Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Засилване интереса на научните кадри към реализация в сферата на инженерните науки и технологии, както и правното осигуряване на иновациите и повишаване качеството на обучение, чрез подкрепа за развитие и създаване на по-добри условия за работа на докторанти, постдокторанти и млади научни работници.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Разработване или усъвършенстване на научните планове на лицата от целевите групи
Изпълнение на дейност 1* Разработване или усъвършенстване на научните планове на лицата от целевите групи
Подготовка на дейност 2 Подпомагане допълнителни проучвания за състоянието и тенденциите по темата, целите и задачите на научните изследвания
Изпълнение на дейност 2* Подпомагане допълнителни проучвания за състоянието и тенденциите по темата, целите и задачите на научните изследвания
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Подпомагане провеждането на съвременни експериментални изследвания
Подготовка на дейност 5* Мотивиране участието на лицата от целевите групи в специализирани обучителни и образователни курсове.
Изпълнение на дейност 5* Мотивиране участието на лицата от целевите групи в специализирани обучителни и образователни курсове.
Подготовка на дейност 6* Подпомагане на лицата от целевите групи при подготовката на научните материали и за реализиране на научни изяви
Изпълнение на дейност 6 Подпомагане на лицата от целевите групи при подготовката на научните материали и за реализиране на научни изяви
Подготовка на дейност 7* Изграждане на механизми и подпомагане мобилността на учените на национално и европейско нива
Изпълнение на дейност 7* Изграждане на механизми и подпомагане мобилността на учените на национално и европейско нива
Подготовка на дейност 8 Подпомагане на лицата от целевите групи чрез периодичен анализ и оценка на резултатите от работата и вземане на мерки за изпълнение на научния им план.
Изпълнение на дейност 8* Подпомагане на лицата от целевите групи чрез периодичен анализ и оценка на резултатите от работата и вземане на мерки за изпълнение на научния им план.
Подготовка на дейност 9 Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост
Изпълнение на дейност 9 Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост
3. Подготовка на дейност 3 Разработване на нови и усъвършенствани модели и методики за теоретичните изследвания.
3. Изпълнение на дейност 3* Разработване на нови и усъвършенствани методи и методики за теоретичните изследвания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 738 044 BGN
Общ бюджет: 690 572 BGN
БФП: 690 572 BGN
Общо изплатени средства: 690 572 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 690 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 147 608 BGN
2011 139 273 BGN
2012 403 691 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
690 572 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 586 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 125 467 BGN
2011 118 382 BGN
2012 343 137 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
586 986 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 141 BGN
2011 20 891 BGN
2012 60 554 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 586 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз