Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.02-0001-C0001
Номер на проект: DIR-59318-1-2
Наименование: Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 02.07.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 02.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е картиране и установяване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове по Директива 92/43/ЕИО, както и определяне на рискови за дивите птици - по Директива 79/409/ЕИО, територии за изграждане на ветрогенератори.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява според Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекции в централната администрация на МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, одобрени за финансиране по ОПОС (Заповед № РД 789/29.10.2008 г.), както и според описаните отговорности и процедури в т.2.6. от настоящето проектно предложение. Необходими подготвителни стъпки за изпълнението на дейността: 1. Назначаване на външен член на екипа-консултант по обществени поръчки. Дейността ще се осъществява след сключване на договор с избраното лице по реда на чл.2, ал.2, т.2 във връзка с ал.3 от НВМОП (Приложение 2). 2. Извършване на избор на други външни членове на екипа – координатор на проекта, ГИС и бази данни експерт, консултанти в областта на флората, фауната и типовете природни местообитания и финансов експерт. Изборът на членовете ще се извърши чрез процедури по ЗОП и НВМОП (Приложения 3, 4, 5 и 6) 3. Организиране работата на екипа; 4. Материално обезпечаване работата на екипа: а) компютърна техника за четирима външни експерти (двамата научни консултанти не се очаква да работят в офиса на проекта през целия период на изпълнение на проекта) и доставка на специализиран софтуер за нуждите на екипа (Приложение 7) б) офис оборудване необходимо за архива по проекта и в) канцеларски консумативи. Доставката на т.4, буква „а” ще се извърши чрез процедура по НВМОП Офис оборудването и консумативите, необходими за управлението на проекта ще са на стойност, която не изисква провеждането на процедура. Изборът на доставчик ще бъде извършен чрез набиране на три оферти. Изборът ще се организира и проведе от междинното звено с необходимата подкрепа от страна на експерта по обществени поръчки.
Дейност 5: Картиране и определяне на ПС на природни местообитания и видове. Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител. Природните местообитания и видовете са групирани в 6 (шест) обособени позиции в рамките на поръчката за избор на изпълнител. Разделението е извършено с оглед ефективното организиране на теренната и камералната работа, както и оптимизиране на наличния научен потенциал. Групите са: (1) безгръбначни животни; (2) риби; (3) земноводни и влечуги; (4) бозайници, без прилепи; (5) прилепи; (6) висши растения, мъхове и природни местообитания. I. Подготвителна работа: А. Първоначално ще бъдат разработени и представени за одобрение подробни методики за картиране и за оценка на ПС. Ще бъдат разработени две методики за всеки вид и тип местообитание – една за картиране и една за оценка на ПС. След извършване на първоначалните проучвания методиките могат да се подобрят. Нанесените корекции ще бъдат също одобрени. Разработването на методиките ще са съобразени с Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) и други налични към момента на стартиране на проекта ръководства и наръчници. Б. Ще бъде направен преглед и оценка на наличните към момента на стартиране на проекта (данни от проекти и литературни данни) национални референтни оценки - национални оценки на разпространението, вкл. ареал, площ и численост, на местообитанията и видовете, както и референтни стойности за благоприятно природозащитно състояние (БПС) на национално, биогеографско и локално ниво. Въз основа на анализираните данни, изпълнителят следва да внесе предложение за национални референтни оценки за всеки от целевите типове природни местообитания и видове за утвърждаване от НСБР. В тази си дейност изпълнителят ще бъде консултиран от научните консултанти, включени в екипа за управление на проекта. След извършване на полевите проучвания и набиране на достатъчно данни по утвърдените методики, следва да се извърши повторен анализ на утвърдените вече национални референтни оценки. При констатиране на различия, следва да бъде направена експертна оценка за причините довели до това – грешка в първоначалните модели или реално настъпили промени. При констатиране на грешка в моделите изпълнителят трябва да прецизира националните оценки и да коригира референтните стойности за БПС, след което да ги внесе за преразглеждане от НСБР. В. С цел постигане на максимално консенсусно решение по отношение на националните референтни оценки изпълнителите на всяка обособена позиция по дейност 5 ще организират среща за обсъждане на предложенията им. За участие в срещата ще бъдат поканени представители на неправителствените организации, на научни институти, на природните и националните паркове, както и на държавните институции, изпълняващи политики в областта на околната среда. На среща, екипите ще представят и защитят проекто-оценките. Финалният вариант на национални референтни оценки ще бъде приет от Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) към МОСВ. След приемането им те ще бъдат публикувани на Интернет страницата на МОСВ. Определянето на национални референтни оценки е от ключово значение за качественото изпълнение на целите на настоящето проектно предложение. Г. Ще се извърши обучение на екипите за работа, което се извършва на два етапа. Първо, обучение на ръководителите на полеви екипи за работа с GPS и отразяване на данните на съответните карти. Второ – обучение на членовете на полевите екипи за по-детайлно събиране на показателите на терен. II. Теренна работа: Същинската работа по картиране се осъществява в три последователни етапа. А. Ще бъдат очертани потенциалните граници на местообитанията на видовете (в рамките на защитените зони) и потенциалното разпространение на природните местообитания. За целта ще бъдат използвани ГИС модели и наличната информация, която ще бъде предоставена от възложителя. Основата, на която ще се извършва картирането е Карта на възстановената собственост (КВС), в мащаб 1: 5 000. Б. Ще се извърши верификация на границите на разпространение на даден вид или местообитание, които са заложени в създадените модели на първия етап. Ще бъдат събрани данни по показателите за отчитане на ПС, съгласно утвърдените методики. В. Ще бъдат направени ГИС обработки за засичане на първоначалните модели, корекция на границите на разпространение и границите на потенциалните местообитания на видовете. Набраните данни от теренната работа се въвеждат своевременно в специализирана база данни, която ще бъде разработена в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000”, която ще е функционално свързана с геобазата данни от картирането. Въз основа на събраната и верифицирана информация и на одобрените методологии ще се определи ПС. При определянето на ПС за видове ще се вземат предвид 4 критерии: (1) популацията в границите на зоната; (2) площ на местообитанието в границите на зоната; (3) местообитание на вида - качество, структура и функции; (4) бъдещи перспективи - заплахи и влияния. За определяне на ПС за местообитанията ще се вземат под внимание 3 критерия: (1) площ в границите на зоната; (2) структура и функции на местообитанието; (3) бъдещи перспективи - заплахи и влияния. Задължение на изпълнителя е да предвиди механизми за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа и осъществяването на качествен контрол на данните. Като част от цялостното изпълнение на дейността е и предлагането на схеми за мониторинг на биологичното разнообразие на ниво защитена зона и на национално ниво. По време на теренната работа изпълнителят трябва да проведе обучение на експертите от РИОСВ, НП и ПП за прилагане на одобрените методики за картиране и определяне на ПС. Подробен обхват на работата и изисквания към изпълнителите са описани в Приложение 9. Предвиденото времетраене за изпълнение на дейността е обвързано със сроковете по дейност 6.
Дейност 3: Закупуване на оборудване за изпълнение на проекта Изборът на изпълнител за доставка на оборудване за изпълнение на проекта ще бъде извършено въз основа на вътрешните правила за организиране и провеждане на обществени поръчки (Заповед № РД 213/10.04.2008 г.) С цел обезпечаване качественото изпълнение на проекта и гарантиране недискриминационни условия към потенциалните изпълнители на дейностите 4, 5 и 6 се предвижда закупуване на част от необходимото оборудване. Подробности за оборудването са описани в Приложение 8 (Техническо задание за доставка на оборудване). Оборудването ще се предостави на избраните изпълнители за ползване по време на теренната работа по изпълнение на дейности 4, 5 и 6. След края на проекта изпълнителите ще върнат или възстановят даденото им оборудване, което ще бъде безвъзмездно предоставено на РИСОВ, НП и ИАОС.
Дейност 2: Избор на изпълнители Изборът на изпълнители ще се извършва от междинното звено на ОПОС, както е предвидено във Вътрешните правила за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки (Заповед № РД 213/10.04.2008 г.). Експертът по обществени поръчки, който е част от екипа на проекта ще подпомага междинното звено с подаване на необходима, допълнителна информация при подготвянето на тръжната документация. За следните дейности е необходимо да се избере външен изпълнител: 1. Закупуване на оборудване (Приложение 8); 2. Картиране и определяне на ПС на местообитания и видове, включително определяне на национални референтни стойности, както и минимизиране рисковете за дивите птици (Приложение 9) ; 3. Оценка и контрол на данните, получени от полевите проучвания (Приложение 10); 4. Одит на проекта (Приложение 11)
Дейност 4: Минимизиране на рисковете за дивите птици Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител. Първоначално ще бъде събрана и анализирана наличната информация за прелета на дивите птици и ще бъде изготвена методика за мониторинг на прелета. Методиката ще даде възможност да се определят рисковите за дивите птици места за изграждане на ветрогенераторите. Методиката ще бъде приета от НСБР. Следва изготвяне на карта на България в ГИС формат, на която да са видни основните миграционни трасета, основните струпвания на зимуващи птици, гнездови колонии и находища на консервационно значими видове. Изготвянето на картата ще се основава на съществуващи данни и на ново събрани по време на теренно проучване на пиковите миграционни дни и среднозимно преброяване на водолюбивите и на хищните птици. Въз основа на събраната и анализирана информация ще се извърши зониране на територията на България по отношение на възможностите за строителство на ветрогенератори. Зонирането ще бъде съобразено с основните миграционни трасета, екологичната мрежа НАТУРА 2000 и ветровия потенциал. Зоните ще бъдат, с приемливо нисък риск, с допустимо нисък риск и такива с неприемливо висок риск. Като резултат от дейността ще бъде разработването на система за ранно предупреждение, с която ще се регулира работата на вятърните паркове. Също така, ще бъде подготвена стратегия за опазване на дивите птици при развитието на ветроенергийните източници в България. Подробен обхват на работата и изисквания към изпълнителите са описани в Приложение 9.
Дейност 8: Одит на проекта Пряко отговорен за извършването на одит на проекта е външен изпълнител. Кандидатът ще предостави всички необходими документи и пълно съдействие на одитиращата организация. Основни стъпки по реализиране на дейността от страна на кандидата: 1. Поддържане на съответен архив, съобразно процедурата за съхранение на документи по ОПОС, версия 2; 2. Предоставяне на необходимите разходно-оправдателни документи за извършването на всяка дейност по проекта на одитиращата организация; 3. Предоставяне на други документи, необходими за извършването на одитните дейности; 4. Приемане на доклада от одита; Изборът ще се организира и проведе от междинното звено с необходимата подкрепа от страна на експерта по обществени поръчки. (Приложение 11, обособена позиция 1)
Дейност 7: Информация и публичност Пряко отговорен за изпълнението на дейността е кандидатът и по-конкретно експертът за публичност и информация. Целеви групи на дейностите по информация и публичност са (1) национални и регионални медии; (2) широката общественост; (3) национални и регионални държавни институции; (4) научна общност в областта. ПР тактиките, които ще се използват за предаване на основните послания на проекта до целевите групи са: 1. Организиране на прес конференция в началото на проекта, на която ще се представят целите и дейностите по проекта; 2. Организиране на работна среща с представители на неправителствени организации и на научни институти, за да се запознаят в подробности с проекта, неговите цели, задачи и срокове; 3. Организиране на конференция за представяне на резултатите от проекта; 4. Подготвяне и изпращане на прес съобщения – минимум 12 бр., с които да се информират медиите за напредъка в изпълнението на проекта; 5. Регулярно публикуване на информация на Интернет страницата на МОСВ; 6. Изпращане на официални писма до регионалните и национални държавни институции, които имат отговорности в областта на опазване на биоразнообразието; 7. Поддържане на архив с всички публикации свързани с проекта и други доказателства необходими за изготвянето на докладите по напредъка. Архивът ще бъде част от общия архив на проекта; 8. Изработване и отпечатване на информационни материали – папки, бележници, брандирани химикалки, табели, стоящи банери, брошури, необходими за популяризиране финансовата помощ на ЕС. Изработването и отпечатването на информационни материали ще са на стойност, която не изисква провеждането на открита процедура. Изборът на доставчик ще бъде извършен чрез набиране на три оферти. Изборът ще се организира и проведе от междинното звено с необходимата подкрепа от страна на експерта по обществени поръчки. (Приложение 12: технически изисквания за избор на изпълнител на информационни материали) При осъществяването на всички мерки ще бъдат спазени изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност. Дейностите предварително ще бъдат консултирани с междинното звено на ОПОС.
Дейност 6: Оценка и контрол на данните Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител. Задължително условие към експертите на изпълнителя е да не са участвали при изпълнението на дейност 5. Контролът на данните от изпълнението на дейност 5: - включва проверка на терен на случайно избрани защитени зони от 3-те биогеографски района; - проверка на минимум 5% от територията на защитените зони по Директива за природните местообитания, предвидени за картиране и теренната работа по дейност 5, за всяка една от групите: (1) безгръбначни животни; (2) риби; (3) земноводни и влечуги; (4) бозайници, без прилепи; (5) прилепи; (6) висши растения, мъхове и природни местообитания. При контрола на данните ще се използват същите методи и показатели, използвани при първоначалното проучване. Проучванията ще бъдат извършвани на следващата година, като посещенията следва да се извършат в един и същ календарен период с този от първото посещение на терен. В резултат на проверката ще бъде изготвен доклад за оценка на качеството, в който ще бъде определена грешката при отделните методики и оценки. Подробен обхват на работата и изисквания към изпълнителите са описани в Приложение 10.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 863 638 BGN
Общ бюджет: 15 434 393 BGN
БФП: 15 434 393 BGN
Общо изплатени средства: 19 683 843 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 434 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 172 728 BGN
2011 2 362 655 BGN
2012 12 899 389 BGN
2013 4 132 777 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 883 706 BGN
19 683 843 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 119 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 396 818 BGN
2011 2 008 257 BGN
2012 10 964 481 BGN
2013 3 512 861 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 151 150 BGN
16 731 267 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 315 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 775 909 BGN
2011 354 398 BGN
2012 1 934 908 BGN
2013 619 917 BGN
2014 0 BGN
2015 - 732 556 BGN
2 952 576 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой картирани защитени територии и зони от мрежата НАТУРА 2000
Индикатор 2 Процент от НАТУРА 2000 (защитени зони и защитени територии), които да бъдат картирани/управлявани


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз