Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0008-C0001
Номер на проект: 07-23-305/20.11.2007
Наименование: Подобряване уменията на неправителствените организации за взаимодействие и диалог с администрацията
Бенефициент: Национална асоциация Правна инициатива за местно смоуправление
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 05.02.2008
Дата на приключване: 05.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на умения у неправителствените организации за взаимодействие и диалог с администрацията за адекватен отговор при усвояването на средствата от оперативните програми.
Дейности: 1. Подготвителна дейност и популяризиране на проекта.
2. Обновяване сайта на Националната асоциация Правна инициатива за местно самоуправление /НАПИМС/ - www.nalilg.org
3. Разработване на организационна стратегия на НАПИМС и изграждане на четири консултативни центъра.
4. Разработване на обучителен модул 1 - Ефективен и равнопоставен диалог и взаимодействие с администрацията.
5. Подготовка на материалите за обучението по модул 1.
6. Провеждане на обучителен модул 1 - Ефективен и равнопоставен диалог и взаимодействие с администрацията.
7. Разработване на обучителния модул 2 - Обществените поръчки, ПМС 55 от март 2007 и публично - частно партньорство.
7А. Подготовка на материалите за обучението по модул 2 - Обществените поръчки и ПМС 55 от март 2007.
8. Разработване на обучителен модул 3 - Как да разработим и да управляваме проекти.
9. Подготовка на материалите за обучението по модул 3 - Как да разработим и управляваме проекти.
10. Разработване на Етичен кодекс за цикъла на управление на разходването от страна на бенефициентите на средствата, получени като безвъзмездна помощ от структурните фондове на Европейския съюз.
11. Разработване на обучителен модул 4 - Етични норми при усвояването на средствата от безвъзмездната помощ.
12. Разработване на обучителен модул 5 - Обучение на обучители.
13. Провеждане на обучителен модул 2 - Обществените поръчки, ПМС 55 и ПЧП.
14. Провеждане на обучителен модул 3 - Разработване и управление на проекти.
15. Обучителен модул 4 - Етични норми при усвояването на средства от безвъзмездна помощ.
16. Провеждане на обучителен модул 5 - Обучение на обучители.
17. Провеждане на заключителен национален форум.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 378 070 BGN
Общ бюджет: 366 409 BGN
БФП: 363 525 BGN
Общо изплатени средства: 363 525 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 363 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 152 462 BGN
2009 147 616 BGN
2010 63 479 BGN
2011 0 BGN
2012 - 33 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
363 525 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 308 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 129 593 BGN
2009 125 474 BGN
2010 53 957 BGN
2011 0 BGN
2012 - 28 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
308 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 869 BGN
2009 22 142 BGN
2010 9 522 BGN
2011 0 BGN
2012 - 5 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 529 BGN
Финансиране от бенефициента 3 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 - Бр. разпространени брошури
Индикатор 2 Д1 - Бр. заявки за участие
Индикатор 3 Д2 - Бр. обновени Интернет страници
Индикатор 4 Д3 - Бр. разработени организационни стратегии
Индикатор 5 Д4 - Бр. разработени обучителни материали по модул 1
Индикатор 6 Д5 - Бр. издадени обучителни материали по модул 1
Индикатор 7 Д6 - Бр. проведени обучения по модул1
Индикатор 8 Д7- Бр. подготвени и издадени материали по модул 2
Индикатор 9 Д8 - Бр. разработени обучителни материали по модул 3
Индикатор 10 Д9 - Бр. издадени материали по модул 3
Индикатор 11 Д10 - Бр. разработени Етични кодекси
Индикатор 12 Д11- Бр. разработени обучителни материали по модул 4
Индикатор 13 Д12- Бр. обучени обучители
Индикатор 14 Д14- Бр. обучени обучители
Индикатор 15 Д15- Бр. обучени обучтели
Индикатор 16 Д16- бр. обучени обучители
Индикатор 17 Д17- Бр. присъствали на заключителния форум


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз