Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/007
Наименование: “Ремонт, реконструкция и обновяване на ЦДГ “Здравец”, ЦДГ “Зорница” и детска ясла „3-ти март” – гр.Момчилград”
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване състоянието и модернизиране на образователната инфраструктура в община Момчилград за постигане на устойчиво местно развитие
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Организиране и провеждане на встъпителна прес-конференция”
„Подготовка тръжни документи провеждане на процедура на СМР и Строителен надзор”
„Изпълнение на строително-монтажни дейности”
„Въвеждане в експлоатация на обектите
Организиране и провеждане на заключителна пресконференция”
Изготвяне на одит по проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 912 741 BGN
Общ бюджет: 820 446 BGN
БФП: 820 446 BGN
Общо изплатени средства: 820 446 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 820 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 182 548 BGN
2009 294 307 BGN
2010 360 077 BGN
2011 - 16 486 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
820 446 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 697 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 155 166 BGN
2009 250 161 BGN
2010 306 065 BGN
2011 - 14 013 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
697 379 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 382 BGN
2009 44 146 BGN
2010 54 012 BGN
2011 - 2 473 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 067 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура...
Индикатор 4 .....Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз