Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/012-01
Наименование: Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /I-5/ Кърджали-Енчец-Бленика- Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на община Кърджали, чрез предотвратяване на свлачищни процеси и осигуряване на благоприятна среда за развитие на социалната, икономическата и културната дейност.
Дейности: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ м. 1,4,12,18,19 и 24
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НАД ОБЕКТИТЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ОДИТ НА ПРОЕКТА м. 5,8,11,15,18,21 и 22
АДМИНИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТА м. 3,6,9,12,15,18,22 и 24
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 672 BGN
Общ бюджет: 868 756 BGN
БФП: 868 756 BGN
Общо изплатени средства: 868 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 868 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 299 902 BGN
2011 220 628 BGN
2012 348 226 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
868 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 738 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 254 916 BGN
2011 187 534 BGN
2012 295 992 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
738 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 130 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 985 BGN
2011 33 094 BGN
2012 52 234 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището ...
Индикатор 2 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 3 Създадени нови работни места: - постоянни и временни - временни
Индикатор 4 @ Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз