Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.02-0001-C0001
Номер на проект: КБ08-24-8/ 30.07.08
Наименование: Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители
Бенефициент: Висш Съдебен Съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 07.10.2008
Начална дата: 03.11.2008
Дата на приключване: 03.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Прозрачно управление на човешките ресурси в органите на съдебната система чрез мотивиране и изграждане на единна система за управление
Дейности: 1 Изработване на документации за обществени поръчки
2 Анализ на досега използваните подходи за оценка на натовапеността на магистратите и съдебните служители и на опита в държавите-членки на ЕС
3 Създаване на единна система за оценка на натоваревността на магистратите и съдебните служители в съдебната система
4 Разработване на методология за мотивиране на съдебните служители и съответстващите насоки за изготвяне на вътрешни правила
5 Повишаване на капацитета на помощните атестационни комисии
6 създаване на интегрирана информационна система за управление на човешки ресурси в органите на съдебната власт - пилотно внедряване
7 Обучения за прилагане на законодателството
8 Разработване и реализиране на обучителна програма за прилагане на ЗОП от съдии в с-та на административното правораздаване
9 Обучение за магистрати за подобряване на техните умения и подпомагане на тяхната дейност извън правната сфера
10 Обучение на служителите в съдебната администрация за по-добро обслужване
11 дейности за информация и публичност
12 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 263 230 BGN
Общ бюджет: 1 725 376 BGN
БФП: 1 725 376 BGN
Общо изплатени средства: 1 862 053 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 725 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 681 217 BGN
2010 359 464 BGN
2011 0 BGN
2012 821 372 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 862 053 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 466 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 579 034 BGN
2010 305 545 BGN
2011 0 BGN
2012 698 166 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 582 745 BGN
В т.ч. Национално финансиране 258 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 102 183 BGN
2010 53 920 BGN
2011 0 BGN
2012 123 206 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
279 308 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - изготвена документация
Индикатор 2 По Д2 - изготвен доклад с резултати от анализа и описани добри практики
Индикатор 3 По Д3 - разработени методики за оценка на натовареността на магистратите, на ръководителите и на служителите
Индикатор 4 По Д4 - съставени доклад за анализа и методология за мотивиране
Индикатор 5 По Д5 - разработени доклад за анализа и наръчник
Индикатор 6 По Д5 - проведено обучение на обучаващи
Индикатор 7 По Д6 - създадена интегриране ИСУЧР
Индикатор 8 По Д6 - проведени обучения - на администратори, на съдебни изпълнители и разработени учебни материали
Индикатор 9 По Д6 - проведени 13 пилотни внедрявания с разработени наръчници за тях
Индикатор 10 По Д7 - проведени 2 групи обучения за магистрати и за обучаващи
Индикатор 11 По Д8 - проведени 2 тридневни обучения - обучени 13 съдии
Индикатор 12 По Д9 - проведени три курса на обучение
Индикатор 13 По Д10 - проведено обучение - разработени материали
Индикатор 14 По д11 - проведени конференции, разпространен наръчник, проведени пресконференции; публикации в пресата
Индикатор 15 По Д12 - одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз