Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0011-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/005-01
Наименование: “ Рехабилитация на пътните отсечки: (ІV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище- / І-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87 (ІV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88 (ІV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Крушка – Голяма бара от км 4+500 до км 13+500) и ІV- 50718 (III-507) Мост – Крин - Звиница - граница с Община Стамболово”
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектопредложението е да се подобри достъпността, взаимосвързаността и сближаването в населените места в община Кърджали чрез рехабилитация и ремонт на местни пътища.
Дейности: Сформиране на работна група за стартиране на дейностите по проекта
Организиране и провеждане на прес-конференция за публичност на проекта
Подготовка на тръжна документация от избрания консултант за избор на строителна фирма и на фирма за строителен надзор за 4-те пътни отсечки
Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на строителните дейности и сключване на договори.
Провеждане на тръжна процедура за избор на строителния надзор
Изработване на билбордове и постоянни пояснителни табели за осигуряване публичност на проекта
Изпълнение на Строително-монтажни дейности
Въвеждане в експлоатация на пътните отсечки
Организиране и провеждане на заключителна прес-конференция, публикуване на прес-съобщение и монтиране на постоянни пояснителни табели
Одит на проекта
Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 693 290 BGN
Общ бюджет: 4 278 495 BGN
БФП: 4 278 495 BGN
Общо изплатени средства: 4 065 089 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 278 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 469 329 BGN
2010 3 338 660 BGN
2011 257 100 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 065 089 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 636 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 398 930 BGN
2010 2 837 861 BGN
2011 218 535 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 455 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 641 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 70 399 BGN
2010 500 799 BGN
2011 38 565 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
609 763 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз