Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/020
Наименование: „Утре започва от днес: Създаване на мрежа от модерни учебни заведения в община Средец”
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура с цел преодоляване на съществуващите образователни дефицити и постигане на устойчиво развитие на община Средец.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1: Сформиране на звено за управление и мониторинг на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2: Провеждане на информационни дни и осигуряване на публичност по проекта
Изпълнение на дейност 2: Провеждане на информационни дни и осигуряване на публичност по проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 3: Подготовка на тръжна документация за възлагане на СМР
Подготовка и Изпълнение на дейност 4: Подготовка на тръжна документация за възлагане на строителен надзор
Подготовка и Изпълнение на дейност 5: Провеждане на процедура за възлагане на СМР
Подготовка и Изпълнение на дейност 6: Провеждане на процедура за възлагане на строителен надзор
Подготовка и Изпълнение на дейност 7: Изпълнение на строително-монтажните работи
Подготовка и Изпълнение на дейност 8: Изпълнение на строителен надзор
Подготовка и Изпълнение на дейност 9: Приемане на обекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 10: Медийно представяне на резултатите от проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 11: Отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 997 488 BGN
Общ бюджет: 984 903 BGN
БФП: 984 903 BGN
Общо изплатени средства: 984 903 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 984 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 415 713 BGN
2010 469 368 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 823 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
984 903 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 837 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 353 356 BGN
2010 398 963 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 849 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
837 168 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 62 357 BGN
2010 70 405 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 973 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 735 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз