Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/010-01
Наименование: Лот 10 Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 – Шишманци
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: ІІІ-565 като третокласен път попада в обхвата на ОПРР. Рехабилитацията на отсечката има социално значение, осъществява връзка на населението на общините Марица и Раковски с гр. Пловдив, който се явява най–близкия център, разполагащ с нужните учебни заведения, здравни заведения и болници. Пътят осигурява връзка на гр. Пловдив със Старозагорска област и АМ “Тракия”.
Дейности: 1.1. Сформиране на екип, разпределение на функциите
1.4. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката на тръжна документация и провеждането на процедурите за избор на изпълнители
1.5. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството.
1.6. Провеждане на процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителството.
1.7. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор.
1.8. Провеждане на тръжна процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителен надзор.
1.9. Избор на консултант за изпълнение на дейност “Аналитичен мониторинг
1.9. Избор на одитор
1.10. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката и изпълнението на дейност “Информация и публичност”
1.11. Подготовка на дейностите по информация и публичност.
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА дейността ще се изпълнява през м.2,3,7,8,21,22,24
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 628 136 BGN
Общ бюджет: 5 597 020 BGN
БФП: 5 597 020 BGN
Общо изплатени средства: 5 597 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 597 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 635 674 BGN
2012 962 196 BGN
2013 - 850 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 597 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 757 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 940 323 BGN
2012 817 866 BGN
2013 - 722 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 757 467 BGN
В т.ч. Национално финансиране 839 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 695 351 BGN
2012 144 329 BGN
2013 - 127 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
839 553 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз