Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0037-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0010
Наименование: Център за социални услуги – “Шанс за хората в неравностойно положение”
Бенефициент: ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Маджарово
Описание
Описание на проекта: 1. Информиране на местната общност за проекта, проучване пазара на труда и откриване на офис по проекта /подготвителни дейности/. – утвърждаване на екип, оборудване и обзавеждане на офис. 2.Обучение на целевата група по професия “Готвач и Барман – сервитьор”стажуване и разработване на методология и наръчник . Обучението ще бъде за “Готварство и Барман – сервитьор”в рамките на 5 /пет/ месеца. - 1 /един/ месеца – теория - 2 /два/ месеца – практика - 2 /два/ - стажуване 3. Текущ ремонт на сградата на кухненски блок със столова в СОУ”Димитър Маджаров” в гр. Маджарово, пригоден за Домашен социален патронаж, оборудване и закупуване на МПС /пикап/ за разнос на храна. 4. Създаване на Домашен социален патронаж и стартиране на проекта Център за социални услуги “Шанс за хората в неравностойно положение” в община Маджарово.
Дейности: Информиране на местната общност за проекта, проучване пазара на труда и откриване на офис по проекта /подготвителни дейности /, утвърждаване на екип, оборудване и обзавеждане на офис За навременното и коректно извършване на дейностите по проекта е необходимо набирането на компетентни и квалифицирани кадри за реализиране на Център за социални услуги “Шанс за хората в неравностойно положение» в община Маджарово. Предвиденият офис по проекта ще послужи за по – добро управление и организиране на дейностите предвидени в проекта. Офиса ще бъде ядрото от където ще се управлява проекта в общината - за отчети, оперативки, инструкции и всякакви сигнали от обществото пряко свързани с проекта. За равен достъп до информация е предвидена широка обществена разгласа за проекта и неговите цели. Популяризацията ще бъде поета от проектния екип със съдействието на общински служители и експерти. През целия период на реализация на проекта ще бъдат изготвени медийни изяви-листовки, плакати, интервюта, анкетни карти, снимкови и видео материали, разпространени информационни брошури. Дейностите и функционирането на проекта за хората от целевата група в гр.Маджарово ще бъдат популяризирани и чрез местния радио-възел – Маджарово, регионални печатни електронни медии за да има широка обществена разгласа.
Обучение на целевата група по професия “Готвач и Барман – сервитьор”,стажуване и разработване на методология и наръчници Продължителността на обучението ще е в период от 5 /пет/ месеца, от които 1 месец теоретично, 2 месеца практично и 2 месеца стажуване в заведенията за хранене и развлечения на територията на общината. Чрез стажуването курсистите ще доусъвършенстват и развият своите умения. Съдействие на успешно преминалите обучението за намиране на работа. Идеята ни е да бъде наета специализирана обучителна организация която да извърши обучителната дейност. Предвидено е квалификационно обучение за 30 души по професия “Готвач и Барман - сервитьор ”, курсовете ще се проведат на групи както следва: • 15 - човека за “Готвачи” • 15 - човека “Бармани – сервитьори” - като 5 човека от техния брой ще бъдат устроени по – късно на работа в новооткритото предприятие ДСП /Домашен социален патронаж/, насочена към активно включване на лица от целевата група. Работния екип в патронажа ще се състои от следните длъжности: 1. / един / - Готвач. 2. / един / - Домакин – калкулант 3. / един / - Работник кухня 4. / един / - Разносвач 5. / един / - Шофьор - Другата група от 25 /двадесет и пет човека/ ще бъдат ориентировани към работодатели от общината и района развиващи туристическа дейност. Групата ще получава възнаграждение за трудова заетост в рамките на пет месеца по време на обучение и стажуване, след което лицата имащи квалификация и опит като готвачи и бармани – сервитьори лесно и бързо ще намерят трудова реализация в хотелиерски и ресторантьорски бизнес, като техните професии дават възможност за целогодишна заетост в общината. - Вече запознати със съществената си работа, ще им се издадат сертификати, валидни във всички европейски страни.
Текущ ремонт на сградата на кухненски блок със столова в СОУ “Димитър Маджаров” в гр. Маджарово - пригоден за Домашен социален патронаж, оборудване и обзавеждане на патронажа и закупуване на МПС /пикап/ за разнос на храна Текущия ремонт ще върви успоредно с обучаването на целевата група и именно когато се квалифицират по своята професия петима от тях ще постъпят веднага на работа във вече готовата сграда – Домашен социален патронаж. За пълноценното предоставяне на социални услуги за хората от целевата група е необходимо оборудване на сградата която в последствие ще е Домашен социален патронаж за извършването на социалните услуги в община Маджарово. Кухнята ще бъде обзаведена и оборудвана за работа на хората от целевата група. За успешното реализиране на проекта и пълноценната работа предвиждаме МПС /пикап/, който е от решаващо значение за успешното функциониране на Патронажа и осъществяване на проекта Център за социални услуги”Шанс за хората в неравностойно положение”. По този начин обхващаме повече хора от уязвимата група, в тяхна помощ. Закупуването на превозно средство ще допринесе за предоставяне на готова храна до всички нуждаещи се хора от община Маджарово веднъж дневно.
Създаване на Домашен социален патронаж и стартиране на проекта Център за социални услуги “Шанс за хората в неравностойно положение”в община Маджарово. Реализирането на проекта Център за социални услуги ” Шанс за хората в неравностойно положение» в община Маджарово, ще гарантира нормалното функциониране, устойчивост, разчупването на изолацията, създаването на условия за социални контакти и възможности хората да не се чувстват самотни и безпощадни; Подкрепа за хора в неравностойно положение, като им се осигури храна един път дневно – която е голяма помощ. Хора от целева група ще се обучават за съответните квалификации, след което група от тях ще започнат работа в Домашен социален патронаж и самите те ще приготвят храна за други като тях. Този проект ще е от голямо значение за нашата община, именно защото при нас има голям процент от хора в неравностойно положение. В Домашен социален патронаж в община Маджарово ще работят хора от «целева група за хората от целева група».
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 488 BGN
Общ бюджет: 255 893 BGN
БФП: 223 829 BGN
Общо изплатени средства: 223 745 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 898 BGN
2011 174 848 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 745 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 563 BGN
2011 148 621 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 335 BGN
2011 26 227 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 562 BGN
Финансиране от бенефициента 35 022 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сключване на договор с външна обучителна организация, която да проведе обучението на целевата група
Индикатор 2 Предпечатна обработка, техническо оформление и издаване на наръчник по готварство
Индикатор 3 Предпечатна обработка, техническо оформление и издаване на наръчник по барман-сервитьорство
Индикатор 4 Ремонт на кухненски блок със столова към СОУ "Димитър Маджаров"
Индикатор 5 Закупуване на оборудване за кухнята
Индикатор 6 Закупуване на МПС /пикап/
Индикатор 7 Създаване на екип извършващ социалната услуга ДСП
Индикатор 8 Извършване на услугата Домашен социален патронаж в рамките на 12 месеца - предоставяне на храна на 50 човека
Индикатор 9 Обучени лица от целевата група
Индикатор 10 Оформен и издаден наръчник по готварство - част 1
Индикатор 11 Оформен и издаден наръчник по барман-сервитьорство- част 2
Индикатор 12 Ремонтирана сграда за домашен социален патронаж
Индикатор 13 Закупено и придбито оборудване за кухня
Индикатор 14 Закупено и придобито МПС
Индикатор 15 Назнаен и работещ екип в новосъздаденото социално предприятие ДСП
Индикатор 16 Предоставяне на храна на 50 човека от община Маджарово


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз