Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.01-0001-C0001
Номер на проект: заповед № 661 от 23.04.2009
Наименование: Шанс за реализация на младежите в България
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.04.2009
Начална дата: 23.04.2009
Дата на приключване: 23.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността и пригодността за заетост на младежите до 29 години чрез предоставяне на обучения и създаване на устойчива заетост
Дейности: Дейност 1. Изследване и анализ на потребностите от обучение и разработване на методически материали Изследването, насочено към безработни младежи до 29 години, е с цел конкретизиране на техните потребности, измерване на съответното ниво на познания и необходимост от придобиване и надграждане на знания по езиково обучение и ИКТ. Изследването на работодатели е свързано с определение на необходимостта от конкретна езикова подготовка и познания по ИКТ, търсени на пазара на труда. Периодичността на изследванията е на четири месеца с продължителност два месеца. Изготвят се методически материали за изпълнение на дейностите: методика за провеждане на изследвания, от една страна на безработни младежи, а от друга страна на работодателите с цел създаване на унифициран подход при изпълнение на дейностите, свързани с изследвания на желанията на младежите и нуждите на работодателите за определяне потребностите от чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ; формат на индивидуален план за действие за всеки безработен младеж с цел постигане на споразумение между всеки безработен младеж и ГД „УЗ” – ДБТ за съвместна дейност през периода на изпълнение на проекта, с оглед трудова реализация; механизъм за включване на представителите на целевата група в мотивация преди стартиране на обучение с цел всеки безработен младеж да бъде мотивиран да се включи и завърши успешно обучение, както и да се реализира на пазара на труда; методика за подбор на представителите на целената група за включване в обучение с цел изключване на възможността за участие на едни и същи лица, представители на целевата група в едни и същи по вид, ниво, степен обучения в рамките на действащи схеми за финансиране от националния бюджет , Програма ФАР и ОП РЧР.; наръчник за организиране и провеждане на обученията с цел създаване на единен подход при изпълнение на дейностите, свързани с обучението на младежите.
Дейност 2. Подбор и сформиране на групи за обучение Извършването на подбор на младежите от целевата група се осъществява измежду всички безработни младежи от 16 до 29 г, регистрирани в ДБТ, завършили 7 клас и заявили желание за включване в обучение. Едно лице може да премине езиков и ИКТ курс, като в индивидуалния му план на действие се записват конкретните курсове за обучение. Включването в обучение по чужд език извършва след провеждане на входящ тест за определяне на нивото. 7 300 младежи, разделени на групи от 10 до 12 обучаеми, са включени в чуждоезиково обучение. В обучение по ИКТ са включени 3 100 младежи, разделени на групи от 10 до 15 обучаеми.
Дейност 3. Мотивация Мотивация на целевата група за включване в чуждоезиково и ИКТ обучение, с оглед последваща реализация на пазара на труда. Мотивацията се провежда в групи от 15 до 20 души, в съответствие с разработен в рамките на проекта механизъм и предхожда стартирането на всяко едно от обученията по ИКТ и чужд език. През мотивация преминават минимум 10 400 безработни младежи.
Дейност 4. Предоставяне на обучение Изготвяне на документация за участие в тръжни процедури – обученията се извършват въз основа на две обществени поръчки за чуждоезиково обучение на 7 300 безработни младежи и обучение по ИКТ за 3 100 младежи. Езиковото обучение се извършва след провеждането на входящ тест. Всеки обучаем достига до ниво B1. Ако обучаемите имат придобито ниво B1 или по-високо, минималната продължителност на обучението име е едно ниво по-високо. За всяко завършено ниво на чуждоезиково обучение се издава съответен документ или сертификат за всеки обучаем. Обучението по ИКТ се предоставя на безроботни младежи, които не притежават необходимите знания или се нуждаят от усъвършенстване на компетенциите си. На базата на резултатите от изследванията може да се включи обучение за придобиване на знания и умения за работа със специфични програмни продукти. След завършване на обучението се издава документ или сертификат за всеки обучаем.
Дейност 5. Информиране и публичност Организиране и провеждане на национална конференция при стартиране на проекта за представяне на неговите цели и дейности. Изготвяне на 43 информационни табели за всяка ДБТ от целевите региони. Изготвяне на печатни информационни материали, с оглед популяризиране изпълнението на проекта – 500 бр. плакати, 20 000 бр. дипляни, 500 бр. брошури. Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване за степента на напредъка на проекта. Публикуване в официалната електронна страница на Агенция по заетостта на периодична информация за изпълнението на проекта.
Дейност 6. Посреднически услуги. Информиране и/или консултиране на безработните младежи до 29 г. и на работодателите от целевите региони – на младежите се предоставя подробна информация за обявените свободни работни места и изискванията за тяхното заемане, възможности за ползване на субсидирана заетост по програми и мерки за заетост, както и за осъществяване на самостоятелна стопанска дейност; на работодателите се предоставя информация за реда и начините за обявяване на свободните работни места , за регистрираните младежи, относно тяхната професия, специалност, допълнителни умения и компетентности. Насочване и подпомагане на младежите да започнат работа . Дейността по посредничество ще бъде документирана с попълване на „формат на индивидуален план за действие” за всеки безработен младеж от целевата група.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 000 000 BGN
Общ бюджет: 4 534 149 BGN
БФП: 4 534 149 BGN
Общо изплатени средства: 3 249 995 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 534 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 189 710 BGN
2010 3 295 807 BGN
2011 - 195 572 BGN
2012 338 367 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 031 730 BGN
2015 - 346 587 BGN
3 249 995 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 854 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 011 253 BGN
2010 2 801 436 BGN
2011 - 166 236 BGN
2012 287 612 BGN
2013 0 BGN
2014 - 741 205 BGN
2015 - 294 599 BGN
2 898 261 BGN
В т.ч. Национално финансиране 680 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 178 456 BGN
2010 494 371 BGN
2011 - 29 336 BGN
2012 50 755 BGN
2013 0 BGN
2014 - 290 525 BGN
2015 - 51 988 BGN
351 734 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 4 дял лица със запазена заетост заетост 1 година след участие в мярка за насърчаване на заетостта
Индикатор 5 Брой лица, включени в обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз