Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0007-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-04/2008/001-7-02
Наименование: Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Задачи и цели на проектно предложение „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали”
Дейности: дейност 1 – Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 – Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 – Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи
дейност 4 – Ремонт на ДБТ
дейност 5 – Мерки за енергийна ефективност
дейност 6 – Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
дейност 7 – Авторски и строителен надзор
дейност 8 – Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 – Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 924 BGN
Общ бюджет: 227 025 BGN
БФП: 215 165 BGN
Общо изплатени средства: 215 165 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 215 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 103 BGN
2012 172 062 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 165 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 182 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 638 BGN
2012 146 253 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 465 BGN
2012 25 809 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 275 BGN
Финансиране от бенефициента 13 052 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Създадени работни места!
Индикатор 3 Брой регистрирани лица, облагодетелствано обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда» (Общо)!
Индикатор 4 Реконструирани/ ремонтирани/ обновени Дирекции „Бюро по труда”!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз