Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0078-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо”
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности в училищата на територията на Община Бургас
Дейности: 1.Дейност 1: Сформиране на екип по проекта и управление на проекта
2.Дейност 2: Ритуализация на училищния живот и представяне на фестивал „Моят роден край” на празника на Община Бургас
2.А. Разработване на план и програма за ритуализация и включване на 22 училища от Община Бургас и план за провеждане на конкурс за есе и рисунка по тема „Моят роден край”
2.Б. Излъчване на училищни отбори в 22 училища, които участват в дейността
2.В. Проучване на историята на училищата в партньорство с историческия музей в град Бургас и подготовка на презентации за всяко участващо училище
2.Г. Проучване на съвременните символи и ритуали, които са се утвърдили във всяко училище – училищното знаме, училищния герб, ученическата униформа /където има такива/, как всяко училище празнува патронния си празник, или други специфични празници, п
2.Д. Подготовка на училищни презентации за историята на училищата и символите и ритуалите
2.Е. Подготовка (работа с дизайнери) на училищните отбори за изработване на училищните символи – знак, емблема, знаме
2.Ж. Организиране на двудневен фестивал за представяне на работата по ритуализация на отделните училища и обявяване на резултатите от конкурса за есе.
2.З. Изработване на материали за визуализация – сборник „Училищния живот в Бургас, история и съвременност” и диск с презентациите
2.И. Създаване на рекламен филм за ритуализация на тема “Моят роден край – гр. Бургас”
3.Дейност 3: Развитие на клубове по драма и сценични изкуства
4.Дейност 4: Организиране на Младежки фестивал на европейските културни ценности в град Бургас в деня на Европа, 9 май
5.Дейност 5: Изграждане на клубове за устойчиво развитие и екология и организиране на общински междуучилищен празник по Екология в седмицата на земята т.н.
6.Дейност 6: Извършване на одит на проекта
7.Дейност 7: Дейности по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 315 725 BGN
Общ бюджет: 261 189 BGN
БФП: 261 189 BGN
Общо изплатени средства: 261 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 261 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 63 144 BGN
2011 198 028 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 53 672 BGN
2011 168 324 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
221 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 472 BGN
2011 29 704 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 176 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз