Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/038
Наименование: Техническа помощ
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 27.03.2015
Начална дата: 27.08.2015
Дата на приключване: 27.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е съобразена с целта на Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР» и Схема за БФП BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период” «Укрепване на капацитеа на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за период 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси на СФ», като същевременно отразява стремежа на община Асеновград към непрекъснато развитие и предоставяне на качествени условия на живот на своите граждани.
Дейности: Дейност 2 Договяряне изпълнението на дейностите Дейност 2 Договяряне изпълнението на дейностите
дейност 1 Подготвителни дейности дейност 1 Подготвителни дейности
дейност 3 Управление на проекта дейност 3 Управление на проекта
дейност 4 Изготвяне на инвестиционни проекти дейност 4 Изготвяне на инвестиционни проекти
дейност 5 Мерки за информация и публичност дейност 5 Мерки за информация и публичност
дейност 6 Одит на проекта дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 512 788 BGN
Общ бюджет: 406 643 BGN
БФП: 406 643 BGN
Общо изплатени средства: 309 711 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 406 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 309 711 BGN
309 711 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 345 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 263 254 BGN
263 254 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 46 457 BGN
46 457 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз