Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.04-0001-C0001
Номер на проект: K09-24-1С
Наименование: Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС
Бенефициент: Инспекторат към Висшия съдебен съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2009
Начална дата: 15.05.2009
Дата на приключване: 15.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се развие и утвърди административния и функционален капацитет на Инспектората към ВСС
Дейности: Изработване на документация за обществени поръчки Разработване на тръжните документации за 5 бр. обществени поръчки за дейности 2,3,7,9,11
Изготвяне на сравнителен анализ за управлението на човешките ресурси на органите по Инспекция на съдебната система в някои от страните членки на ЕС Проучване на успешни модели на управление на управление на човешките ресурси някои от органите по Инспекция с ефективни практики и подбиране на най-успешни модели
Входен и изходен анализ на състоянието на ефективността на човеките ресурси на Инспектората към ВСС преди започването на проекта и към приключването му Изготвяне на два анализа, един в началото на проекта, друг в неговия край, за ефективността на човешките ресурси преди и след започване на проекта; оценка на ефективността в работата на инспекторите, на експертите и на администрацията на инспектората.
Провеждане на 6 обучения на инспектори и експерти за ефективно прилагане на методологиите за извършване на планови, тематични проверки и проверки по сигнали Обучение на инспекторите и експертите по прилагането на приетите методикиза провеждане на планови, тематични проверки и проверки по сигнали от Инспектората към ВСС на съдилищата, прокуратурите, следствените служби. Общо обучени - 60.
Провеждане на 6 семинара - ориентирани семинари за уеднаквяване на практиката, повишаване на професионализма и координацията при осъществяване на проверките Провеждане на 6 двудневни семинара, включващи по 15 участника от различни органи на съдебната система. Обсъждане на групи казуси без еднозначни становища, свързани с уеднаквяване на практиката при осъществяване на проверки
Провеждане на 2 7 дневни работни посещения в органи по инспекция в страни-членки на ЕС за обмен на опит и обучение в прилагането на методите за добро управление на служителите
Провеждане на двудневна международна конференция, насочена към споделяне на добри европейски практики на сходните органи за инспектиране на съдебните системи в аспекта на управление и мотивиране на човешките ресурси Провеждане на двудневна международна конференция - 60 участника, 10 чуждестранни гости. Представяне на европейския опит на 3-4 органа на инспекция на съдебните системи.; обсъждания, доскусии и практически занимания.
Провеждане на 3 специализирани семинара за 50-60 човека за прилагане на процесуални и материално-правни норми с цел повишаване на знанията и усъвършенстване на специализацията на инспекторите и експертите и подобряване на работата в екип Дейността е насочена към повишаване на професионалната подготовка на инспекторите и експертите. Включва провеждането на 3 двудневни семинара по проблемите на процесуалните и материално-правни норми
Провеждане на 2880 часа специализирано обучение за повишаване на знанията по английски език за 20 инспектори, експерти и служители на инспектората Подбор на подходящи методики за чуждоезиково обучение; извършване на входен тест за владеене на английски език и създаване на групи; провеждане на обучението
Провеждане на 4 специализирани обучения за повишаване на професионалната подготовка на администрацията и надграждане на функционалния и координационен капацитет на Инспектората 4 двудневни обучения по: управление на времето, организация на работа и работа в екип; подобряване на уменията за работа с нови софтуерни продукти; превенция срещу прилагане на корупционни практики; прилагане на ЗОП. Общо обучени 80 служители
Подготовка и издаване на сборник с вътрешни актове на Инспектората към ВСС за подпомагане при осъществяването на основните функции на Инспектората с цел повишаване на професионализма, координацията и взаимодействието между всички структурни звена Създаване на Сборник с вътрешни актове на Инспектората, пряко свързани с управлението на човешките ресурси
Осигуряване на публичност на проекта Провеждане на 2 пресконференции; издаване на 1 брошура за оповестяване на резултатите от проекта в тираж 500 бр. на български език и 6 периодични електронни информации за хода на реализация на проекта в сайта на Инспектората към ВСС
Одит Извършване на одит съгласно нормативните изисквания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 822 611 BGN
Общ бюджет: 433 721 BGN
БФП: 433 721 BGN
Общо изплатени средства: 433 660 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 433 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 164 522 BGN
2010 155 047 BGN
2011 5 198 BGN
2012 108 893 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
433 660 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 368 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 139 844 BGN
2010 131 790 BGN
2011 4 418 BGN
2012 92 559 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
368 611 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 24 678 BGN
2010 23 257 BGN
2011 780 BGN
2012 16 334 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 049 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д 1 разработени 5 пакета тръжни документи
Индикатор 2 По Д 2 1 бр. аналитичен доклад
Индикатор 3 По Д 2 1 бр. работна среща
Индикатор 4 По Д 3 2 бр. анализи
Индикатор 5 По Д 3 разработени критерии за оценка
Индикатор 6 По Д 3 внедрена система за атестиране
Индикатор 7 По Д 3 брой препоръки
Индикатор 8 По Д 4 бр. обучения
Индикатор 9 По Д 4 бр. доклади
Индикатор 10 По Д 5 бр. обучения
Индикатор 11 По Д 5 бр. участвали в обученията
Индикатор 12 По Д 6 две проведени посещения
Индикатор 13 По Д 6 бр. участвали в работните посещения
Индикатор 14 По Д 7 бр. участвали в конференцията
Индикатор 15 По Д 7 бр. представени доклади
Индикатор 16 По Д 8 бр. обучения
Индикатор 17 По Д 8 бр. преминали обученията
Индикатор 18 По Д 9 бр. курсове
Индикатор 19 По Д 9 бр. обучени
Индикатор 20 По Д 10 бр. обучения
Индикатор 21 По Д 10 бр. обучени
Индикатор 22 По Д 11 бр. разработени теми
Индикатор 23 По Д 11 един сборник
Индикатор 24 По Д 11 тираж на сборника
Индикатор 25 По Д 12 бр участвали в пресконференцията
Индикатор 26 По Д 12 бр. публикации в пресата
Индикатор 27 По Д 12 бр. пресконференции
Индикатор 28 По Д 12. бр. излъчвания в електронните медии
Индикатор 29 По Д 12 брошура в тираж 500 бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз