Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0085-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Практика на студенти от специалност „Компютърни системи и технологии” във фирми, работещи в областта на компютърните и информационни технологии.
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 22.10.2009
Дата на приключване: 22.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Интегриране в учебния процес на популярни иновативни технологии, използвани и създавани в компютърния бизнес чрез задълбочаване на връзките между обучението в университета и практите в реална работна среда. Улесняване на прехода на студентите от специалност „Компютърни системи и технологии”, в ТУ-Варна от учебна среда към успешна професионална реализация.
Дейности: Опознавателни срещи между ВО и П. Изграждане на смесена работна група от преподаватели и наставници.
1. Разработване на методика за организация на практиката
Избор на смесени работни подгрупи от преподаватели и наставници, отговорни за провеждането на практиката по фирми и периоди.
2. Разработване на времеви график за провеждане на практиката
3 Реклама на предстоящата практиката
4. Разработване на механизъм за подбор и разпределение на студентите
5. Запознаване на студентите с механизма за подбор и разпределение и Разпределяне на студентите
6. Запознаване на студентите с изисквания по организация на работното място и охрана на труда
7. Дефиниране на специфичните задачи за разработване от студентите и подготвяне на помощни учебни материали съобразно спецификата на задачите
8. Разработване на механизъм за ефективен контрол на ежедневната работата студентите и оценка на придобитите умения в края на практиката.
9. Разработване на анкети за получаване на обратна информация от работодателите и от студентите за различните аспекти на извършваната дейност.
10.Обучение на преподавателите и наставниците, ангажирани с практиката на студентите
11. *Провеждане на практиката в съответствие с времевия график
12. *Провеждане на практически изпит, издаване на удостоверения/сертификати и получаване на оценката на участниците в проекта за практиката.
13. Обобщаване на резултатите от практиката (изпит и анкети, разработки) и популяризирането им.
14. Анализ на постигнатите резултати и изготвяне на отчетните документи на проекта. Разработване на програми за сътрудничество.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 800 BGN
Общ бюджет: 92 292 BGN
БФП: 92 292 BGN
Общо изплатени средства: 92 251 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 77 369 BGN
2011 14 882 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 251 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 65 764 BGN
2011 12 650 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 605 BGN
2011 2 232 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 838 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз