Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0019-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/004-01
Наименование: Обновление и рехабилитация на детска ясла No. 9 „Ален Мак”– гр. Димитровград
Бенефициент: Алианс за Регионално Сътрудничество и Развитие
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е в съответствие с Приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, която си поставя за цел да подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите и работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване конкурентоспособността и качеството на живот. Проектът има за цел да привлече публично финансиране за ключови инвестиции свързани с обновяването и рехабилитаци
Дейности: Организация и управление на проекта
Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури
Авторски и строителен надзор на строителните дейности
Строително-ремонтни работи на Детска ясла № 9 „Ален Мак”
Доставка и монтаж на оборудване и съоръжения
Дейности за визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 618 871 BGN
Общ бюджет: 1 393 761 BGN
БФП: 1 393 761 BGN
Общо изплатени средства: 1 393 761 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 393 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 775 390 BGN
2011 683 107 BGN
2012 - 64 736 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 393 761 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 184 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 659 082 BGN
2011 580 641 BGN
2012 - 55 026 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 184 697 BGN
В т.ч. Национално финансиране 209 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 116 309 BGN
2011 102 466 BGN
2012 - 9 710 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
209 064 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Намалени разходи за отопление и електричество
Индикатор 5 Семейства, облагодетелствани от обновените сгради
Индикатор 6 Възпитатели и педагози Педагози, получили подобрени условия за работа
Индикатор 7 Подменена PVC дограма
Индикатор 8 Положена топлоизолация с фибран
Индикатор 9 Положена настилка от теракот
Индикатор 10 Топлоизолация на покрив
Индикатор 11 Хидроизолация на покрив
Индикатор 12 Подменени врати и витрини
Индикатор 13 Подменени осветителни тела с енергоспестяващи
Индикатор 14 Подменена тръбна мрежа на отоплителна инсталация
Индикатор 15 Монтирани слънчеви колектори (ВЕИ)
Индикатор 16 Дворна настила от бетонни плочки
Индикатор 17 Единици ново оборудване
Индикатор 18 Табели и билбордове за визуализация
Индикатор 19 Създаване на нови работни места (постоянни)
Индикатор 20 Създаване на нови работни места (временни)
Индикатор 21 Повишен интерес от записване на деца в детскиата ясла


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз