Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/025-01
Наименование: “ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО”
Бенефициент: Община Ардино
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Ардино
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура допринасяща за качествено обучение на подрастващите на територията на община Ардино за постигане на устойчиво местно развитие.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Организиране на информационна кампания.
Дейност 3: Извършване на обследване за енергийна ефективност на обектите.
Дейност 4: Подготовка на тръжни документи за извършване на процедура за избор на изпълнители за извършване на СМР и строителен надзор.
Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за извършване на СМР и строителен надзор.
Дейност 6: Извършване на СМР по подобекти
Дейност 2: Организиране на информационна кампания
Дейност 7: Въвеждане на обектите в експлоатация.
Дейност 8: Одит на проекта.
Дейност 9: Изготвяне на технически и финансови отчети:
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 812 903 BGN
Общ бюджет: 559 317 BGN
БФП: 559 317 BGN
Общо изплатени средства: 667 127 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 559 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 162 581 BGN
2009 157 475 BGN
2010 0 BGN
2011 347 072 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
667 127 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 475 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 138 193 BGN
2009 133 854 BGN
2010 0 BGN
2011 295 011 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
567 058 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 24 387 BGN
2009 23 621 BGN
2010 0 BGN
2011 52 061 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 069 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз