO 22000:2005 След успешно приключване на дейностите по внедряване на СУБХ, “Синергон хотели” АД ще пристъпи към сертифициране на системата. Сертификационните услуги ще бъдат извършени от сертифицираща организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006 (EN 45012/ISO/IEC Guide 62 и ISO/IEC Guide 66). Имайки предвид, че безвъзмездната помощ по проекта е по-малка от 50% от общата му стойност, не следва да бъдат прилагани правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №55/12.03.2007г. “Синергон хотели” АД ще проведе пазарно проучване за избор на сертификационна компания, като критериите за избор се основат на принципа най-добро съотношение цена качество. Дейностите по сертификация описани в т.3.1 ще продължат 3 месеца.
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Финално отчитане Крайно отчитане: Дейността включва финално отчитане на резултатите от проекта – изготвяне на краен финансов отчет и технически отчети за изпълнението на проекта. Дейността включва изготвяне на отчетите и внасянето им за одобрение с цел приключване на проекта.
Информационни дейности Визуализация - изготвяне на информационна табела
Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 688 BGN
Общ бюджет: 79 233 BGN
БФП: 38 824 BGN
Общо изплатени средства: 38 824 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 824 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 824 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 824 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 824 BGN
Финансиране от бенефициента 46 512 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз