Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.03-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-03/2008/003-01
Наименование: „Укрепване свлачище на обходен път в местността ”Белия камък”, квартал ”Каптажа”, град Смолян”
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2009
Начална дата: 25.06.2009
Дата на приключване: 25.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за (1) повишаване на безопасността, (2) подобряване на сигурността, (3) ограничаване и (4) максимално предотвратяване на рисковете и щетите за инфраструктурата и населението живеещо в град Смолян и прилежащия му агломерационен ареал, посредством изграждането на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за заздравяване и предотвратяване на свлачищните процеси.
Дейности: Управление и изпълнение
Избор на фирма и подготовка на тръжна документация
Осигуряване на информация и публичност
Избор на фирма – изпълнител на СМР
Избор на фирма – изпълнител на СН
СМР по укрепване на свлачищния участък
Извършване на строителен надзор
Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 994 258 BGN
Общ бюджет: 894 594 BGN
БФП: 894 594 BGN
Общо изплатени средства: 894 594 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 894 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 629 435 BGN
2012 265 159 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
894 594 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 760 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 535 019 BGN
2012 225 386 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
760 405 BGN
В т.ч. Национално финансиране 134 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 94 415 BGN
2012 39 774 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 189 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището...
Индикатор 2 Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището....
Индикатор 3 Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището ....
Индикатор 4 Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)....
Индикатор 5 Създадени нови работни места: - постоянни - временни ....


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз