Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0028-C0001
Номер на проект: 08-23-361/25.04.08
Наименование: „Развитие на гражданското общество и участието му в обществените процеси, чрез мрежата на читалищата”
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „За бъдещето на Община Ветрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 28.08.2008
Дата на приключване: 28.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Ветрино
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета и повишаване на знанията и уменията на 33 читалища и други СГО за участието им в процеса на вземане на решения и формиране на политики на местно ниво.
Дейности: Дейност 1. Подготвителен етап.
Дейност 2. Проучване нуждите от обучение и организационно развитие, анализ и оценка на читалищата като СГО и възможностите за превръщането им в информационни центрове.
Дейности 3. Проучване на европейския опит на страна-членка на ЕС за участието на СГО в процеса на вземане на решения и формиране на политики на местно ниво.
Дейност 4. Провеждане на форум "Гражданското развитие и участие в обществените процеси чрез мрежата на читалищата"
Дейност 5. Разработване на стратегия за организационно развитие и обучение на човешките ресурси на читалищата като част от новото гражданско общество.
Дейност 6. Провеждане на обучение на човешките ресурси на читалищата.
Дейност 7. Изграждане на 4 пилотни информационни центъра в 4 населени места.
Дейност 8. Провеждане на кръгла маса - дискусия "Читалищата - център за обществена ангажираност"
Дейност 9. Изготвяне на доклад за осъществяване на граждански контрол от страна на читалищата на работата на общинска администрация и внасянето му в ОбС
Дейност 10. Заключителна конференция за пропагандиране ролята на читалищата като посредници между гражданите и администрацията.
Дейност 12. Дейности за информация и публичност на проекта за популяризиране на дейностите и резултатите.
Дейност 11. Одитен доклад. Отчет на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 666 BGN
Общ бюджет: 233 145 BGN
БФП: 233 145 BGN
Общо изплатени средства: 233 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 233 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 51 533 BGN
2009 149 600 BGN
2010 33 205 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 192 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
233 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 198 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 43 803 BGN
2009 127 160 BGN
2010 28 224 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 013 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
198 174 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 730 BGN
2009 22 440 BGN
2010 4 981 BGN
2011 0 BGN
2012 - 179 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 972 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 по Д1 - сформиран състава на групата за обучение и осигуряване на необходимото оборудване
Индикатор 2 По Д2 - изготвен анализ за идинтифициране потребностите за обучение и организационно развитие
Индикатор 3 По Д3 - проведен обучителен семинар и обменени добри практики с представители на ГО в страна членка на ЕС
Индикатор 4 По Д4 - проведена форум-сесия - намерен модел за взаимоействие споделени иновационни практики за превръщане на читалищата в информационни центрове и посредници в диалога ГО-адм.власт създадени партньорства и изградена мрежа между читалищата
Индикатор 5 По Д5 - Разработена стратегия за обучение по специална програма и прграма за обучение за 4 учебни модула
Индикатор 6 По Д6 - проведено мотивационно обучение с група от 40 участника
Индикатор 7 По Д7 - Изградени 4 пилотни информационни центъра в 4 населени места
Индикатор 8 По Д8 - проведена кръгла маса - създадени партньорства и изградена мрежа между читалищата
Индикатор 9 По Д9 - изготвен доклад приет с Решение на ОбС Ветрино
Индикатор 10 По Д10 - Проведена конференция - разработени анализи като краен продукт от проекта,които отчитат повишеният капацитет на човешките ресурси и укрепването на организационното управление на работещите в читалищата
Индикатор 11 По Д12 - Банер, плакати, рекламни и информационни материали; Кръгли маси,конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз